Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2013

Okresní soud v Teplicích

Spr 861/2012

 

 R O Z V R H    P R Á C E

pro rok 2013

 

Pracovní doba: pružná

 

Rozvržení základní a provozní doby

 

a) základní pracovní doba se stanoví od 8.00 hod. - 14.00 hod.

pro všechny pracovníky

b) úseky volitelné pracovní doby:

1. od 6.00 hod. - 8.00 hod.

     2. od 14.00 hod. - 18.00 hod.

c) pružná pracovní doba se nevztahuje na pracovnice podatelny, uklízečky, pokladní a zapisovatelky účastnící se jednání soudu.

 

Pracovní doba pro styk s občany:

Pondělí

8.00 hod. - 11.45 hod.

 

13.00 hod. - 16.30 hod.

Středa

8.00 hod. - 11.45 hod

 

13.00 hod. - 16.00 hod.

 

Nahlížení do spisů: v příslušných kancelářích jednotlivých oddělení v pracovních dnech i mimo úřední dny v době od 8.00 hod - 11.30 hod., 13.00 hod. - 14.00 hod.

 

Pracovní doba podatelny:

Pondělí

7.00 hod. -  16.30 hod.    

Úterý   

7.00 hod. – 15.00 hod.

Středa   

7.00 hod. – 16.00 hod.

Čtvrtek  

7.00 hod. – 15.00 hod.

Pátek

7.00 hod. – 14.30 hod.

 

Návštěvy u předsedy soudu:

Čtvrtek

8.30 hod. - 11.00 hod.

 

 

Předseda soudu:

JUDr. Roman   D o b e š

·         vykonává státní správu soudu

·         přijímá a vyřizuje stížnosti občanů

·         zabezpečuje výkon finanční kontroly

·         činí ve vytipovaných věcech i další úkony směřující k vyřízení věci

·         příkazce finančních operací

·         vykonává funkci tiskového mluvčího soudu

·         předseda senátu 47T

Místopředsedkyně soudu:

JUDr. Daniela   N o v o t n á

·         zastupuje předsedu soudu

·         řídí civilní úsek soudu

·         příkazce finančních operací

·         plní úkoly finanční kontroly

·         předsedkyně senátu 17C

 Ředitel soudní správy:

Ing. Jiří   B a l a b á n

·         řídí a kontroluje činnost správy soudu

·         vykonává dohled nad soudními kancelářemi

·         vede personální agendu

·         pečuje o odbornou výchovu podřízených pracovníků

·         spravuje výkaznictví

·         řídí a kontroluje práci topiče

·         plní úkoly finanční kontroly podle opatření předsedy soudu

 Sekretariát správy soudu:

Martina    S u r o v á

·         organizace práce sekretariátu předsedy soudu

·         řídí autodopravu

·         vede rejstříky St (stížnosti), Spr (správní deník) a Si (správní informace)

·         plní další úkoly podle pokynů nadřízených pracovníků

·         protokolující úřednice

Bezpečnostní ředitelka:

Alena   K a b o u r k o v á

·         vykonává práci bezpečnostní ředitelky

·         je pověřena výkonem funkce soudní tajemnice úseku C, EC

Finanční účetní:

1) Dana  Z a v a d i l o v á

·         vede veškerou účetní evidenci hlavních účtů

·         plní úkoly finanční kontroly podle opatření předsedy soudu

·         správce rozpočtu

                                                               2) Kamila   B r e b i s o v á

·         vede účetní evidenci vedlejších účtů

·         plní úkoly finanční kontroly podle opatření předsedy soudu

·         zástupce správce rozpočtu

Mzdová účetní:

Hana   H ö n i g o v á

·         vykonává mzdovou agendu

·         eviduje výdaje poukazů

·         plní úkoly finanční kontroly podle opatření předsedy soudu

Vymáhající úřednice:

Dagmar   B a l o g h o v á

·         vede evidenci vymáhání pohledávek

·         vymáhá pohledávky státu dle zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

·         plní úkoly finanční kontroly podle opatření předsedy soudu

·         zastupuje pokladní

Pokladní:

Iva   S o m r o v á

·         provádí pokladní operace

·         vede soudní knihovnu

·         vede agendu soudních znalců a tlumočníků

·         plní úkoly finanční kontroly podle opatření předsedy soudu

Správce počítačové sítě:

Jiří   M i k u l e c

·         zabezpečuje chod počítačové sítě okresního soudu

·         zabezpečuje chod výpočetních systémů okresního soudu

·         instaluje a provádí údržby hardwaru, organizačně zabezpečuje servis

·         instaluje a provádí údržbu operačních systémů (aplikace bezpečnostních záplat, service packů a support packů)

·         zajišťuje tvorbu a realizace bezpečnostní politiky (hesla, nastavení přístupů ke zdrojům výpočetních systémů, antivirová ochrana, zálohování dat, ochrana médií atd.)

·         vykonává činnosti podle usnesení vlády č. 624/2001 - evidence softwarových licencí, jejich inventarizace, pravidelná kontrola)

·         obsluha plynové kotelny

Dozorčí úřednice                     

správkyně aplikace informačního systému ISAS

hospodářka OS                          Jitka   H l o c h o v á        

·         provádí koordinaci a odborný dohled nad činností soudních kanceláří

·         zajišťuje chod a správnou funkci počítačových aplikací a procesů zpracování dat

·         spravuje databáze ve více uživatelských počítačových systémech

·         spravuje banku dat

·         řídí a kontroluje práci uklízeček

·         plní další úkoly podle pokynů nadřízených pracovníků a odpovídajících její kvalifikaci

·         řídí evidenci majetku okresního soudu

·         vede sklad MTZ a materiálovou evidenci

·         zajišťuje komplexně dodávky zboží včetně cenových ujednání a zabezpečuje vyřizování reklamací

 

Zápisové oddělení (vyšší podatelna):

                                                 Irena   B i l i n s k á

 • zápis věcí T, Td, Nt-všeobecné, Nt-přípravné,
 • zpracování návrhů CEPR 

 

                                                 Dagmar    V i d i c s o v á

 • zápis věcí C, Cd, Nc-civilní, Sd, D                                           

 

                                                 Iva   L i b e r t i n o v á

 • zápis věcí EXE v rozsahu 80%

 

                                                 Jana   B u b l í k o v á

 • zápis věcí P, PaNc, Nc-opatro, Rod, L, E, EXE v rozsahu 20%, EXE - § 259, § 260, Nc-exekuční

 

komplexně zajišťují agendu rejstříků soudu podle vnitřního kancelářského řádu

zastupují se navzájem

 

                                                Dagmar   V i d i c s o v á, ml.

·           počítačové přijímání a expedice veškerých dokumentů vytvořených odděleními soudu

·           příjemce elektronické pošty

Ústředna, podatelna

Valerie   J u n g m a n n o v á

·         obsluha ústředny

·         práce podatelny

·         je pověřena doručováním písemností v podatelně

Spisovna

Denisa  P o l e d n o v á

 • provádí veškeré práce ve spisovně
 • provádí skartační práce
 • obsluhuje ústřednu a zajišťuje práce v podatelně v době nepřítomnosti pracovnice ústředny a podatelny včetně doručování

Informační středisko pro styk s veřejností

Zuzana   H a j n á

 • podávání informací o soudním řízení
 • vyznačování právních mocí na rozhodnutí soudu
 • výdej a evidence uložených písemností

zastupuje Ivana Zatloukalová

       

 

 

 

TRESTNÍ  ODDĚLENÍ

 

Obecná ustanovení k rozdělování nápadu:

 

Nápad je rozdělován formou automatického přidělování nápadu programu ISAS, podle níže uvedených kritérií pro jednotlivé senáty pořadí v jakém jsou obžaloby či návrhy soudu doručeny. Přidělování se zahajuje prvním pracovním dnem v roce první obžalobou nebo návrhem.

 

soudní oddělení

Obor a vymezení působnosti

předseda senátu/zástupci

 

1T

jednací dny

Po, St

nápad věcí T v rozsahu 100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Veronika Havlová

JUDr. Miroslav Čapek

 

2T

jednací dny

Út, St

nápad věcí T v rozsahu   100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   100%

v tom specializace „KORUPCE" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

PP   100%

asistent soudce Mgr. Jakub David

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Miroslava Čapka

JUDr. Miroslav Čapek

Mgr. Lenka Duta

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Parolek

(zástupce pouze ve věcech PP)

2T

jednací dny

Po, Čt

nápad se nepřiděluje

 

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

Mgr. Lenka Duta

 

3T

jednací dny

Po, St

nápad věcí T v rozsahu 100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

vyřizuje dosud nevyřízené věci Tm

Mgr. Lenka Duta

Mgr. Milan Ferenc

 

Mgr. Martin Roubalík

(zástupce pouze ve věcech Tm)

4T

jednací dny

Út, Čt

nápad věcí T se nepřiděluje

v tom specializace „VAZBA"  v rozsahu   100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Milan Ferenc

Mgr. Martin Roubalík

5T

jednací dny

Út, Čt

nápad věcí se nepřiděluje

JUDr. Dana Kolářová

Mgr. Martin Roubalík

 

Mgr. Martin Roubalík

(zástupce pouze ve věcech Tm)

6T

jednací dny

Po, St

nápad věcí T v rozsahu  90%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

nápad trestních věcí mladistvých – 6Tm  100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Martin Roubalík

Mgr. Martin Parolek

 

7T

jednací dny

Út, Čt

nápad věcí T v rozsahu  90%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

nápad trestních věcí mladistvých – 7Tm  100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Martin Parolek

Mgr. Jaroslav Malchus

 

Mgr. Martin Roubalík

(zástupce pouze ve věcech Tm)

23T

jednací den

Út, Čt

nápad věcí T v rozsahu   100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   100%

Td    100%

Nt    100%

Mgr. Jaroslav Malchus

JUDr. Roman Dobeš

47T

jednací den

nápad věcí T v rozsahu   25%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   25%

Td    25%

Nt    25%

JUDr. Roman Dobeš

JUDr. Miroslav Čapek

58T

nápad se nepřiděluje

 

Další ustanovení k rozdělování nápadu T

Při rozdělování nápadu do senátu má přednost přidělení trestní věci dle specializace s přihlédnutím k ustanovení § 30 odst. 2 trestního řádu, přičemž specializace trestná činnost mládeže dle zák. č. 218/2003 Sb. má přednost před ostatními specializacemi.

 

Nevazební věc týkající se obviněné osoby, proti níž je ke dni podání obžaloby nebo návrhu na potrestání vedena jiná nevyřízená věc, projedná a rozhodne soudce, který má ve svém senátu nevyřízenou věc týkající se téhož obviněného. V případě více nevyřízených nevazebních věcí obviněného ve více senátech věc projedná a rozhodne ten soudce, který má v senátu nejstarší nevyřízenou nevazební věc týkající se téhož obviněného.

 

            Vyloučí-li soudce T některého ze spoluobžalovaných či některý skutek k samostatnému projednání podle § 23 tr. ř., napadá tato nová věc původnímu soudci.

 

            Vrátí-li soudce trestní věc státnímu zástupci k došetření, nově napadlá obžaloba v téže věci se přiděluje témuž původnímu soudci pod původní spisovou značkou.

 

            Jestliže soudce, který rozhodl o vrácení věci státnímu zástupci k došetření, v době nového nápadu téže obžaloby již nepůsobí u tohoto soudu nebo trvale převzal jinou agendu než agendu T, přiděluje se věc soudci dle automatického přidělování nápadu ISAS.

 

            Není-li v den, kdy návrh obviněného (obžalovaného) na propuštění z vazby je předkládán soudci, tento v práci pro omluvitelnou překážku v práci na jeho straně (nemoc, plánovaná dovolená, služební cesta apod.), přiděluje se tento návrh k rozhodnutí jeho zástupci dle rozvrhu práce; není-li tento přítomen ze stejného důvodu, pak zástupci zástupce. Stejně se postupuje v případě, že není rozhodnuto o vazbě dle ustanovení § 71 odst. 5 a § 71 odst. 4 a 6 tr. řádu předposlední pracovní den dané lhůty.

 

Zvláštní ustanovení na oddělení T:

 

1.  Napadne-li věc T, kde jsou současně splněny podmínky, že jde o věc:

a) vazební

b) proti nejméně 7 pachatelům nebo je stíhání vedeno pro zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 tr. zákoníku

c) spis při nápadu obžaloby obsahuje nejméně 3 000 listů,

přiděluje se soudci na odd. T k rozhodnutí a projednání mimo kritéria stanovená rozvrhem práce rozhodnutím předsedy soudu a tomuto soudci bude na 1 měsíc zastaven nápad věcí vazebních i nevazebních.

2. Rozhodne-li soudce po podání obžaloby (vazební i nevazební) o svém vyloučení z projednávání a rozhodnutí ve věci a věc je přidělena zástupci soudce, přidělí předseda okresního soudu za tuto věc vyloučenému soudci věc jinou ze senátu zastupujícího soudce.

3.   K vyřizování porozsudkové agendy v případě, že předseda senátu věc původně vyřizující již není zařazen na trestním oddělení, je příslušný soudce, který předsedá senátu, do něhož spis patří. Porozsudkovou agendu věcí senátu 32Tm vyřizuje předseda senátu 3T.

Vedení soudu vždy po ukončení kalendářního čtvrtletí provede kontrolu zatížení jednotlivých senátů a provede potřebnou korekci.

Rozhodování soudu v přípravném řízení trestním, účast při neodkladných a neopakovatelných úkonech a zkrácené řízení trestní

Pohotovost vykonávají všichni soudci zdejšího soudu.

 

            V průběhu hlavní služby:

 

Soudce rozhoduje o návrzích státního zástupce na vzetí obviněného do vazby, o návrzích na vydání příkazu k domovní prohlídce, o návrzích státního zástupce na vydání příkazu k zatčení a ustanovení obhájce, rozhodnutí o vazbě obviněného, který byl zatčen na základě příkazu k zatčení vydaného před podáním obžaloby a současně se účastní neodkladných a neopakovatelných úkonů; dále soudce rozhoduje o návrzích na vydání příkazu na odposlech a záznam a výpis telekomunikačního provozu dle tr. ř. s výjimkou soudců uvedených ve zvláštním opatření ke službám v přípravném řízení trestním.

 

            Příkazy k zatčení vydané po podání obžaloby a dále po rozhodnutí ve věci samé rozhoduje v pracovní době soudce, který tento příkaz k zatčení vydal. V případě jeho nepřítomnosti na pracovišti rozhoduje soudce hlavní služby nebo příslužby. Vykonává-li hlavní službu soudce zařazený na oddělení C, převezme v pracovní dny a po pracovní době informaci o zatčení, a předá ji další den ráno trestní kanceláři pro soudce příslužby, dále o těchto příkazech k zatčení rozhoduje o víkendech.

           

O vydání mezinárodního zatýkacího rozkazu a evropského zatýkacího rozkazu (ust. § 404 tr. ř.) rozhoduje v pracovní době soudce zařazený na úsek trestní, který tento zatýkací rozkaz vydal. Mimo pracovní dobu rozhoduje o takovém zatýkacím rozkazu soudce mající hlavní službu. Vydá-li na určitou osobu v rámci hlavní služby příkaz k zatčení (vnitrostátní) soudce zařazený na úsek občanskoprávní, rozhodne o (později) podaném návrhu na vydání mezinárodního zatýkacího rozkazu či evropského zatýkacího rozkazu na tutéž osobu soudce zařazený na úsek trestní, který v den vydání (vnitrostátního) příkazu k zatčení vykonával příslužbu.

 

Soudce zařazený rozvrhem práce na odd. T, rozhoduje v průběhu hlavní služby rovněž o návrzích na potrestání se zadrženým pachatelem a o návrzích dle ust. § 146a odst. 1 písm. b), c), d), e) a ust. § 146a odst. 2 tr. ř. a vydává veškerá další rozhodnutí o vazbě uvalené v průběhu své služby na základě návrhu na vazbu či na základě příkazu k zatčení před podáním obžaloby.

 

            Soudce zařazený rozvrhem práce na odd. C a PaNc, rozhoduje dále o návrzích na vydání předběžného opatření dle § 76a  a 76b o. s. ř. Soudce, který rozhodl o návrhu na vydání předběžného opatření dle § 76b o. s. ř. činí i veškeré následné úkony v této věci.

 

Veškerá další rozhodnutí o vazbě uvalené na základě návrhu na vazbu či na základě příkazu k zatčení vydaného před podáním obžaloby a o návrzích dle ustanovení § 146a odst. 1 písm. b), c), d), e) tr. ř. a ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř. vydává příslušný soudce zařazený rozvrhem práce na odd. T, který v den rozhodnutí o vazbě vykonával příslužbu. Dojde-li soudu v těchto věcech návrh ve věci, kde rozhoduje soudce, který je v práci nepřítomen pro omluvitelné překážky v práci na jeho straně (řádná dovolená, nemoc, služební cesta apod.), předseda soudu přidělí věc jinému soudci (zástupci) k vyřízení s přihlédnutím k ustanovení § 30 odst. 2 tr. řádu tak, aby nedošlo k vyloučení soudců trestního úseku.

           

V průběhu tzv. příslužby

 

1. Soudce zařazený rozvrhem práce na odd. T rozhoduje o návrzích na zkrácené řízení trestní se zadržením pachatele podané ve dny pracovní i dny pracovního volna či pracovního klidu a o návrzích dle ust. § 146a odst. 1 písm. b), c), d), e) a ust. § 146a odst. 2 tr. ř. a dále rozhoduje o příkazech k zatčení vydaných po podání obžaloby a po rozhodnutí ve věci samé v pracovní dny a v pracovní době.

 

2. Soudce zařazený rozvrhem práce na odd. C a PaNc rozhoduje o návrzích na vydání předběžného opatření dle ust. § 76a a 76b o. s. ř. podané ve dny pracovní i dny pracovního volna či pracovního klidu.

 

            Soudce hlavní služby a soudce zařazený na odd. T vykonávající příslužbu je v rozsahu rozhodování mu příslušejícího dle rozvrhu práce po dobu služby také soudcem pro mládež, jedná-li se o obviněného mladistvého.

 

V přípravném řízení, které je vedeno proti mladistvé osobě, činí veškerá další rozhodnutí o vazbě, tj. prodloužení vazby a žádosti o propuštění z vazby,

-          soudce, je-li soudcem vykonávajícím agendu Tm a rozhodoval-li v průběhu hlavní služby o návrhu na vazbu mladistvého či na základě příkazu k zatčení vydaného před podáním obžaloby; není-li, tak

-          soudce, je-li soudcem vykonávajícím agendu Tm a v den rozhodnutí o vzetí mladistvého do vazby vykonával tzv. příslužbu, a není-li, tak

-          soudce vykonávající podle rozvrhu práce agendu Tm, a to v pořadí daném tzv. kolečkem, tj. Mgr. Martin Parolek, Mgr. Lenka Duta, Mgr. Martin Roubalík.

 

Ve skupinové věci s nejméně dvěma mladistvými rozhoduje o následných úkonech před podáním obžaloby vždy soudce pro mladistvé, který již započal ve věci rozhodovat u některé z mladistvých osob.

 

Jinak o přidělení věci jinému soudci (zástupci) k vyřízení, aby nedošlo k vyloučení soudců pro mládež, rozhoduje předseda soudu.

 

 3. Pro výslechy nařízené po 14:00 hod. v pracovních dnech v rámci realizace návrhu státního zástupce na vzetí obviněného do vazby či realizace příkazu k zatčení je pro soudce, který vykonává službu, k dispozici zapisovatelka, jež vyřizuje senát službu konajícího soudce. V případě nepřítomnosti zapisovatelky stanoví její zástup příslušná vedoucí, příp. ředitel správy.

 

 

Obecná ustanovení o pohotovosti soudců

 

            Pohotovost obě skupiny, tj. hlavní služby a příslužby, vykonávají celotýdenně, počínaje každým pondělím v 7.00 hod. a konče následujícím pondělím v 07.00 hod., přičemž soudce je po tomto uplynutí doby pohotovosti povinen provést úkony ve věcech, ve kterých rozhoduje soudce hlavní služby resp. příslužby, které převzal do okamžiku ukončení své pohotovosti. Rozvrh pohotovosti sestavuje předseda soudu na období ne kratší než 3 měsíce, v období měsíců července a srpna a v týdnech, na které připadají Vánoce a Silvestr, je tento rozvrh sestavován s přihlédnutím k plánu dovolených soudců.

 

Dikcí "po pracovní době" se míní doba v pracovní dny pondělí až čtvrtek od 14.00 hodin, v pátek od 12.00 hodin. Dikcí "o víkendech" se míní sobota, neděle a svátek.

 

Pro výslechy nařízené po 14:00 hod. v pracovních dnech v rámci realizace návrhu státního zástupce na vzetí obviněného do vazby či realizace příkazu k zatčení je pro soudce, který vykonává službu, k dispozici zapisovatelka, jež vyřizuje senát službu konajícího soudce. V případě nepřítomnosti zapisovatelky stanoví její zástup příslušná vedoucí, příp. ředitel správy.

 

            Pokud onemocní soudce vykonávající pohotovost, bude určen soudce, který výkon služby převezme. Obdobně bude předseda soudu postupovat i v jiných případech, kde hrozí vyloučení soudců úseku T podle § 30 odst. 2 trestního řádu.

 

Zvláštní opatření k službám v přípravném řízení trestním

 

            Pro zajištění řádného průběhu přípravného řízení ve skupinových věcech a k zabránění vyloučení všech soudců zařazených rozvrhem práce na úsek T k rozhodování o obžalobě vyplývající z takovéhoto přípravného řízení jsou veškerým rozhodováním v přípravném řízení ve věcech speciálně definovaných výjimečně a mimo výše uvedený rozvrh práce vždy pověření jmenovitě určení soudci.

 

            Identifikace tímto opatřením dotčených trestních věcí a jména určených soudců jsou zachycena v zápisech z porady vedení okresního soudu.

 

Rozdělování věcí Nt a Td:

 

            Věci Nt a Td se přidělují jednotlivým soudcům dle rozvrhu práce shora uvedeného. V době, kdy čekatel vykonává přípravnou službu na odd. T se tyto věci přidělují soudcům v rozsahu ½ tohoto nápadu, nápad v rozsahu jeho ½ se přiděluje čekateli s výjimkou Td s cizím prvkem.

 

            Členové senátu (přísedící) jsou voláni dle abecedního seznamu vedeného vedoucí kanceláře pro příslušný senát.

 

Jmenný seznam přísedících pro úsek T:

Aurová

Eva

 

Jurašíková

Petra

 

Procházka

František

Barešová

Miroslava

 

Kašparová

Marie

 

Prücknerová

Hana

Bímová

Libuše

 

Konšelová

Antonie

 

Rážová

Libuše Bc.

Bouška

Petr

 

Konvička

Vladimír Mgr.

 

Roušal

Alexander

Braun

Václav

 

Kounovský

Miloslav

 

Řehák

Milan Mít

Čaradová

Marie

 

Kranerová

Eva

 

Salačová

Libuše

Čermáková

Božena

 

Krycner

Bořivoj

 

Schmied

Karel

Černý

Jaroslav Ing.

 

Kýzlová

Zdeňka

 

Suchý

Jiří Ing.

Daněk

Bohumír

 

Lisičan

Karel

 

Sůvová

Hana

Dvořák

Jan JUDr.

 

Lísková

Danuše

 

Svoboda

Jaroslav

Dvořáková

Nataša

 

Lisý

Jiří

 

Šlincová

Marcela

Ferenčíková

Anna

 

Macháčková

Jana

 

Šrámková

Emilie

Flekalová

Slavomíra Bc.

 

Maulisová

Jana

 

Týblová

Dagmar

Friš

František

 

Mayer

Milan

 

Tůmová

Zdeňka

Halma

Zdeněk

 

Nováková

Eva

 

Uhlířová

Marcela

Hlavínová

Ivana

 

Nováková

Zdeňka

 

Vokáčová

Marie Ing.

Hnízdilová

Anna

 

Obracaníková

Dana

 

Vlčková

Marcela Elizabeth

Hradecká

Zdeňka

 

Paunkovič

Petr

 

Vytejčková

Hedvika

Hrubá

Irena

 

Pillmannová

Gertruda

 

Zajdáková

Vlasta

Hýská

Charlotta

 

Pišl

Vitalij Ing.

 

Zástřešková

Marta

Chládek

Zdeněk

 

Pitašová

Jiřina

 

Zdvihalová

Ilona

Chvojka

Jiří

 

Podaný

Drahoslav

 

Zvolský

Arnošt

Jakešová

Jana

 

Podlena

Josef

 

Žbánková

Dagmar Mgr.

Jenatschková

Krista

 

Prajová

Sylvia

 

 

 

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení

Zastupuje

vyšší soudní úřednice

 

·    vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou č. 37/1992 Sb. v rejstříku 2T, 4T, 58T

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·    provádí všechny úkony ve spisech Nt – zahlazení

·    provádí výslechy

·    činí dotazy ve věcech PO, rozhoduje o osvědčení po PO

·    vyznačuje právní moci

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·    nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·    vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·   provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř

Simona Antropiusová zástupce

Kateřina Smrkovská

soudní tajemnice

·    vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku 3T, 5T

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·    provádí výslechy

·    činí dotazy ve věcech PO

·    vyznačuje právní moci

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·    nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·    vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·    provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř.

Kateřina Smrkovská

zástupce

Bc. Kateřina Langerová

soudní tajemnice

·    vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku 1T, 47T, 1Tm, 3Tm, 5Tm, 6Tm, 7Tm, 32Tm, PP

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·    provádí výslechy

·    činí dotazy ve věcech PP a PO

·    vyznačuje právní moci

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·    nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·    vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·    provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř.

Bc. Kateřina Langerová

zástupce

Jitka Valentová

soudní tajemnice

 

·    vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku  6T, 7T, 23T,

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·    provádí výslechy

·    činí dotazy ve věcech PO

·    vyznačuje právní moci

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·    nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·    vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·   provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř.

Jitka Valentová zástupce

Simona Antropiusová

 

                                

 

vedoucí kanceláře

·  vede rejstříky soudního oddělení 1T, 1Tm, 6T, 6Tm, 7T, 7Tm,  

·    vede rejstříky soudního oddělení 2T, 3T, 58T, 32Tm

·    vede rejstříky soudního oddělení 3Tm, 4T, 5T, 5Tm, 47T

·   řídí práci zapisovatelek a protokolujících úřednic uvedených senátů

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

Petra Šiknerová

 

Pavla Pospíšilová

 

Petra Palangariová,

 

 

 

všechny vedoucí se vzájemně zastupují

vedoucí kanceláře

přípravného řízení

·    vede rejstřík Nt přípravného i všeobecného řízení, PP, Td, Ntm

·    vede rejstřík Rt - rehabilitace

·    vede rejstřík soudního oddělení 23T

·    zapisuje a provádí veškeré práce přípravného řízení podle potřeby

·   vedou evidenční pomůcky ust. § 5 v. k. ř.

·    zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·    řídí práci zapisovatelek v oddílu všeobecného řízení a Td

·    doručuje písemnosti

Martina Šmigelská

 

 

věci Nt, PP, Td, Ntm, Rt – zastupuje Petra Lešigová

 

 

 

protokolující úřednice, zapisovatelka

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 1T, 1Tm mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 2T, 58T mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 3T, 3Tm mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 4T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 5T, 5Tm mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 6T, 6Tm mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 7T, 7Tm mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, zápis protokolu v oddělení 23T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·     příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 47T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí kanceláře

Petra Šelerová

 

 

Markéta Svobodová

 

 

Petra Lešigová

 

 

Pavlína Vránová

 

Ilona Brychová

 

Miroslava Žáková

 

Dagmar Hrzánová

 

Dora Havlová

 

 

Martina Surová

 

 

všechny se zastupují

navzájem

 

 

OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ

 

Obecná ustanovení k rozdělování nápadu:

 

            Nápad je rozdělován formou automatického přidělování nápadu programu ISAS, podle níže uvedených kritérií pro jednotlivé senáty podle pořadí v jakém jsou žaloby či návrhy soudu doručeny. Přidělování se zahajuje prvním pracovním dnem v roce první žalobou nebo návrhem.

 

            Předběžná opatření před podáním žaloby, dle § 76a a 76b o. s. ř., se přidělují jednotlivým soudcům občanskoprávního oddělení dle rozpisu vazebních služeb a příslužeb.  Věci rejstříku 14L se přidělují VSÚ.

 

Rozhodování o opravném prostředku proti usnesení vydaném justičním čekatelem, vyšším soudním úředníkem a tajemníkem:

 

            O opravném prostředku proti usnesení, které vydal v občanskoprávním řízení vyšší soudní úředník, tajemník rozhoduje soudce, kterému věc přísluší dle rozvrhu práce shora.

 

            Zřizuje se specializace „ÚVĚRY", do které náleží veškeré spory z úvěrových smluv bankovního i nebankovního sektoru, spory ze smluv o vedení běžného účtu a úvěrů poskytnutých k běžným účtům.

 

Přístup k úschovám v kovové skříni má pouze soudkyně JUDr. Dana Havlínová a zaměstnanci soudu Šárka Hofmanová a Jana Tesařová na základě pověření předsedy soudu dle § 223 v.k.ř.

 

a) civilní sporné:

 

 

 

Soudní oddělení

Obor působnosti C

Soudce

8C

jednací dny:

Út, Čt

nápad věcí C v rozsahu   100%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 100%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ" v rozsahu 100%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ-CIZINA" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

Nc věci s cizím prvkem v rozsahu 100% vždy 1., 4., 7., atd.

Nc-dožádání věci s cizím prvkem v rozsahu 100% vždy 1., 4., 7., atd.

nápad věcí 108C od VSÚ

nápad věcí 108EC od VSÚ

nápad OBCHODNÍ  EVC a EvET v rozsahu 100%

JUDr. Jana Adamcová

1. Mgr. Marcel Klimša

2. Mgr. Diana Fujdiak

3. Mgr. Adéla Ganajová

9C

jednací dny:

St, Čt

nápad věcí C se nepřiděluje

předběžná opatření v rozsahu 100%

 

JUDr. Věra Proftová

1. JUDr. Daniela Novotná

2. JUDr. Ivana Dvořáková

3. Milan Virag

9C

jednací dny:

Po, Pá

nápad věcí C v rozsahu   100%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 100%

v tom specializace věci „PRACOVNÍ"   100%

předběžná opatření v rozsahu   100%

nápad věcí 109C od VSÚ

nápad věcí 109EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

Mgr. Diana Fujdiak

1. JUDr. Kamila Kocajová

2. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

3. JUDr. Eva Tilleová

 

10C

jednací dny:

Po, St

nápad věcí C v rozsahu   100%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu   100%

nápad věcí 110C od VSÚ

nápad věcí 110EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

Mgr. Adéla Ganajová

1. JUDr. Daniela Novotná

2. JUDr. Ivana Dvořáková

3. Milan Virag

 

11C

jednací dny:

Út, Čt

nápad věcí C v rozsahu   100%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 111C od VSÚ

nápad věcí 111EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

Milan Virag

1. Mgr. Diana Fujdiak

2. Mgr. Adéla Ganajová

3. JUDr. Ivana Dvořáková

12C

 

nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Jana Strachová

1. Mgr. Jitka Škodová

 

13C

jednací dny:

Út, Čt

nápad věcí C v rozsahu   100%

v tom specializace „CIZINA"   100%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí Nc s cizím prvkem v rozsahu 100% vždy 2., 5., 8., atd.

nápad věcí Nc-dožádání s cizím prvkem v rozsahu 100% vždy 2., 5., 8., atd.

nápad věcí 113C od VSÚ

nápad věcí 113EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

JUDr. Ivana Dvořáková

1. JUDr. Eva Tilleová

2. JUDr. Jana Adamcová

3. Milan Virag

17C

jednací dny:

Po, St

nápad věcí C v rozsahu 50%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 50%

předběžná opatření v rozsahu 50% 

nápad věcí 117C od VSÚ

nápad věcí 117EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

JUDr. Daniela Novotná

1. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

2. JUDr. Kamila Kocajová

3. Mgr. Diana Fujdiak

 

18C

jednací dny:

Út, St

věci C v rozsahu   100%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 100%

v tom specializace věci „SPRÁVNÍ" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 118C od VSÚ

nápad věcí 118EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

úkony soudce v EPR (elektronický platební rozkaz)

 

Mgr. Jitka Škodová

1. Mgr. Adéla Ganajová

2. Mgr. Marcel Klimša

3. JUDr. Jana Adamcová

 

Milan Virag (zástupce pouze ve věcech specializace SPRÁVNÍ)

 

19C

jednací dny:

Po, Čt

věci C v rozsahu   50%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 50%

předběžná opatření v rozsahu 50%

nápad věcí 119C od VSÚ

nápad věcí 119EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

Mgr. Eva Merhová

1. Milan Virag

2. Mgr. Jitka Škodová

3. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

20C

jednací dny:

Út, Pá

nápad věcí C v rozsahu   100%

v tom specializace věci „CIZINA"   100%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%               

nápad věcí Nc i s cizím prvkem v rozsahu 100% vždy 3., 6., 9., atd.

nápad věcí Nc-dožádání s cizím prvkem v rozsahu 100% vždy 3., 6., 9., atd.

nápad věcí 120C od VSÚ

nápad věcí 120EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

JUDr. Eva Tilleová

1. JUDr. Ivana Dvořáková 

2. Milan Virag

3. Mgr. Jitka Škodová

21C

 

nápad se nepřiděluje

 

24C

jednací dny:

St, Pá

 

nápad věcí C v rozsahu 80%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 80%

v tom specializace věci „PRACOVNÍ" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 124C od VSÚ

nápad věcí 124EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

JUDr. Kamila Kocajová

1. Mgr. Jitka Škodová

2. Mgr. Eva Merhová

3. Mgr. Marcel Klimša

 

Mgr. Diana Fujdiak

(zástupce pouze ve věcech specializace PRACOVNÍ)

 

25C

jednací dny:

Po, Út

věci C v rozsahu 30%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 30%

předběžná opatření v rozsahu 30%

nápad věcí 125C od VSÚ

nápad věcí 125EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

1. Mgr. Eva Merhová

2. JUDr. Daniela Novotná

3. JUDr. Kamila Kocajová

27C

jednací dny:

Po, St

nápad věcí C v rozsahu 100%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 100%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 127C od VSÚ

nápad věcí 127EC od VSÚ

nápad OBCHODNÍ  EVC a EvET v rozsahu 100%

 

Mgr. Marcel Klimša

1. JUDr. Jana Adamcová

2. JUDr. Eva Tilleová

3. Mgr. Eva Merhová

41C

nápad se nepřiděluje

 

 

 

 

soudní oddělení

Obor působnosti E

soudce

48E

 

 

 

48Nc-E

48EXE

·       rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí, vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského zástavního práva, výkon rozhodnutí u nepeněžitého plnění) v rozsahu 100%

·       věci rozhodované VSÚ Evou Štádlerovou, liché věci rozhodované VSÚ Ladislavou Lasslopovou a tajemnicí Vladimírou Mikšovicovou, následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 53EXE, 54EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE

·       věci Cd-E podle § 260a v rozsahu 100%

·       věci EXE v rozsahu 9%

·       rozhodování ve věcech podle § 260a-§260e o.s.ř. v rozsahu 100%

·       činnost dle Zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád), § 232 v rozsahu 100%

·       rozhodování podle § 15a zák. č. 119/2001 Sb.

 

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

Mgr. Eva Merhová

 

zástup ve věcech 48EXE

1. Mgr. Eva Merhová

2. JUDr. Dušan Mach

3. JUDr. Zdeňka Horčicová

4. JUDr. Jana Strachová

5. JUDr. Dana Havlínová

6. JUDr. Kamila Kocajová

49E

 

 

 

49Nc-E

49EXE

·       rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí, vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského zástavního práva, výkon rozhodnutí u nepeněžitého plnění) v rozsahu 100%

·       věci rozhodované VSÚ Ivanou Bieblovou, sudé věci rozhodované VSÚ Ladislavou Lasslopovou  a tajemnicí Vladimírou Mikšovicovou, následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 55EXE, 56EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·       věci Cd-E podle § 260a v rozsahu 100%

·       věci EXE v rozsahu 8%

·       rozhodování ve věcech podle § 260a-§260e o.s.ř. v rozsahu 100%

·       činnost dle Zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád), § 232 v rozsahu 100%

·       rozhodování podle § 15a zák. č. 119/2001 Sb.

 

Mgr. Eva Merhová

 

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

zástup ve věcech 49EXE

1. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

2.  JUDr. Zdeňka Horčicová

3. JUDr. Jana Strachová

4. JUDr. Dana Havlínová

5. JUDr. Kamila Kocajová

6. JUDr. Dušan Mach

 

35E

·       rozhodování ve věcech E rozhodované VSÚ v rozsahu 100% nápadu

 

Ladislava Lasslopová

Vladimíra Mikšovicová

37E

·       nápad se nepřiděluje

 

 

38E

·       nápad se nepřiděluje

 

 

 

 

 

 

45Nc-E

45EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 7 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

 

Eva Štádlerová

zastupuje Ivana Bieblová

 

46Nc-E

46EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 7 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

 

Ivana Bieblová

zastupuje Eva Štádlerová

 

53EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Dušan Mach

1. JUDr. Zdeňka Horčicová

2. JUDr. Jana Strachová

3. JUDr. Dana Havlínová

4. JUDr. Kamila Kocajová

5. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

6. Mgr. Eva Merhová

 

54EXE

·       v rozsahu 4 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

JUDr. Zdeňka Horčicová

1. JUDr. Jana Strachová

2. JUDr. Dana Havlínová

3. JUDr. Kamila Kocajová

4. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

5. Mgr. Eva Merhová

6. JUDr. Dušan Mach

55EXE

·       v rozsahu 4 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

JUDr. Jana Strachová

1. JUDr. Dana Havlínová

2. JUDr. Kamila Kocajová

3. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

4. Mgr. Eva Merhová

5. JUDr. Dušan Mach

6. JUDr. Zdeňka Horčicová

56EXE

·       v rozsahu 4 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

JUDr. Dana Havlínová

1. JUDr. Kamila Kocajová

2. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

3. Mgr. Eva Merhová

4. JUDr. Dušan Mach

5. JUDr. Zdeňka Horčicová

6. JUDr. Jana Strachová

57EXE

·       v rozsahu 6 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 59EXE, 60EXE, 61EXE

JUDr. Kamila Kocajová

1. JUDr. Dušan Mach

2. Mgr. Eva Merhová

3. JUDr. Zdeňka Horčicová

4. JUDr. Jana Strachová

5. JUDr. Dana Havlínová

6. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

59EXE

·       v rozsahu 6 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

JUDr. Jana Adamcová

1. JUDr. Ivana Dvořáková

60EXE

·       v rozsahu 6 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

JUDr. Ivana Dvořáková

1. Mgr. Marcel Klimša

 

61EXE

·       v rozsahu 6 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

Mgr. Marcel Klimša

1. JUDr. Daniela Novotná

62EXE

·       v rozsahu 3 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

JUDr. Daniela Novotná

1. Mgr. Diana Fujdiak

63EXE

·       v rozsahu 6 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

Mgr. Diana Fujdiak

1. JUDr. Eva Tilleová

64EXE

·       v rozsahu 6 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

JUDr. Eva Tilleová

1. Milan Virag

65EXE

·       v rozsahu 6 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

Milan Virag

1. Mgr. Jitka Škodová

66EXE

·       v rozsahu 6 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

Mgr. Jitka Škodová

1. Mgr. Adéla Ganajová

67EXE

·       v rozsahu 6 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

 

Mgr. Adéla Ganajová

1. JUDr. Jana Adamcová

 

 

 

 

 

soudní oddělení

Obor působnosti D

soudce

36D           1.

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

2.

 

·      věci D – dokončení činnosti soudu

·      Rozhodování o opravném prostředku proti usnesení vydaném notářem

·      postup soudu dle § 38 odst. 2 o.s.ř., tj. žádosti o poskytnutí právní pomoci v cizině, ustanovení správce dědictví podle § 175f odst. 2 o.s.ř., zrušení usnesení o dědictví dle § 175w o.s.ř. a vydávání potvrzení dle § 175z odst. 1 o.s.ř.

·      Sd – v rozsahu, ve kterém nemůže rozhodovat VSÚ

·      Nc-dědické v rozsahu, ve kterém nemůže rozhodovat VSÚ

JUDr. Dana Havlínová

JUDr. Eva Tilleová

 

věci D – dokončení činnosti soudu

JUDr. Eva Tilleová

JUDr. Dana Havlínová

 

b) civilní nesporné (PaNc)

 

Soudní oddělení

Obor působnosti P

Soudce

14 PaNc

jednací dny:

Po, St

nápad věcí P v rozsahu 95%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

JUDr. Zdeňka Horčicová

JUDr. Dušan Mach

15 PaNc

 

nápad se nepřiděluje 

 

16 PaNc

jednací dny:

Po, Čt

nápad v rozsahu 100%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

JUDr. Dušan Mach

JUDr. Dana Havlínová

22 PaNc

jednací dny:

Po, St

nápad v rozsahu 95%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

JUDr. Dana Havlínová

JUDr. Jana Strachová

26 PaNc

jednací dny:

Út, Čt

nápad v rozsahu 100%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

JUDr. Jana Strachová

JUDr. Zdeňka Horčicová

28 Rod

nápad věcí v rozsahu 100%

JUDr. Zdeňka Horčicová

JUDr. Jana Strachová

       

 

 

            V případě, že po vyslovení místní nepříslušnosti (přenesení příslušnosti dle § 177 o. s. ř.) se věc vrátí zpět zdejšímu soudu pro vyslovení nesouhlasu s postoupením, přidělí se tato věc do původního senátu pod původní spisovou značku.

 

Je-li nápad do senátu C soudce, který vyslovil místní nepříslušnost (přenesl příslušnost dle § 177 o. s. ř.) trvale zastaven, protože soudce je nadále přidělen k rozhodování na jiné oddělení soudu nebo je dočasně přidělen k výkonu funkce k jinému soudu přiděluje se věc po vyslovení nesouhlasu s postoupením dle automatického přidělování nápadu ISAS.

Vyloučí-li soudce k samostatnému projednání a rozhodnutí část žaloby, přiděluje se tato nová žaloba do jeho senátu.

Je-li soudce po podání žaloby vyloučen z projednávání a rozhodnutí (ust. § 15 odst. 1 a § 16 odst. 1 o. s. ř.), je věc (dle § 16a o. s. ř.) přidělena prvému zástupci tohoto soudce, totéž platí, je-li takto soudce vyloučen z rozhodování o návrhu na vydání předběžného opatření před podáním žaloby či dle ust. § 76a a § 76b a § 76a odst. 6 o. s. ř.; není-li prvý zástupce v den rozhodování dle § 16a o. s. ř. přítomen v zaměstnání z omluvitelných důvodů, je návrh přidělen druhému (popřípadě ze stejného důvodu) dalšímu zástupci původního soudce. Soudci, jemuž je přidělena věc po vyloučeném soudci, se o tuto věc (případně věci) sníží měsíční nápad.

Věci C a PaNc a E s cizím prvkem se rozumí žaloby (návrhy), kde alespoň jeden z účastníků má bydliště nebo se trvale zdržuje v cizině s výjimkou Slovenské republiky. Za věci s cizím prvkem se dále nepovažují věci, ve kterých se účastníci přestěhovali (změnili sídlo) do ciziny po podání žaloby, resp. došlo k právnímu nástupnictví a nový účastník má sídlo v cizině, leč právního zástupce v ČR. U věcí pracovně právních s cizím prvkem má přednost specializace pracovně právní

 

Věci „ÚVĚRY" nemají specializaci s cizím prvkem a napadají do všech senátů. Nápad a vyřizování elektronických platebních rozkazů se řídí stejnými pravidly jako u ostatních platebních rozkazů.

 

            Věci EvET - o každé jednotlivé věci bude příslušný rozhodovat ten soudce, který vydal příslušné rozhodnutí. Pokud již takový soudce nebude působit u zdejšího soudu, připadne věc soudci, který převzal senát, případně rozhodne o přidělení věci předseda soudu.

 

Nový návrh ve věcech PaNc podaný do tří let od právní moci předchozího rozhodnutí bude přidělen soudci, který rozhodoval o předchozím návrhu. Toto ustanovení se nevztahuje pro senát 15PaNc.

            Vedení soudu vždy po ukončení kalendářního čtvrtletí provede kontrolu zatížení jednotlivých senátů a provede potřebnou korekci.

Rozhodování o předběžných opatřeních

 

Za předběžná opatření dle ust. § 75 a násl. o. s. ř. ve věcech rejstříku C a návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 76 a násl. o. s. ř. včetně návrhu dle ust. § 76a odst. 6 o.s.ř. ve věci PaNc, která jsou přidělována jednotlivým soudcům dle shora uvedeného rozvrhu práce, jsou považovány ty návrhy, které jsou podány samostatně. Dojde-li takový návrh spolu s žalobou (návrhem na zahájení řízení) nebo v průběhu již zahájeného řízení, přidělují se tyto návrhy soudci, kterému dle rozvrhu práce náleží žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo který již zahájené řízení projednává.  Je-li návrh na vydání předběžného opatření podaný současně s žalobou (návrhem na zahájení řízení), která dle výše uvedených ustanovení přísluší soudci, který o předběžných opatřeních nerozhoduje, rozhodne o takovémto předběžném opatření jeho prvý nebo další zástupce.

           

Není-li v den nápadu takového předběžného opatření soudce určený rozvrhem práce v práci pro omluvitelné překážky v práci na jeho straně (nemoc, dovolená, služební cesta apod.), přiděluje se předběžné opatření k rozhodnutí jeho prvému zástupci dle rozvrhu práce, není-li tento ze stejného důvodu přítomen, pak zástupci dalšímu.

 

O dalším trvání předběžného opatření dle ust. § 76a odst. 4 a o návrhu dle ust. § 76a odst. 6 o. s. ř. rozhoduje soudce, kterému byl přidělen k projednání a rozhodnutí návrh na zahájení řízení ve věci samé týkající se tohoto nezl. dítěte podaný před vydáním předběžného opatření nebo po jeho vydání avšak do skončení prvé lhůty k rozhodnutí o dalším trvání předběžného opatření dle § 76a odst. 4 o.s.ř. a řízení není skončeno.

 

Není-li návrh na zahájení řízení ve věci samé týkající se nezl. dítěte ohledně kterého bylo vydáno předběžné opatření, podán do 1 týdne před koncem lhůty k prvému rozhodnutí o dalším trvání předběžného opatření dle ust. § 76a odst. 4 o. s. ř., soudce, který předběžné opatření vydal, urychleně, nejpozději během 2 dnů, zváží, zda dá podnět k zahájení řízení ve věci samé.

 

Podněty k zahájení řízení dle výše uvedeného odstavce se přidělují soudcům zařazeným na odd. PaNc vždy po jedné věci po sobě jdoucí počínaje senátem 14PaNc, mimo základní kritéria rozvrhu práce. Toto ustanovení se nevztahuje pro senát 15PaNc.

 

Vedoucí kanceláře odd. PaNc je povinna spis předběžného opatření předložit příslušnému soudci týden před koncem lhůty uvedené v ust. § 76a odst. 4 o. s. ř. se záznamem, zda byl podán návrh ve věci samé (a pod jako sp. zn. je evidován) či nikoliv.

 

Není-li takto určený soudce přítomen v práci pro omluvitelnou překážku v práci v den, kdy mu bude spis vedoucí kanceláře předložen k rozhodnutí dle ust. § 76a odst. 4 o. s. ř., je k rozhodnutí příslušný jeho prvý (a ze stejného důvodu další) zástupce.

Vyřizování věci Cd a Nc

            Věci Cd a Nc s cizím prvkem obsahově náležející do odd. PaNc vyřizují soudci tohoto úseku s výjimkou senátu 14PaNc.

            V době, kdy čekatel vykonává přípravnou službu na odd. C resp. na odd. PaNc se tyto věci přidělují soudcům dle rozvrhu práce v rozsahu ½ tohoto nápadu, nápad těchto věcí v rozsahu ½ nápadu se přiděluje čekateli.

 

            Vyšší soudní úřední úřednice na oddělení dědickém se pověřuje vyřizováním dožádání a věcí Nc – nejasné podání obsahově se vztahující k dědické agendě soudu.

 

            Členové senátu (přísedící) jsou voláni dle abecedního seznamu vedeného vedoucí kanceláře pro příslušný senát.

 

 

Jmenný seznam přísedících pro úsek C:

Bicanová

Vlasta

 

Jozová

Jitka

 

Říha

Kamil Ing.

Bouzová

Dana

 

Klouček

Petr

 

Szmudová

Věra

Brožíková

Svatava

 

Koblih

Miroslav

 

Velvarská

Ivana

Fábera

Milan Ing.

 

Luštincová

Irena

 

Vinický

Ivan

Flašková

Marie

 

Pavlíček

Vladimír

 

Zemková

Dana

Frišová

Marta

 

Pospíšilová

Jindřiška

 

 

 

 

 

Vyšší soudní úředníci vykonávají veškeré činnosti dle zákona č.l 121/2008 Sb.
a zejména činnosti uvedené níže

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení

Zastupuje

vyšší soudní úřednice C, EC,

vyšší soudní úředník C, EC,

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 17C, 117C, 117EC, 19C, 119C, 119EC

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 10C , 110C, 110EC napadlé do 29. 2. 2012,

·    nápad do senátu 108C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 117C je v rozsahu 50%

nápad do senátu 119C je v rozsahu 50%

·    Nc-konkurzní řízení

·    Nc-dotazy a podání

·    Nc-insolvence

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 9C , 109C, 109EC, 12C , 112C, 112EC, 13C, 113C, 113EC, 21C , 121EC, 25C, 125C, 125EC

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 10C , 110C, 110EC napadlé
od 1. 3. 2012,

·    nápad do senátu 109C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%,

nápad do senátu 113C je v rozsahu 100%

   nápad do senátu 125C je v rozsahu 30%

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 11C, 111C, 111EC, 24C, 124C, 124EC, 27C, 127C, 127EC,

·    nápad do senátu 111C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 120C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 127C je v rozsahu 100%

·    Cd – civilní dožádání (agenda Cd)

·    Nc-ostatní

·    Nc-úřední záznamy o vykázání z bytu

·    Nc – protestní listiny

 

všechny VSÚ:

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    provádějí kontroly SOP

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

·    sledují konkurzy v agendě C v přidělených senátech

·    referují spisy ze lhůt 

Marcela Sandholzová

zastupuje Blanka Tolarová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Tolarová

zastupuje Marcela Sandholzová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Kraus

zastupuje Alena Kabourková

 

 

 

 

tajemnice C, EC

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 18C , 118C, 118EC, 20C, 120C, 120EC, 41C, 141C, 141EC

·    nápad do senátu 118C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 120C je v rozsahu 100%

 

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

 

Alena Kabourková

zastupuje Mgr. Lukáš Kraus

 

vyšší soudní úřednice EPR

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

Eva Ondo-Eštoková

zastupuje Jitka Sláničková

 

tajemnice EPR

 

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

Jitka Sláničková

zastupuje Eva Ondo-Eštoková

 

vyšší soudní úřednice P

·    Nc – rozhodování o určení otcovství souhlasným prohlášením

·    rozhodování ve věcech detenčního řízení (rejstřík L)

·    Cd – civilní dožádání v oboru působnosti P/Nc

·    vyznačování právních mocí

·    vede porozsudkovou agendu

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných

·    ustanovuje opatrovníka nesvéprávným

·    ustanovuje znalce a rozhoduje o znalečném, tlumočném, svědečné, odměně advokátů v rejstříku ROD včetně poukazů pro účtárnu

·    v rejstříku ROD provádí kontrolu při nařízení dohledu probačního úředníka

·    vede statistiku

·    provádí výslechy

kontroluje kancelář oddělení P

Magda Štroblová

zastupuje

Šárka Hofmanová

vyšší soudní úřednice D, E

·      pověřuje notáře výkonem práce soudního komisaře v řízení o dědictví

·      provádí úkony ve věcech řízení o úschovách

·      je pověřena vyřizováním dožádání na dědickém oddělení a věcí Nc – nejasné podání obsahově se vztahující k dědické agendě soudu

·      činí úkony směřující k proplácení odměn znalců, tlumočníků a notářů v dědických věcech a ve věcech výkonu rozhodnutí

·      rozhoduje o zastavení výkonu rozhodnutí dle § 268 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

·      vyřizuje agendu dle § 326a o.s.ř.

·      rozhoduje o zastavení řízení dle § 96 o.s.ř.

·      vyznačuje právní moci

·      ustanovuje opatrovníka

Šárka Hofmannová

zastupuje

Magda Štroblová, pro agendu D

Ladislava Lasslopová, pro agendu E

vyšší soudní úředník E, EXE

·      agenda E kromě soudcovských věcí

·      Cd – civilní dožádání v oboru působnosti E

·      provádí úkony po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí - 1. povinný s počátečním písmenem J-Ž ve věcech senátu 35E

·      pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·      vyznačování právních mocí

·      provádí výslechy

·      kontroluje uložené věci pro dražby

·      kontroluje kancelář E

·      odstraňuje vady podání

·      zpracovává koncepty předkládacích zpráv pro soudce (odvolání)

·      rozhoduje o znalečném

·      ustanovuje opatrovníky

Ladislava Lasslopová

 

 

zastupuje Vladimíra Mikšovicová

tajemnice E

·      rozhodování ve věcech návrhů se specializací „VYM. OS" napadlých do 31. 12. 2012

·      provádí úkony po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí - 1. povinný s počátečním písmenem A-I ve věcech 35E, 37E a 38E

·      EXE, Nc - § 259, § 260 – pomoc soudu před nařízení výkonu rozhodnutí

·      pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·      vyznačování právních mocí

·      provádí výslechy

·      odstraňuje vady podání

·      zpracovává koncepty předkládacích zpráv pro soudce (odvolání)

