Přejít k obsahu

Okresní soud v Semilech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

GDPR u Okresního soudu v Semilech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů u Okresního soudu v Semilech

 

 

1.      Správce údajů:

Okresní soud v Semilech,  Nádražní 25, 513 01  Semily, IČO 00025003

Předsedkyně soudu:  Mgr. Vladimíra Paroulková

Zástupce: Ing. Petr Blažek, ředitel správy

Kontaktní údaje: 481 652 111

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

vykonává MSp – totožnost a kontaktní údaje na www.justice.cz

 

2.      Typy osobních údajů, které zpracováváme

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 odst. 2 písm. b), e), f)

Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů dle čl. 10

 

3.      Zákonné důvody zpracování osobních údajů subjektu údajů 

NE

souhlas se zpracováním osobních údajů

ANO

splnění smluvních či předsmluvních závazků1)

ANO

splnění právní povinnosti správce2)

NE

ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

NE

splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

ANO

nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany3)

1) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (smlouva o dílo, faktura, výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách)

 

2) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:

Zpracování osobních údajů prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti ČR, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, a za účelem projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení, zákonů o soudním řízení správním. Nezávislost a nestrannost soudů, jejíž ochrana je účelem a smyslem existence dle čl. 55 odst. 3 nařízení 2016/679 (bod 20 preambule) a čl. 45 odst. 2 směrnice 2016/680. (včetně svědeckých výpovědí, přísedících)

Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či pokud soudy jednají v rámci svých pravomocí.

 

 3) Zpracování je nezbytné pro plnění povinností a výkon zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany

Zákonnost zpracování stanovuje tzv. právní tituly, na jejichž základě mohou být osobní údaje zpracovávány:

Účel zpracování a právní tituly pro zpracování osobních údajů u okresního soudu

 

plnění smlouvy

plnění právní povinnosti

oprávněný zájem

 

4.      Příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

viz příloha č. 1

 

5.      Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Stanovena příslušnými právními předpisy (zákon o archivnictví, skartační řád, zákon o účetnictví,…) Viz. analýza

 

6.      Výčet práv subjektu údajů

PRÁVO NA PŘÍSTUP čl. 15

PRÁVO NA OPRAVU čl. 16  (Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, může upozornit správce údajů, že zpracovává nepřesné údaje)

PRÁVO NA VÝMAZ č. 17

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ čl. 18

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ čl. 20

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU čl. 21 (Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitka musí být odůvodněna.)

PRÁVO PODAT STÍŽNOST  (bod 7)

 

7.      Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice

 

8.      Skutečnost, že dochází k automatickému zpracování, včetně profilování

nedochází

 

9.      Existence kamerového systému v budově soudu

Účel zpracování: oprávněný zájem – právní titul

detekování potencionálního narušitele

ochrana majetku

ostraha objektu

ochrana zaměstnanců

využití záznamu pouze pro účely orgánů činné v trestním řízení

Kontakt na provozovatele kamerového systému: 481 652 144, Ing. Petr Blažek, ředitel správy

Doba uložení: 4 dny

 

Otázky a odpovědi