Přejít k obsahu

Okresní soud v Pelhřimově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Soudní poplatky a sazebník

 

 

549/1991 Sb.

 

ZÁKON

České národní rady

 

ze dne 5. prosince 1991

 

o soudních poplatcích

 

Změna: 271/1992 Sb.

Změna: 273/1994 Sb.

Změna: 36/1995 Sb.

Změna: 118/1995 Sb.

Změna: 160/1995 Sb.

Změna: 151/1997 Sb. , 209/1997 Sb. , 227/1997 Sb.

Změna: 103/2000 Sb.

Změna: 155/2000 Sb. , 241/2000 Sb. , 255/2000 Sb.

Změna: 451/2001 Sb.

Změna: 151/2002 Sb. (část)

Změna: 151/2002 Sb.

Změna: 192/2003 Sb.

Změna: 555/2004 Sb.

Změna: 628/2004 Sb.

Změna: 357/2005 Sb.

Změna: 72/2006 Sb.

Změna: 115/2006 Sb.

Změna: 112/2006 Sb. , 159/2006 Sb.

Změna: 189/2006 Sb.

Změna: 309/2002 Sb.

 

           

 

            Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Předmět soudních poplatků

 

            Soudní poplatky (dále jen "poplatky") se vybírají za

a) řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků (dále jen "poplatky za řízení"),

 

b) jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků (dále jen "poplatky za úkony").

 

            Sazebník poplatků (dále jen "sazebník") je uveden v příloze k tomuto zákonu.

 

§ 2

 

Poplatníci

 

            (1) Poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně jsou

a) navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak,

 

b) účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,

 

c) dlužník ve vyrovnacím řízení,

 

d) žalovaný (žalovaní) uplatňující svá práva vzájemným návrhem,

 

e) fyzická nebo právnická osoba, jíž se týká provedení zápisu v obchodním rejstříku, o kterém rozhodl soud v řízení zahájeném bez návrhu,

 

f) právnická osoba v řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení nebo likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby.

 

            (2) Ve věcech správního soudnictví je poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal

a) žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení,

 

b) kasační stížnost.

 

            (3) Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však žalovaný nemá v řízení o rozvod nebo o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není. Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství 2) (dále jen "partnerství").

 

            (4) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně pro navrhovatele, kterému soud v řízení ustanovil opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině. Poplatková povinnost navrhovatele v takovém případě zaniká uložením povinnosti zaplatit poplatek žalovanému.

 

            (5) Poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem je odvolatel a za řízení před dovolacím soudem dovolatel. Ustanovení odstavců 3 a 4 platí obdobně.

 

            (6) Poplatníkem poplatku za úkon je navrhovatel úkonu.

 

            (7) Poplatníkem poplatku za vyhotovení stejnopisů podání a příloh je i ten, kdo nepředložil návrh (podání) s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami, ač byl k jejich předložení soudem vyzván.

 

            (8) Vznikne-li více poplatníkům povinnost zaplatit poplatek, platí jej společně a nerozdílně.

 

            (9) Jestliže řízení ve věcech obchodního rejstříku nebo řízení o jmenování likvidátora právnické osoby bylo zahájeno bez návrhu proto, že statutární orgán poplatníka, případně osoba, na kterou v odpovídajícím rozsahu přešla působnost statutárního orgánu, bez zbytečného odkladu nepodal návrh na zahájení řízení, ručí za zaplacení poplatku tento statutární orgán nebo tato osoba. Je-li statutárních orgánů více nebo tvoří-li statutární orgán více osob, ručí za zaplacení poplatku společně a nerozdílně. To platí obdobně pro osobu, na kterou v odpovídajícím rozsahu přešla působnost statutárního orgánu.

 

§ 3

 

Příslušnost

 

            (1) Ve věcech poplatků za řízení rozhoduje soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni. Ve věcech správního soudnictví rozhoduje ve věcech poplatků za řízení soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci.

 

            (2) Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem a dovolacím soudem rozhoduje soud, který rozhodl o věci v prvním stupni, není-li dále stanoveno jinak.

 

            (3) Vznikne-li poplatníku povinnost zaplatit poplatek v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím o věci samé nebo v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím, jímž se řízení končí, rozhoduje ve věcech soudních poplatků soud prvního stupně, nerozhodl-li o nich odvolací nebo dovolací soud.

 

            (4) Ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

 

            (5) Ve věcech poplatků za úkony rozhoduje soud nebo správa soudu, které mají úkon provést.

 

§ 4

 

Vznik poplatkové povinnosti

 

            (1) Jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost

a) podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen "návrh na zahájení řízení"),

 

b) podáním odvolání,

 

c) podáním dovolání,

 

d) podáním kasační stížnosti,

 

e) ve vyrovnacím řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím, jímž soud prohlásí vyrovnání za skončené,

 

f) schválením smíru ve smírčím řízení,

 

g) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření,

 

h) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé.

 

            (2) Jde-li o poplatek za úkon, poplatková povinnost vzniká

a) sepsáním podání do protokolu u soudu,

 

b) v ostatních případech podáním návrhu na provedení úkonu.

 

§ 5

 

Sazby poplatků

 

            Sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Sazby poplatků za úkony jsou stanoveny pevnou částkou. Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

 

§ 6

 

Základ poplatku

 

            (1) Základem procentního poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále stanoveno jinak. Cena příslušenství předmětu řízení tvoří základ poplatku jen v případech, je-li příslušenství samostatným předmětem řízení.

 

            (2) Je-li v návrhu na zahájení řízení uplatněno více peněžitých plnění, je základem procentního poplatku jejich součet. Peněžitá plnění, pro která je stanovena rozdílná sazba poplatku, jsou však samostatným základem poplatku.

 

            (3) Jde-li o opětující se peněžité plnění, je základem procentního poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o peněžité plnění na dobu neurčitou, včetně plnění požadovaného do okamžiku zaplacení jiného peněžitého plnění, na dobu života nebo na dobu delší než 5 let, je základem poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.

 

            (4) Nelze-li stanovit základ poplatku podle odstavce 3, je základem poplatku částka ve výši 15 000 Kč.

 

            (5) Pro nepeněžitá plnění, jejichž peněžní hodnotu pro účely určení základu poplatku stanoví sazebník, platí obdobně odstavce 2 a 3.

 

            (6) Je-li základ poplatku vyjádřen v cizí měně, vypočte se procentní poplatek ze základu poplatku přepočteného na českou měnu podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž je poplatek splatný nebo v němž soud vydá rozhodnutí o povinnosti zaplatit poplatek. Pro přepočet měn, jejichž kurs Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna; platnost tohoto použitého kursu měn je poplatník povinen prokázat soudu dokladem získaným prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

 

            (7) Základ poplatku se zaokrouhluje na celá sta korun dolů a vypočtený procentní poplatek ze základu se zaokrouhluje na celé desítky korun nahoru.

 

            (8) Pro řízení před odvolacím soudem a řízení před dovolacím soudem platí obdobně odstavce 1 až 7; při výpočtu základu poplatku se však vychází z peněžitých plnění a nepeněžitých plnění, jejichž peněžní hodnotu pro účely určení základu procentního poplatku stanoví sazebník, jsou-li tato plnění předmětem odvolání nebo dovolání.

 

§ 6a

 

Stanovení výše poplatku

 

            (1) Za návrh na zahájení řízení s alternativním nebo eventuálním návrhem se stanoví výše poplatku podle návrhu, který je uváděn v pořadí jako první.

 

            (2) Jsou-li pro řízení podle jeho předmětu stanoveny v sazebníku rozdílné sazby poplatku, poplatky podle těchto sazeb se sčítají.

 

            (3) Rozšíří-li se po podání návrhu na zahájení řízení předmět řízení, je poplatník povinen doplatit poplatek. Obdobně to platí, rozšíří-li poplatník po podání odvolání předmět řízení před odvolacím soudem nebo rozšíří-li po podání dovolání předmět řízení před dovolacím soudem. Bylo-li zčásti zastaveno řízení před prvním jednáním, sníží soud zaplacený poplatek o odpovídající část (přeplatek).

 

§ 7

 

Splatnost poplatku

 

            (1) Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti. Vzniká-li poplatková povinnost způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) až h), je poplatek splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit stanovena nebo jímž byl schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší.

 

            (2) Rozšíří-li poplatník návrh na provedení úkonu nebo rozšíří-li se předmět řízení po podání návrhu na zahájení řízení, doplatí poplatník poplatek ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1. Obdobně to platí, rozšíří-li poplatník po podání odvolání předmět řízení před odvolacím soudem nebo rozšíří-li po podání dovolání předmět řízení před dovolacím soudem.

 

§ 8

 

Způsob placení poplatků

 

            (1) Poplatky vybírají, vyměřují, doměřují a vymáhají soudy. Poplatky se platí v české měně. Poplatky, které nejsou vyšší než 5000 Kč, lze platit kolkovými známkami vydanými Ministerstvem financí. Ostatní poplatky se platí na účet státního rozpočtu zřízený u České národní banky pro jednotlivé soudy (dále jen "účet soudu").

 

            (2) Poplatky se platí na účet soudu, který je k rozhodování o nich příslušný podle § 3.

 

§ 9

 

Následky nezaplacení poplatku

 

            (1) Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

 

            (2) Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka, aby ve lhůtě, kterou mu určí, zaplatil poplatek soudu, který rozhodl o věci v prvním stupni. Po doručení výzvy vrátí věc tomuto soudu s pokynem, aby ji znovu předložil po zaplacení poplatku. Soud, jemuž byla věc vrácena, je výzvou odvolacího soudu vázán a po marném uplynutí v ní určené lhůty řízení zastaví. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

 

            (3) Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

 

            (4) Pro nezaplacení poplatku soud řízení nezastaví,

a) začal-li již jednat o věci samé,

 

b) vznikla-li povinnost zaplatit poplatek poplatníku, kterému soud v řízení ustanovil opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině,

 

c) je-li nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník ve lhůtě určené soudem ve výzvě podle odstavců 1 a 2 sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit,

 

d) došlo-li k rozšíření návrhu na zahájení řízení v téže věci nebo rozšířil-li poplatník odvolání nebo dovolání poté, co soud začal jednat o věci samé.

 

            (5) O tom, že jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4 písm. c), rozhodne soud usnesením, které není třeba doručovat.

 

            (6) V případech uvedených v odstavci 4 rozhoduje soud o uložení povinnosti zaplatit poplatek spolu s rozhodnutím, jímž se řízení končí. Obdobně postupuje soud i v případě ručitele za zaplacení poplatku za řízení ve věcech obchodního rejstříku nebo za řízení o jmenování likvidátora právnické osoby zahájená bez návrhu (§ 2 odst. 9).

 

            (7) Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

 

            (8) Nebude-li ani ve lhůtě stanovené ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu zaplacen poplatek, který je splatný podáním návrhu na provedení úkonu, úkon se neprovede a návrh se stane neúčinným, i když poplatník později poplatek zaplatí. O tom musí být poplatník poučen ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu. Povinnost zaplatit poplatek zaniká dnem, kdy se návrh na provedení úkonu stal neúčinným.

 

            (9) Zvýšení, penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní a poplatků, se neuplatňují.

 

§ 10

 

Vrácení poplatku

 

            (1) Soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li na poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí soud přeplatek. Z účtu soudu vrátí soud obdobně i poplatek, popřípadě přeplatek na poplatku zaplaceném kolkovou známkou. Poplatek ani přeplatek na poplatku se nevrací, nepřevyšuje-li částku 50 Kč, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

 

            (2) Soud vrátí poplatek z účtu soudu i tomu, kdo jej zaplatil na základě nesprávné výzvy soudu nebo na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena. O vrácení poplatku rozhoduje, a to i bez podání návrhu, soud, který vydal nesprávnou výzvu nebo rozhodnutí. Nesprávné rozhodnutí o povinnosti zaplatit poplatek soud současně zruší.

 

            (3) Soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně vrátí soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku) vzniklý podle § 6a odst. 3, bylo-li řízení zastaveno jen zčásti.

 

            (4) Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek i v případě, bylo-li řízení zastaveno po vydání platebního rozkazu pro zpětvzetí návrhu, k němuž došlo nejpozději v poslední den lhůty k podání odporu nebo námitek proti platebnímu rozkazu. Po podání odporu nebo námitek se poplatek vrátí, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Bylo-li řízení zastaveno jen zčásti, vrátí soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku).

 

            (5) V řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.

 

            (6) Bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o rozvod manželství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku. Bylo-li řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku.

 

            (7) Byla-li věc po zaplacení poplatku nebo po vydání usnesení, kterým byla stanovena povinnost zaplatit poplatek, postoupena jinému příslušnému soudu, vrací přeplatek (poplatek nebo jeho odpovídající část) z účtu soudu tento soud.

 

            (8) Poplatek ani přeplatek na poplatku nelze vrátit po uplynutí 10 let od konce kalendářního roku, v němž byl zaplacen.

 

Osvobození od poplatku

 

§ 11

 

            (1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

 

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,

 

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek,

 

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

 

d) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,

 

e) voleb rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě rad státních zaměstnanců a zástupců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby,

 

f) dědických v prvním stupni řízení,

 

g) náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě nebo nesprávným úředním postupem,

 

h) způsobilosti k právním úkonům, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,

 

ch) výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávek ze soudních poplatků, z peněžitých trestů, pokut a nákladů řízení vymáhaných státem,

 

i) obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, která je v konkursu,

 

j) konkursu včetně nuceného vyrovnání, s výjimkou sporů vyvolaných konkursem,

 

k) sporů o plnění závazků z kolektivních smluv, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům,

 

l) volebních,

 

m) rozpuštění politické strany nebo politického hnutí nebo pozastavení jejich činnosti,

 

n) kompetenčních žalob,

 

o) nařízení exekuce soudem, 2a)

 

p) návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu, 2b)

 

r) výmazu podnikatele - fyzické osoby z obchodního rejstříku,

 

s) informování zaměstnanců a projednání s nimi.

 

            (2) Od poplatku se osvobozují

a) Česká republika a státní fondy,

 

b) územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen,

 

c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,

 

d) navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví,

 

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání,

 

f) neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,

 

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření rodičovství,

 

h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva 3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

 

ch) cizinec v řízení o přiznání statutu uprchlíka,

 

i) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů, 4) je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,

 

j) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích, 4a)

 

k) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,

 

l) nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

 

m) obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností,

 

n) společenství vlastníků jednotek 3a) ve věcech rejstříku společenství vlastníků jednotek,

 

o) navrhovatel v řízení o poddlužnické žalobě,

 

p) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost,

 

r) správce konkursní podstaty v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do konkursní podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku,

 

s) navrhovatel v řízení ve věcech porušení povinnosti veřejných funkcionářů, jde-li o evidenční orgán.

 

            (3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou dědického řízení, i na řízení

a) o návrhu na nařízení předběžného opatření,

 

b) před odvolacím soudem,

 

c) o povolení obnovy,

 

d) o žalobě pro zmatečnost,

 

e) před dovolacím soudem,

 

f) o kasační stížnosti,

 

g) o výkon rozhodnutí,

 

h) exekuční.

 

            (4) Od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem a řízení před dovolacím soudem, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí, o exekuční řízení 2a) a o vyrovnací řízení.

 

            (5) Osvobození podle odstavce 1 písm. i) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatky za úkony. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci péče soudu o nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti a pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o vymáhání výživného pro nezletilé děti.

 

§ 12

 

            Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o poplatkové povinnosti, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu. Tomu, kdo poplatek zaplatil na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena, se poplatek vrátí, popřípadě se poplatek doměří. O vrácení poplatku popřípadě o doměření poplatku rozhodne i bez návrhu soud, který nesprávné rozhodnutí vydal.

 

§ 13

 

            (1) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se stal splatným.

 

            (2) Od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník písemně uvědoměn o úkonu soudu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatku (doplatku poplatku), běží nová tříletá lhůta. Od konce kalendářního roku, v němž uplynula poplatníkovi lhůta povolená 4b) pro posečkání poplatku nebo lhůta pro placení poplatku ve splátkách, běží nová tříletá lhůta. Pro účely vymáhání poplatku se v případech uvedených v § 9 odst. 4 pokládá poplatek za splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost zaplatit poplatek stanovena (§ 9 odst. 6). Rozhodnutí o povolení posečkání poplatku nebo splátek na poplatek může být vázáno na podmínky. 4b)

 

            (3) Úkonem k vymáhání poplatku (doplatku poplatku) je též písemná upomínka na zaplacení poplatku (doplatku poplatku) doručená poplatníkovi.

 

            (4) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vyměřit ani vymáhat, jakmile od konce kalendářního roku, v němž byl poplatný úkon dokončen, uplynulo deset let.

 

§ 13a

 

Evidence a řízení

 

            Soudy vedou evidenci 4c) poplatkových povinností, jejich úhrad nebo zániků a z toho vyplývajících přeplatků či nedoplatků. V řízení ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud podle občanského soudního řádu, jestliže tento zákon, popřípadě zvláštní předpis 4d) nestanoví jinak.

 

§ 14

 

nadpis vypuštěn

 

            Proti usnesením ve věcech poplatků vydaným soudy ve správním soudnictví není odvolání přípustné.

 

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

 

§ 15

 

            Z navržených poplatných úkonů a z řízení zahájených před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Při odvolání nebo dovolání podaném po účinnosti tohoto zákona se však postupuje podle sazebníku, který je přílohou tohoto zákona. Zaplacený arbitrážní poplatek se započte do poplatku, jestliže byl zaplacen před nabytím účinnosti tohoto zákona na účet orgánu hospodářské arbitráže.

 

§ 16

 

            (1) Ministerstvo financí může právním předpisem vydaným v dohodě s Ministerstvem spravedlnosti osvobodit jednotlivé druhy poplatných úkonů a skupiny osob od poplatků.

 

            (2) Předseda soudu rozhoduje podle zvláštního právního předpisu5) o prominutí nedoplatku na poplatku.

 

            (3) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 6)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

 

b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

 

            (4) Vláda může nařízením stanovit osvobození od některých poplatků pro skupinu cizinců, kterým je na území České republiky poskytnuta dočasná ochrana.

 

§ 17

 

            Ministerstvo financí, územní finanční orgány a Ministerstvo spravedlnosti kontrolují u soudů, zda se poplatky vybírají ve správné výši, řádně a včas. Územní finanční orgány kontrolují též poplatky vrácené z účtu soudu.

 

§ 18

 

            Zrušují se:

 

            1. Zákon České národní rady č. 147/1984 Sb. , o soudních poplatcích.

 

            2. Vyhláška Ministerstva financí České socialistické republiky č. 151/1984 Sb. , kterou se provádí zákon České národní rady č. 147/1984 Sb. , o soudních poplatcích.

 

            3. S působností pro Českou republiku nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb. , kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

 

            4. S působností pro Českou republiku pokyny pro placení arbitrážních poplatků upravené nařízením ministra financí č. 78/1958 Sb. , kterým se stanoví arbitrážní poplatky (částka 24/1961 Ú.l.).

 

            5. Opatření Ministerstva financí, cen a mezd České republiky ze dne 20. června 1990 o úlevách u soudních poplatků (částka 43 Sbírky zákonů 1990).

 

§ 19

 

            Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ

 

                   Poznámky k celému sazebníku

 

     1. Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá, jestliže

soud podání, kterým se zahajuje řízení, pro vady odmítne.

 2.  Došlo-li ke  zrušení rozhodnutí  o věci  samé v  důsledku

návrhu na zrušení usnesení  o schválení smíru, odvolání, dovolání,

žaloby pro zmatečnost, žaloby  na obnovu řízení, kasační stížnosti

nebo  rozhodnutím  Ústavního  soudu,  neplatí  poplatek  za řízení

poplatník, který ve věci již jednou poplatek zaplatil.

     3. Pro účely tohoto zákona se za nemovitost pokládají všechny

nemovitosti  zapsané  v  katastru   nemovitostí  na  jednom  listu

vlastnictví.  Podnikem  nebo  jeho  organizační  složkou se rozumí

podnik  nebo jeho  organizační složka  ve smyslu  § 5  a 7  zákona

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

     4.  Poplatek  podle  tohoto   sazebníku  je  vybírán  nejvýše

v částce 1 000 000,- Kč.

 

                       Poplatky za řízení

 

Položka 1

 

Za návrh na zahájení občanského soudního

řízení, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 15 000 Kč včetně                          Kč 600,-

b) v částce vyšší než 15 000 Kč                        4 % z této

                                                       částky

 

Položka 2

 

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení,

jehož předmětem není peněžité plnění

a) za každou nemovitost                                Kč 3 000,-

b) za každý podnik nebo za každou jeho

   organizační složku                                  Kč 10 000,-

c) v ostatních případech, není-li dále stanoveno

   jinak                                               Kč 1 000,-

 

                   Poznámky k položkám 1 a 2:

 

     1.  Ze vzájemného  návrhu žalovaného  se platí  poplatek tak,

jako by  byl tento návrh podáván  samostatně. Uplatnil-li žalovaný

proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku k započtení, platí se

poplatek  z  částky,  o  kterou  pohledávka  žalovaného  přesahuje

peněžité plnění uplatněné navrhovatelem.

 

     2. Je-li  předmětem řízení plnění  ze smlouvy, které  bylo ve

smlouvě vyjádřeno v penězích,  vybere se poplatek podle položky 1.

Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy to platí

obdobně.

 

 

     3.  Za   návrh  na  zahájení  řízení   o  určení  vlastnictví

k nemovitosti,  o  prodeji  zástavy,   jde-li  o  nemovitost  nebo

o vyloučení  nemovitosti,  se   vybere  poplatek  podle  položky 2

písmene  a).  Z  návrhu  na  zahájení  řízení o určení vlastnictví

k podniku  nebo  k  jeho  organizační  složce,  o prodeji zástavy,

jde-li  o  podnik  nebo  jeho  organizační  složku,  nebo z návrhu

o vyloučení  podniku  nebo  jeho   organizační  složky  se  vybere

poplatek podle položky  2 písmene b). Z návrhu  na zahájení řízení

o určení  vlastnictví k  jiným  věcem,  o prodeji  zástavy, jde-li

o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle

položky 2 písmene c).

 

     4.  Je-li  předmětem  řízení   směnka  nebo  šek  a  nejde-li

o zaplacení peněžité  částky, vybere se  poplatek podle položky 1,

a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se

postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá

hodnota.

 

 

     5.  Poplatek  z  návrhu  na  určení  neplatnosti smlouvy a za

řízení  zahájené  bez  návrhu,  ve  kterém  soud rozhodl o zrušení

právnické  osoby,  likvidaci  právnické  osoby  nebo  o  jmenování

likvidátora  právnické osoby,  se vybere  poplatek podle položky 2

písmene c).

     6. Za  návrh na zahájení  řízení o rozvod  manželství nebo za

návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci

partnerství anebo za

návrh  na  zahájení  řízení  na  ochranu  osobnosti  bez návrhu na

náhradu  nemajetkové  újmy  se  vybere  poplatek  podle  položky 2

písmene  c).  Za  návrh  na  zahájení  řízení na ochranu osobnosti

s návrhem  na náhradu  nemajetkové újmy  se vybere  poplatek podle

položky 1.

Položka 3

 

Za návrh na vydání předběžného opatření                Kč 500,-

 

                            Poznámka:

 

     Za  návrh  na  nařízení  předběžného  opatření  ve vyrovnacím

řízení se poplatek nevybere.

 

Položka 4

 

Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného

jmění manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů)

nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Kč 1 000,-

 

                            Poznámka:

 

Sazba poplatku podle této položky se  zvyšuje o Kč 3 000 za každou

nemovitost a  o Kč 10  000 za každý  podnik nebo jeho  organizační

složku, která je předmětem vypořádání.

 

Položka 5

 

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného,

včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení

výživného, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 30 000 Kč včetně                          Kč 300,-

b) v částce vyšší než 30 000 Kč                        1 % z této

                                                       částky

                                                       nejvýše

                                                       Kč 10 000,-

 

Položka 6

 

Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a) je-li předmětem smíru peněžité plnění

   do částky 15 000 Kč včetně                          Kč 300,-

b) je-li předmětem smíru peněžité plnění

   vyšší než 15 000 Kč                                 2 % z této

                                                       částky

                                                       nejvýše

                                                       Kč 20 000,-

 

c) v ostatních případech                               Kč 1 000,-

 

                            Poznámka:

 

     Za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá.

 

Položka 7

 

Za návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech

a ve věcech určení (zjištění nebo popření) rodičovství Kč 1 000,-

 

Položka 8

 

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku

a) za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku  Kč 5 000,-

b) za výmaz podnikatele                                Kč 3 000,-

c) za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele         Kč 1 000,-

 

                            Poznámky:

 

     1. Poplatek podle písmene c)  této položky se vybere za návrh

pouze  jednou  bez  ohledu  na  počet  měněných  nebo doplňovaných

skutečností uvedených v návrhu. Změnou  se rozumí i návrh na výmaz

skutečnosti a zápis nové  skutečnosti týkající se podnikatele nebo

pouze  návrh  na  výmaz  skutečnosti,  není-li  nahrazována  jinou

skutečností,  nebo pouze  návrh na  zápis doplňované  skutečnosti,

nenahrazuje-li jinou skutečnost.

 

     2.  Podle této  položky se  platí poplatek  také za řízení ve

věcech obchodního  rejstříku zahájené bez  návrhu, ve kterém  soud

rozhodl o provedení zápisu.

 

Položka 9

 

Za vyrovnací řízení                                    Kč 5 000,-

 

Položka 10

 

Za návrh na zahájení řízení o určení pravosti,

výše nebo pořadí pohledávky ve sporech vyvolaných

konkursem nebo vyrovnáním                              Kč 1 000,-

 

Položka 11

 

Za návrh na zahájení řízení o úschově

za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy

a) peníze do 20 000 Kč včetně                          Kč 200,-

b) peníze v částce vyšší než 20 000 Kč                 1 % z této

                                                       částky

c) za každou movitou věc                               Kč 500,-

d) za každý cenný papír                                Kč 100,-

 

                            Poznámka:

 

     Je-li  předmětem úschovy  směnka  nebo  šek anebo  jiný cenný

papír  s uvedenou  jmenovitou hodnotou,  vybere se  poplatek podle

písmene  a) nebo  písmene b)  této položky  ze základu,  kterým je

peněžitá  částka  uvedená  ve   směnce  nebo  šeku  anebo  uvedená

jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

 

Položka 12

 

Za návrh na zahájení řízení o umoření listiny nebo

listin                                                 Kč 350,-

 

                            Poznámka:

 

     Podle poznámky pod bodem 4 k položkám 1 a 2 se nepostupuje.

 

Položka 13

 

Za žalobu na obnovu řízení                             Kč 1 000,-

 

Položka 14

 

Za žalobu pro zmatečnost                               Kč 1 000,-

Položka 14a

 

1. Za žalobu podanou  ve věci, o níž dříve  rozhodl jiný orgán než

   soud, je-li předmětem

   a) peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně       Kč  1 000,-

   b) v ostatních případech                            Kč  2 500,-

 

2. Za  žalobu  nebo  jiný  návrh  na  zahájení  řízení  ve  věcech

   správního soudnictví

   a) proti rozhodnutí správního orgánu                Kč  2 000,-

   b) na určení, že návrh na registraci stanov

      (změny stanov) politické strany nebo

      politického hnutí nemá nedostatky                Kč  5 000,-

   c) na znovuobnovení politické  strany nebo

      politického hnutí                                Kč 10 000,-

   d) o porušení povinnosti

      veřejných funkcionářů                            Kč  5 000,-

   e) v ostatních případech                            Kč  1 000,-

Položka 15

Za kasační stížnost                                    Kč  3 000,-

 

Položka 16

 

Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí

a) je-li vymáháno peněžité plnění

   do částky 15 000 Kč včetně                          Kč 300,-

b) je-li vymáháno peněžité plnění

   v částce vyšší než 15 000 Kč                        2 % z této

                                                       částky

                                                       nejvýše

                                                       Kč 50 000,-

c) v ostatních případech                               Kč 1 000,-

 

                            Poznámky:

 

     1. Za návrhy  na druhé a další nařízení  výkonu rozhodnutí na

základě  téhož vykonatelného  rozhodnutí proti  témuž účastníku se

zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 300 Kč.

  2. Za návrh na zastavení  výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo

na  odklad výkonu  rozhodnutí nebo  exekuce se  poplatek nevybere;

jde-li o návrh na zastavení  výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto,

že  po  vydání  rozhodnutí  zaniklo  právo  jím přiznané ve smyslu

§ 268 odst. 1 písm. g) o.  s. ř., poplatek se vybere podle písmene

c) této položky.

  3.  Za  námitky  proti  příkazu  soudního  exekutora k úhradě

nákladů exekuce se poplatek nevybere.

  

Položka 17

 

Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé,

podle předmětu odvolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně          Kč    600,-

b) peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč        4 % z této

                                                       částky

c) za každou nemovitost                                Kč  3 000,-

d) za každý podnik nebo za každou

   jeho organizační složku                             Kč 10 000,-

e) v ostatních případech                               Kč  1 000,-

 

                            Poznámky:

 

     1.  Poplatek  za  odvolání  proti  rozhodnutí  soudu  prvního

stupně, kterým bylo rozhodováno jen  o základu předmětu řízení, se

neplatí.

 

 

     2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení

výživného včetně  jeho zvýšení a o  snížení nebo zrušení výživného

se vybere poplatek podle položky 5.

 

     3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění

ze smlouvy, které bylo ve  smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere

poplatek podle písmene a) nebo písmene b) této položky. Obdobně se

postupuje  ve  sporu  o  vrácení  plnění  z  neplatné nebo zrušené

smlouvy.

 

 

     4. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení

 

vlastnictví k nemovitosti, o  prodeji zástavy, jde-li o nemovitost

nebo o vyloučení nemovitosti, se  vybere poplatek podle písmene c)

této položky.  Za odvolání proti  rozhodnutí soudu prvního  stupně

o určení  vlastnictví k  podniku nebo  k jeho  organizační složce,

o prodeji zástavy,  jde-li o podnik  nebo jeho organizační  složku

nebo o  vyloučení podniku nebo jeho  organizační složky, se vybere

poplatek  podle  písmene  d)   této  položky.  Za  odvolání  proti

rozhodnutí  soudu  prvního  stupně  o  určení  vlastnictví k jiným

věcem,  o prodeji  zástavy, jde-li  o jiné  věci nebo  o vyloučení

jiných věcí, se vybere poplatek podle písmene e) této položky.

 

     5.  Je-li   předmětem  odvolacího  řízení   směnka  nebo  šek

a nejde-li o  zaplacení peněžité částky, vybere  se poplatek podle

položky  1  podle  peněžité  částky  uvedené  ve směnce nebo šeku.

Obdobně  se  postupuje,  jde-li  o  jiný  cenný  papír, na němž je

uvedena jmenovitá hodnota.

 

     6.  Za   odvolání  proti  rozhodnutí   soudu  prvního  stupně

v dědické   věci,   o    vypořádání   společného   jmění   manželů

(bezpodílového spoluvlastnictví  manželů), o zrušení  a vypořádání

podílového  spoluvlastnictví,  o  obnově   řízení,  o  žalobě  pro

zmatečnost a o žalobě proti  rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo

opravném  prostředku  proti  rozhodnutí  orgánu  veřejné správy se

vybere poplatek podle písmene e) této položky.

 

     7. Poplatek  se nevybere za  odvolání proti rozhodnutí  soudu

prvního  stupně  jen  procesní  povahy,  zejména  proti rozhodnutí

o zastavení řízení,  odmítnutí podání, kterým  se zahajuje řízení,

odmítnutí  odporu  či  námitek,   odmítnutí  odvolání  nebo  proti

rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

 

Položka 18

 

Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu

ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 100 000 Kč včetně         Kč 1 000,-

b) v ostatních případech                               Kč 5 000,-

 

                            Poznámky:

 

     1.  Poplatek za  dovolání proti  rozhodnutí odvolacího soudu,

kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

 

     2. Za dovolání proti rozhodnutí  odvolacího soudu o plnění ze

smlouvy,  které bylo  ve smlouvě  vyjádřeno v  penězích, se vybere

poplatek podle  písmene a) této  položky. Obdobně se  postupuje ve

sporu o vrácení  plnění z neplatné nebo zrušené  smlouvy. Ve sporu

o určení vlastnictví,  o prodeji zástavy nebo  o vyloučení věci se

vybere poplatek podle písmene b) této položky.

 

     3.  Je-li   předmětem  dovolacího  řízení   směnka  nebo  šek

a nejde-li o  zaplacení peněžité částky, vybere  se poplatek podle

této položky  podle peněžité částky  uvedené ve směnce  nebo šeku.

Obdobně  se  postupuje,  jde-li  o  jiný  cenný  papír, na němž je

uvedena jmenovitá hodnota.

 

     4.  Podle  písmene  b)  této  položky  se  vybere poplatek za

dovolání  proti  rozhodnutí  odvolacího   soudu  v  dědické  věci,

o vypořádání     společného    jmění     manželů    (bezpodílového

spoluvlastnictví  manželů),  o  zrušení  a  vypořádání  podílového

spoluvlastnictví,  o  obnově  řízení,  o  žalobě  pro  zmatečnost,

o žalobě proti  rozhodnutí orgánu veřejné  správy nebo o  opravném

prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 

     5.  Poplatek   se  nevybere  za   dovolání  proti  rozhodnutí

odvolacího  soudu jen  procesní povahy,  zejména proti rozhodnutí,

kterým  bylo rozhodnuto  o odvolání  proti některému  z rozhodnutí

soudu  prvního  stupně  vyjmenovaných   v  poznámce  k  položce 17

bodu 7, proti rozhodnutí o  zastavení řízení, zastavení odvolacího

řízení,  odmítnutí  odvolání  nebo  proti  rozhodnutí  o nákladech

řízení.

 

 

                        Poplatky za úkony

 

Položka 19

 

Za návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu

vhodnosti                                              Kč 300,-

 

Položka 20

 

Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí        Kč 200,-

 

Položka 21

 

Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení

o provedení úkonu soudem                               Kč 1 000,-

 

Položka 22

 

Za sepsání podání do protokolu,

jestliže to umožňuje občanský soudní řád

nebo soudní řád správní                                Kč 1 000,-

Položka 23

 

Za vystavení úředního vysvědčení

o skutečnostech známých ze soudních spisů              Kč 100,-

 

                            Poznámka:

 

     Spisy  vedenými soudem  se rozumí  i spisy  bývalých státních

notářství, státních arbitráží,  vojenských soudů, Nejvyššího soudu

ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž

spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

 

Položka 24

 

Za vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie

listin, protokolů, příloh, záznamů, rejstříků, evidencí,

knih a jiných částí spisů vedených soudem

včetně pořízených výpisů z nich

a) v jazyce českém nebo slovenském

   - bez ověření za každou i započatou stránku         Kč 50,-

   - s ověřením za každou i započatou stránku          Kč 70,-

b) v cizím jazyce

   - bez ověření za každou i započatou stránku         Kč 60,-

   - s ověřením za každou i započatou stránku          Kč 100,-

 

                            Poznámky:

 

     1.   Poplatku  nepodléhá   stejnopis  (fotokopie)   protokolu

o jednání soudu vyhotovený bez záhlaví a bez ověření.

 

     2.   Za  kopie   pořízené  na   kopírovacích  strojích   nebo

prostřednictvím počítače  bez ověření se  vybere poplatek ve  výši

Kč 15,-  za každou  i započatou   stránku a  s ověřením  se vybere

poplatek 35,- Kč za každou i započatou stránku.

 

     3.  Poplatek podle  této položky  se vybere  i za  vyhotovení

stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení

poplatník marně soudem vyzván.

 

     4. Spisy vedenými soudem se  rozumí i spisy bývalých státních

notářství, státních arbitráží,  vojenských soudů, Nejvyššího soudu

ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž

spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

 

     5.  Na  vyhotoveních  podle  této  položky  se  vyznačí účel,

k němuž  budou  použita,  je-li  poplatník  od  poplatku  za  úkon

osvobozen podle § 11 odst. 2.

 

Položka 25

 

Za ověření listiny

a) v českém nebo slovenském jazyce                     Kč 20,-

b) v cizím jazyce                                      Kč 50,-

 

                            Poznámky:

 

     1. Poplatek  se vybere za každou  i započatou stránku, kterou

soud ověřuje.

 

     2. Listinou v cizím jazyce je listina, na níž je alespoň část

textu v cizím jazyce.

 

     3.  Za ověření  listiny v  cizím jazyce,  který je  pro osoby

s povoleným  trvalým pobytem  na území  České republiky  mateřským

jazykem,  se  vybere  poplatek  ve  výši  stanovené pro český nebo

slovenský jazyk.

 

Položka 26

 

Za ověření podpisu na listině nebo jejím

stejnopisu za každý podpis                             Kč 30,-

 

Položka 27

 

Za zaslání soudních spisů k jinému soudu,

aby do nich žadatel nahlédl                            Kč 200,-

 

                            Poznámka:

 

     Poplatek  podle této  položky se  vybere, i  když je  žadatel

poplatníkem za řízení.

 

Položka 28

 

a) Za jmenování soudním znalcem nebo tlumočníkem

   včetně zapsání do seznamu soudních

   znalců a tlumočníků                                 Kč 300,-

b) Za rozšíření jmenování o každý

   další obor nebo jazyk                               Kč 100,-

c) Za oznámení údajů ze seznamu soudních

   znalců a tlumočníků týkající se jednoho znalce

   nebo tlumočníka                                     Kč 50,-

 

Položka 29

 

Za sepsání movitých věcí soudním vykonavatelem         Kč 500,-

 

                            Poznámka:

 

     Poplatek  podle  této  položky  se  vybere,  jde-li o sepsání

movitých  věcí  k  zajištění  nájemného  podle  §  672  občanského

zákoníku. Za sepsání movitých věcí při provedení výkonu rozhodnutí

se poplatek nevybírá.

 

Položka 30

 

a) Za úhrn úkonů potřebných k protestaci

   směnky nebo jiného rubopisem převoditelného

   cenného papíru, za každý protestovaný papír         Kč 1 000,-

b) Za vyhotovení opisu nebo výpisu z protestní

   listiny nebo z knihy protestů                       Kč 200,-

 

Položka 31

 

a) Za žádost o povolení posečkání poplatku

   nebo o povolení zaplacení poplatku ve splátkách     Kč 200,-

b) Za žádost o prominutí nedoplatku na poplatku        Kč 200,-