·      rozhoduje o znalečném

·      ustanovuje opatrovníky

Vladimíra Mikšovicová

zastupuje Ladislava Lasslopová

 

 

 

 

 

 

 

vyšší soudní úřednice Nc-E

EXE

·      agenda EXE, Nc – soukromí exekutoři

·      následné úkony nesoudcovské v senátech 14Nc-E, 44Nc, 46Nc, 46EXE, 49Nc, 49EXE, 55EXE, 56EXE, 60EXE, 61EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·      pátrání po adresátech nedoručených zásilek

·      plní další úkoly podle pokynu soudce

·      následné úkony ve věcech E postoupených soudnímu exekutorovi k rozhodnutí o návrhu soudního exekutora nebo účastníků

 

·      agenda EXE, Nc – soukromí exekutoři

·      následné úkony nesoudcovské v senátech 14Nc-E, 43Nc, 45Nc, 45EXE, 48Nc, 48EXE, 53EXE, 54EXE, 57EXE, 59EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE

·      pátrání po adresátech nedoručených zásilek

·      plní další úkoly podle pokynu soudce

·      následné úkony ve věcech E postoupených soudnímu exekutorovi k rozhodnutí o návrhu soudního exekutora nebo účastníků

 

Ivana Bieblová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Štádlerová

 

 

 

 

 

 

zastupují se navzájem

tajemnice EXE

·      vyznačování právních mocí

Pavlína Kastlová

 

výkonný úředník

·      1. povinný s počátečním písmenem A – E, U-Ž

·      1. povinný s počátečním písmenem F – J, N, T

·      1. povinný s počátečním písmenem K – M

·      1. povinný s počátečním písmenem O – Š

·      provádí výkony rozhodnutí prodejem movitých věcí a úkony s tím související, vyklizení a následnou dražbu, odebrání věcí

·      přijímají platby od povinných, odvoz peněz do peněžních ústavů

·      provádí svozy zabavených movitých věcí, dražby, dražební vyhlášky

·      provádí předběžná opatření – odebrání dětí, vykázání z bytu

·      dotazy související s výkonem rozhodnutí – evidence vozidel, ověření pobytu povinného u majitele domu atd.

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      provádí dražby movitých věcí na žádost notářů

Naděžda Liscová

Pavel Pollák

Jiří Novotný

Alena Jircová

 

 

 

vedoucí kanceláře C

·      vede rejstříky 17C , 19C , 25C , 27C

·      vede rejstřík elektronických platebních rozkazů

·      vede rejstříky 8C , 11C , 12C ,

·      vede rejstřík elektronických platebních rozkazů

·      vede rejstříky 13C , 18C , 41C

·      vede rejstřík elektronických platebních rozkazů

·      vede rejstříky 10C , 20C, 21C, 70C,

·      vede rejstřík elektronických platebních rozkazů

·      vede rejstříky 9C , 24C, 33Cd, 14Nc, 34Ro, 39Ro, ERo

·      vede rejstřík elektronických platebních rozkazů

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      zpracovávají referáty od soudců a VSÚ

·      doručují písemnosti

·      provádí záznamy do spisů, vyznačují změny adres v počítači

·      vyznačují právní moci na rozhodnutí

·      řídí práci zapisovatelek

Hana Bubeníčková

 

Helga Novotná

 

Irena Gabrielová

 

Jana Kadlecová

 

Lucie Navrátilová

 

 

 

zastupují se navzájem

 

 

 

vedoucí kanceláře P

·    vede rejstřík P – 14PaNc, 15PaNc, 16PaNc, 22PaNc, 26PaNc, 28Rod

·    vede rejstřík L, Nc opatro

 

·    řídí práci zapisovatelek

·    doručuje písemnosti

·    vede evidenční pomůcky podle § 5 odst. 2 v.k.ř.

Irena Kliková

 

zastupuje Ivana

Vlachová

 

 

 

 

 

vedoucí kanceláře E

·    vede rejstřík 35E, 48E, 49E

·      vede rejstřík 37E, 38E, EXE, Nc - § 260

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·      řídí práci zapisovatelek

Libuše Nováková

Jiřina Džubanová

 

zastupují se navzájem

 

 

 

 

vedoucí kanceláře Nc-E, EXE

·      vede rejstřík 14Nc-E, 46Nc, 46EXE, 49Nc, 55EXE, 56EXE, 59EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·      vede rejstřík 14Nc-E, 45Nc, 45EXE, 53EXE, 54EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE

·      vede rejstřík 14Nc-E, 43Nc, 44Nc, 48Nc, 48EXE, 49EXE, 57EXE, 60EXE, 61EXE

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·    řídí práci zapisovatelek

Irena Pospíšilová

 

Jana Nováková

 

Bc. Petra Šťastná

 

zastupují se navzájem

 

 

 

 

vedoucí kanceláře D

·    vede rejstřík 36D, 36SD, 36U, Nc-dědické

·    vede knihu úschov

·    řídí práci zapisovatelek

·      zveřejňuje vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      vede evidenční pomůcky ust. § 5 v.k.ř.

·    doručuje písemnosti

·    mundáž spisů

Jana Tesařová

zastupuje

Šárka Hofmanová

 

 

 

zapisovatelky oddělení C, EC, Nc-E, EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 20C, 120C, 120EC, 64EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 13C, 113C, 113EC 60EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 17C, 117C, 117EC, 62EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 18C, 118C, 118EC, 66EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 11C, 111C, 111EC, 65EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 8C, 108C, 108EC, 59EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 27C, 127C, 127EC, 61EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 10C, 110C, 110EC, 67EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 9C, 109C, 109EC, 63EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 24C, 124C, 124EC, 57EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 19C, 119C, 119EC, 14Nc-E, 44Nc, 49E, 49Nc, 49EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 25C, 125C, 125EC, 14Nc-E, 43Nc, 48E, 48Nc, 48EXE

 

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí kanceláře

 

Veronika Maříková

 

Simona Zajícová

 

Denisa Velková

 

Petra Gutwaldová

 

Gabriela Friedrichová

 

Hana Bartošová

 

Miroslava Zeithamlová

 

Iveta Hollomotzová

 

Simona Kučerová

 

Denisa Holzknechtová

 

Michaela Klofáčová

 

Bc. Lenka Zieglerová

 

 

 

všechny se zastupují

navzájem

 

zapisovatelky

oddělení P

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 16PaNc, 53EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 14PaNc, 54EXE, 28Rod

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 22PaNc, 56EXE, D

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 26PaNc, 12C, 112C, 112EC, 55EXE

·   mundáž spisů PaNc, EXE a připojování spisů k EXE, provádí práce ve spisovně

 

Ivana Vlachová

 

Hana Szczygielová

 

Šárka Elsnicová

 

Markéta Šplíchalová

 

Helena Priesolová

 

všechny se zastupují

navzájem

zapisovatelky oddělení E

·    mundáž spisů, zastupuje INFO oddělení

Ivana Zatloukalová

zapisovatelky oddělení Nc-E

EXE

·    mundáž spisů 14Nc-E, 45Nc, 45EXE,

·    mundáž spisů 14Nc-E, 46Nc, 46EXE,

zastupuje vyšší podatelnu

Dana Krausová

Olga Michalíčková

 

všechny se zastupují

navzájem

 

Odpovědnost za závazné úseky správní agendy:

 

Judikatura v odd. T - JUDr. Roman Dobeš

Judikatura v odd. C - JUDr. Daniela Novotná

 

Agenda vyřizování stížností - JUDr. Roman Dobeš

                                                JUDr. Daniela Novotná

 

Obecné ustanovení k rozvrhu práce

 

Tento rozvrh práce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

 

Změny v rozvrh práce byly projednány se soudcovskou radou Okresního soudu v Teplicích, která je schválila dne 3. 12. 2012.

 

V Teplicích dne 5. prosince 2012

 

                                                                                              JUDr. Roman Dobeš

                                                                                  předseda Okresního soudu v Teplicích