Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.5 k rozvrhu práce 2015

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29)Spr 446/2015

 

 

Dodatek č. 5

 

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2015

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 851/2014 ze dne 17. 12. 2014 se s účinností od 1. 7. 2015 mění a doplňuje takto:

 

 

I.                    

 

Soudce Mgr. Martin Roubalík, zařazený jako předseda senátu 6T trestního oddělení, se na výkonu soudnictví po ukončení dočasného přidělení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem k 30. 6. 2015, bude podílet tak, že se mu jednorázově přidělí 20 nových nevazebních věcí T s výjimkou věcí, ohledně nichž i nadále platí ustanovení v odstavci druhém na straně 5 platného rozvrhu práce pro rok 2015, a to při zastavení nápadu takových věcí do senátů 1T, 2T, 4T, 5T, 7T, 23T a 47T ;

 

 

 

6T

jednací dny

St, Pá

nápad věcí T v rozsahu  90%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

nápad trestních věcí mladistvých – 6Tm  100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Martin Roubalík

Mgr. Martin Parolek

 

 

 

 

na straně 12 se mění:

 

 

 

protokolující úřednice, zapisovatelka

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 1T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 2T, 58T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 3T, 3Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 4T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 5T, 5Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 6T, 6Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 7T, 7Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, zápis protokolu v oddělení 23T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·     příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 47T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí kanceláře

Kateřina Kulhánková

 

 

Miroslava Žáková

 

 

Ilona Brychová

 

 

Pavlína Vránová

 

Petra Šelerová

 

Michaela Lužná

 

Dagmar Hrzánová

 

Petra Lešigová

 

 

Martina Surová

 

 

všechny se zastupují

navzájem

 

 

 

II.                 

 

na straně 21 a násl. se mění:

 

 

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení/

Zastupuje

vyšší soudní úřednice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC, 10C , 110C, 110EC, 25C, 125C

·    nápad do senátu 108C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 125C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Cd-civilní dožádání

·    Nc-insolvence

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 12C, 112C, 112EC, 19C, 119C, 119EC, 24C, 124C, 124EC, 27C, 127C, 127EC

·    nápad do senátu 112C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 119C je v rozsahu 60%

·    nápad do senátu 124C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 127C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Nc-protesty směnek (šeků)

·    Nc-rozhodčí nálezy

·    Nc-záznamy o vykázání

·    Nc-všeobecná

·    Nc-žádosti CEO

 

všechny VSÚ:

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    provádějí kontroly SOP

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

·    sledují konkurzy v agendě C v přidělených senátech

referují spisy ze lhůt

·    sepisují (přebírají) oznámení výhrady dle § 354 o.s.ř. 

 

Marcela Sandholzová

zastupuje Jitka Sláničková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Pejchová

zastupuje Alena Kabourková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajemnice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 18C, 118C, 118EC, 20C, 120C, 120EC, 21C, 121C

·    nápad do senátu 118C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 120C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 121C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 11C, 111C, 111EC, 13C, 113C, 113EC, 17C, 117C, 117EC, 41C, 141C

·    nápad do senátu 111C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 113C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 117C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 141C je v rozsahu 60%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

Alena Kabourková

zastupuje Eva Pejchová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitka Sláničková

zastupuje Marcela Sandholzová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na straně 23 se mění:

 

 

vyšší soudní úřednice D

·      pověřuje notáře výkonem práce soudního komisaře v řízení o pozůstalosti

·      provádí úkony ve věcech řízení o úschovách

·      je pověřena vyřizováním dožádání na dědickém oddělení a věcí Nc – nejasné podání obsahově se vztahující k dědické agendě soudu

·      činí úkony směřující k proplácení odměn znalců, tlumočníků a notářů v dědických věcech

·      rozhoduje o zastavení řízení dle § 96 o.s.ř.

·      vyznačuje právní moci

·      ustanovuje opatrovníka

Šárka Hofmannová

zastupuje

Naďa Lebedová, pro agendu D

 

 

 

 

V Teplicích dne 29. června 2015

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu