Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.11 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

29) Spr 778/2013

 

Dodatek č. 11

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

V návaznosti na zřízení nového senátu 5T, jehož předsedkyní je od 1. 10. 2013
JUDr. Dana Kolářová, jak již bylo provedeno Dodatkem č. 10 rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013 (zapsaného v deníku Spr 716/2013 a uveřejněné na intranetových
i extranetových stránkách soudu), rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích na rok 2013 měním po projednání v Soudcovské radě Okresního soudu v Teplicích dne 16. 10. 2013 s ohledem na potřebu nového rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích) takto:

 

Soudkyně JUDr. Dana Kolářová, zařazená jako předsedkyně senátu 5T trestního oddělení, se na výkonu soudnictví bude podílet tak, že:

 

a)      se jí jednorázově přidělí třicet nových nevazebních věcí T s výjimkou věcí, ohledně nichž i nadále platí ustanovení v odstavci druhém na straně 5 platného rozvrhu práce pro rok 2013, a to při zastavení nápadu takových věcí do senátů 2T, 4T, 6T, 7T, 23T a 47T (tato změna již byla provedena na základě předsedou soudu přijatého Opatření č. 4 ze dne 30. 9. 2013, s účinností od 1. 10. 2013, zapsaného v deníku Spr 710/2013 a uveřejněného na intranetových stránkách soudu);

 

b)      se jí přidělují spisy

      ba/ ze senátu Mgr. Jaroslava Malchuse sp.zn. 1T 210/2010;

      bb/ ze senátu Mgr. Martina Parolka sp.zn. 1T 43/2009, 5T 79/2008, 5T 87/2008;

      bc/ ze senátu JUDr. Miroslava Čapka sp. zn. 58T 368/2011, 58T 112/2011, 2T 204/2013,

      bd/ ze senátu Mgr. Milana Ference sp. zn. 4T 158/2013, 4T 170/2013 a 4T 174/2013;

      be/ ze senátu JUDr. Romana Dobeše sp. zn. 47T 75/2012, 47T 46/2013 a 47T 51/2013;

bf/ ze senátu Mgr. Ing. Bc. Martina Baťky sp.zn. 2T 32/2010 a 2T 117/2010;

(v souladu s ustanovením § 42 odst. 4 věta druhá zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích již byly soudkyni JUDr. Daně Kolářové přiděleny k vyřízení předsedou soudu dne 2. 10. 2013 věci vedené pod sp. zn. 1T 210/2010, 1T 43/2009, 5T 79/2008, 5T 87/2008, dále dne 3. 10. 2013 věci vedené pod sp. zn. 58T 368/2011, 58T 112/2011, 2T 204/2013, 4T 158/2013, 4T 170/2013 a 4T 174/2013; a jednak místopředsedkyní soudu dne 2. 10. 2013 věci vedené pod sp. zn. 47T 75/2012, 47T 46/2013 a 47T 51/2013);

 

c)      jí budou přidělovány trestní věci podle obecných pravidel rozvrhu práce;

 

d)     dále jí budou přidělovány věci týkající se porozsudkové agendy a vyřizované v minulosti soudkyní Mgr. Veronikou Havlovou (tato změna již uskutečňována na základě shora citovaného Opatření č. 4).

 

Tato změna rozvrhu práce je účinná od 25. října 2013.

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu