Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.13 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29) Spr 859/2013

 

 

Dodatek č. 13

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 1. 12. 2013 mění takto:

 

 

            na straně 3 se doplňuje a mění takto:

 

Informační středisko pro styk s veřejností

Zuzana   H a j n á

Jana   N o v á k o v á

  • podávání informací o soudním řízení
  • vyznačování právních mocí na rozhodnutí soudu
  • výdej a evidence uložených písemností

 

zastupují se navzájem

 

 

  1. Občanskoprávní oddělení

 

            na straně 21 a násl. se mění takto:

 

vyšší soudní úřednice P

v senátech

15PaNc, 16PaNc, 26PaNc,

28Rod

·    Nc – rozhodování o určení otcovství souhlasným prohlášením

·    rozhodování ve věcech detenčního řízení (rejstřík L)

·    Cd – civilní dožádání v oboru působnosti P/Nc

·    vyznačování právních mocí

·    vede porozsudkovou agendu

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných

·    ustanovuje opatrovníka nesvéprávným

·    ustanovuje znalce a rozhoduje o znalečném, tlumočném, svědečné, odměně advokátů v rejstříku ROD včetně poukazů pro účtárnu

·    v rejstříku ROD provádí kontrolu při nařízení dohledu probačního úředníka

·    vede statistiku

·    provádí výslechy

kontroluje kancelář oddělení P

Magda Štroblová

zastupuje

Naďa Lebedová

vyšší soudní úřednice P

14PaNc, 22PaNc,

28Rod

·    Nc – rozhodování o určení otcovství souhlasným prohlášením

·    rozhodování ve věcech detenčního řízení (rejstřík L)

·    Cd – civilní dožádání v oboru působnosti P/Nc

·    vyznačování právních mocí

·    vede porozsudkovou agendu

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných

·    ustanovuje opatrovníka nesvéprávným

·    ustanovuje znalce a rozhoduje o znalečném, tlumočném, svědečné, odměně advokátů v rejstříku ROD včetně poukazů pro účtárnu

·    v rejstříku ROD provádí kontrolu při nařízení dohledu probačního úředníka

·    vede statistiku

·    provádí výslechy

kontroluje kancelář oddělení P

Naďa Lebedová

zastupuje

Magda Štroblová

 

 

            na straně 24 se mění takto:

 

vedoucí kanceláře P

·    vede rejstřík P – 15PaNc, 16PaNc, 26PaNc

·    vede rejstřík L, Nc opatro

 

·    vede rejstřík P – 14PaNc, 22PaNc, 28Rod

 

·    řídí práci zapisovatelek

·    doručuje písemnosti

·    vede evidenční pomůcky podle § 5 odst. 2 v.k.ř.

Irena Kliková

 

 

Lucie Dlouhá

 

 

 

zastupují se navzájem

 

 

            na straně 23 se doplňuje takto:

 

tajemníci E, EXE

·      vyznačování právních mocí

Naděžda Liscová

Jiří Novotný

 

 

na straně 24 se mění a doplňuje takto:

 

vedoucí kanceláře E, Nc-E, EXE

·      vede rejstřík 35E, 38E, 49E

·      vede rejstřík 14Nc-E, 43Nc, 46Nc, 46EXE, 49Nc, 49EXE, 53EXE, 54EXE, 59EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE, Nc - § 260

 

·      vede rejstřík 37E, 48E

·      vede rejstřík 14Nc-E, 44Nc, 45Nc, 45EXE, 48Nc, 48EXE, 55EXE, 56EXE, 57EXE, 60EXE, 61EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE, 69EXE

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·      řídí práci zapisovatelek

Libuše Nováková

 

 

 

 

Irena Pospíšilová

 

 

 

 

 

 

 

zastupují se navzájem

 

 

 

V Teplicích dne 29. listopadu 2013

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu