Přejít k obsahu

Okresní soud v Pelhřimově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2018

15Spr 651/2017

 ROZVRH PRÁCE  

 

Okresního soudu v Pelhřimově

na rok 2018

 

zpracovaný podle § 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.l2.l991 č. 37/l992 Sb. o jednacím řádu pro

 

okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

 

 

Okresní soud v Pelhřimově – Třída Legií 876

 

 

Pracovní doba                               doba pro styk s občany

PO    7.15 – 15.45                          denně po celou pracovní

ÚT    7.15 – 15.45                                         dobu   

ST    7.15 – 15.45

ČT    7.15 – 15.45

PÁ    7.15 – 15.45

 

Návštěvy u předsedy okresního soudu: kdykoli kromě jeho jednacích dnů.

Podle zákona č. l06/99 Sb. se informace podávají na č. dv. 55 v přízemí  u ředitelky správy Aleny Hronkové.

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA  SOUDU:

 

Předsedkyně okresního soudu:   JUDr. Lenka Jiříková

 

- vykonává státní správu okresního soudu dle § 127 zák. č.  6/2002 Sb.    

- vyřizuje stížnosti podle § 171 a násl. zák. č. 6/2002 Sb.

- odpovídá za majetek

                                                                                                                               

Místopředsedkyně okresního soudu:   JUDr. Jitka Papežová, Ph.D

 

- zastupuje předsedu okresního soudu při výkonu státní správy okresního soudu a při vyřizování stížností v době jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření       

                                       

Ředitelka správy soudu:   Alena Hronková

 

- řídí a kontroluje činnost správy soudu, provádí kontrolu soudních kanceláří a vykonává další práce na úseku správním a hospodářském, 

-  bezpečnostní ředitelka      

- zastupuje: účetní Bc. Jana Stejskalová, Mgr. Michaela Tajchl

 

Účetní soudu:  Bc. Jana Stejskalová

-vykonává odborné práce v oboru účetnictví

 - zastupuje Petra Kybová

 

Pracovnice ve správě:   Petra Kybová, Mgr. Michaela Tajchl, zastupuje Bc. Jana Stejskalová

 

Vymáhání justičních pohledávek: Marta Kopřivová

  • vede evidenci pohledávek, vymáhá je a nakládá s nimi dle platných předpisů

 

Podatelna a spisovna:   Marcela Kosová, Ivana Kadlecová

 

- doručování zásilek jako soudní doručovatel a zabezpečení chodu pošty, přijímání podání, zakládání a vyhledávání spisů ve spisovně

- přijímání podání v elektronické podobě

- kontrola příchozích datových médií

                      

Pokladna:   Jana Martínková

                    Zastupuje: Hana Lhotská

 

Správce sítě:   Jiří Křížan – přijímání podání v elektronické podobě, vykonává správu počítačové sítě, administrátor informačních systémů

Zastupuje: Alena Hronková, Ivana Jandová

                                                                                                                  

Vyšší podací oddělení:   Ivana Kadlecová  zastupuje: Marie Pastorková, Ivana Janečková, Martina Bartošková

 

 

 

Správce aplikace:   Ivana Jandová

 

 

Denní nápad je přiřazován časově

 

 

Soudní  oddělení

Odbor a vymezení působnosti

Předseda senátu

Zastupuje

Samosoudce

Zastupuje

Členové senátu

Přísedící

Vyšší soudní úředník, tajemník - zastupuje

Kancelář - přidělení

pracovníci

 

 

 

      

 

 

 

         1

 

11/28 věci rejstříku C, potřebné úkony v příprav. řízení a zkrác. tr. řízení, věci rejst. E (peněžní plnění), rozhodování o PO podle § 405 a 452 z.ř.s.

 

 

JUDr. Zdeněk

TICHÝ

 

JUDr. Lenka

JIŘÍKOVÁ

  

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Jitka

PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

JUDr. Zdeněk

TICHÝ

 

JUDr. Lenka

JIŘÍKOVÁ

 

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

             11

Lenka  KOKŠTEINOVÁ

vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním a trestním

- zastupuje  Jindřiška Menhardová, J. Martínek

- vykonává činnost dle § 11 – 14 zák. č. 121/2008 Sb. A činnost dle pověření předsedy senátu dle § 5 zák.. č. 121/2008 Sb.    

* viz. příloha, soudní doručovatel , ½ E- peněžité plnění , vykonává práci probačního úředníka, nařizuje a zajišťuje výkon obecně prospěšných prací

 

Daniela NOVÁKOVÁ

vedoucí kanceláře         

- vykonává  práce vedoucí kanceláře oddělení T , vede rejstříky, T, Nt,Td,Tm,Ntm  a další evidenční pomůcky

 - ½ -  EXE

zastupuje Alena Vaňková, Jana Martínková, Hana Lhotská

soudní doručovatel

 

 

    

 

 

         2

 

každá 1. věc rej. T, Nt, potřebné úkony v příprav. řízení, zkrácené tr. řízení, věci rejstříku Tm a Ntm podle zák.č. 218/2003 Sb., věci s cizím prvkem, věci vojenské a l/2 rej. Td rozhodování o PO podle § 405 a 452 z.ř.s.  

1/6 věcí podle zák. č. 120/2001 Sb.

 

Mgr. Jiří   ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

podle seznamu

 

Mgr. Dana    Bedřichová          vyšší soudní úřednice na občanskoprávním úseku, dohled EXE

-zastupuje Jaroslav Martínek , Mgr. Bc. Monika Kratochvílová, Mgr. Vaculínová

   - vykonává činnost dle pověření předsedy senátu v úkonech v agendě EXE, soudní doručovatel, dohled -exekutoři                                 

 

                                                          

 

 

 

    

 

 

 

3

 

1/2 věcí P a Nc, potřebné úkony v přípr. řízení, zkr. tr. řízení, rozhodování o PO podle § 405 a 452 z.ř.s,  vydání předběžných opatření před zahájením řízení, věci 1/2 o podpůrných opatřeních a věcech svéprávnosti, rozhodování o úschovách, protestace směnek, prodej zástav, um. listin, dohled nad VR prodejem movitých věcí,věci s cizím prvkem v agendě P a Nc, agenda L

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Miloslava JAROŠOVÁ

 

JUDr.Lenka JIŘÍKOVÁ

 

JUDr. Alena JÍRŮ

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

JUDr. Miloslava

JAROŠOVÁ

 

JUDr.Lenka . JIŘÍKOVÁ

 

JUDr. Alena JÍRŮ

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

podle seznamu

               14

Marie  BŘEZINOVÁ

vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

- vykonává činnosti dle §  11 a ž 14 zák. č. 121/2008 Sb., úkony dle pověření předsedy senátu dle § 5 zák. č. 121/2008 Sb.,  úkony ve věcech Cd, Sd a D, provádí výkony PO v pracovních dnech, protestace směnek,  soudní doručovatel, zastupuje Mgr.  Bedřichová, Mgr. Bc. Monika Kratochvílová,  Jaroslav Martínek a Mgr. PetraVaculínová

       

 

             13

 

Mgr. Petra Vaculínová

vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním vykonává činnost podle § 11 až 14   zák. č. 121/2008 Sb., úkony dle pověření předsedy senátu

zejména v agendě P, Nc a D, soudní doručovatel,

zastupuje Marie Březinová, Mgr. Bc. Monika Kratochvílová, Jaroslav Martínek

 

Jana Martínková vedoucí kanceláře

- vykonává práce vedoucí kanceláře, oddělení C, vede rejstříky C, EC, L,  EVC a ostatní evidenční pomůcky, zastupuje  Hana Lhotská, Daniela Nováková, Alena Vaňková,  soudní doručovatel

 

 

   

 

    

 

4

 

7/28 věcí rej. Věci  C,  EVC,  Cd a E s cizím prvkem, roz. ve věcech D, které nepřísluší vyřizování VSÚ, věci rej. Cd, 1/6 věcí podle zák.č. 120/2001 Sb., potřebné úkony v přípravném řízení, zkr. tr. řízení, úkony o prohlášení majetku dle § 260e o.s.ř., rozhodování o PO podle § 405, 452 z.ř.s.

 

 

JUDr.  Lenka

JIŘÍKOVÁ

 

JUDr. Zdeněk

TICHÝ

 

JUDr. Alena JÍRŮ

 

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

JUDr.   Lenka

JIŘÍKOVÁ

 

JUDr. Zdeněk

TICHÝ

 

JUDr. Alena JÍRŮ

 

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

                 12

Jaroslav  MARTÍNEK

vyšší soudní úředník na úseku trestním a občanskoprávním

vykonává činnost dle § 11 až 14 zák. č. 121/2008 Sb., zejména úkony při prodeji movitých věcí, úkony v agendě CEPR  zastupuje Mgr. Bc. Monika Kratochvílová, Lenka Kokšteinová, Jindřiška Menhardová

provádí výkony PO podle § 405,452 z.ř.s. v pracovních dnech, soudní doručovatel

 Hana LHOTSKÁ

vedoucí kanceláře

- vykonává práce vedoucí kanceláře oddělení E,D, ½ EXE, Sd vede rejstřík E a ostatní evidenční pomůcky

zastupuje  Jana Martínková,  Daniela Nováková, Alena Vaňková, soudní doručovatel

 

 

 

   

 

         5

 

10/28 věcí rej. C,  potřebné úkony v přípravném řízení a zkr. tr. řízení, věci rej. E (prodej nemovitostí a zřízení soudcovského zástav. práva, prodej podniku), 3/6 věcí podle zák. č. l20/200l Sb., rozhodování o PO podle § 402 a 452  z.ř.s.

 

 

 

JUDr.  Martin NOVÁČEK

 

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Alena JÍRŮ 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

JUDr.  Martin

NOVÁČEK

 

Mgr. Jiří ZACH

 

JUDr. Alena JÍRŮ 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

           17

 Mgr. Bc. Monika Kratochvílová

vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

zastupuje Jaroslav Martínek , Mgr. Dana Bedřichová a Mgr. Vaculínová

vykonává činnosti dle § 11 a 14 zák. č.121/2008 Sb., úkony dle pověření předsedy senátu, zejména úkony v agendě 1/4 CEPR, ½ Ro   a ½  EXE  soudní doručovatel

 

Alena Vaňková

vedoucí kanceláře

- vykonává práce vedoucí kanceláře oddělení P a Nc, vede rejstříky P, Nc, Cd, U a RoD, další evidenční pomůcky             

zastupuje Daniela Nováková, Jana Martínková, Hana Lhotská, soudní doručovatel

 

 

 

 

      

 

 

 

        

6

 

 všechny věci týkající se pracovně právních vtahů, 1/2 věcí P a Nc, dohled nad VR prodejem movitých věcí,  potřebné úkony v přípravném řízení, zkrácené trestní řízení, rozhodování o PO podle § 405 a 452 z. ř. .s, ½ věcí o podpůrných opatřeních a věcech svéprávnosti

 

 

 

 

JUDr.  Alena JÍRŮ

 

 

JUDr. Miloslava

JAROŠOVÁ

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D

 

JUDr. Martin Nováček.

 

JUDr.  Alena JÍRŮ

 

 

JUDr. Miloslava

JAROŠOVÁ

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

JUDr. Martin Nováček

 

podle seznamu

Marie Pastorková

protokolující úřednice

Jana PŘIBYLOVÁ

protokolující úřednice

 

Ilona Melmuková

Věra Pilská

 Martina Bartošková

Bc. Monika Hurdová Ivana Janečková

Mgr. Michaela Tajchl

zapisovatelky v občanskoprávním oddělení, v dědickém oddělení

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

7

 

každá 2. věc rej. T, Nt, potřebné úkony v příprav. řízení, zkrácené tr. řízení, l/2 rej. Td, věci RoD podle zák. č. 218/2003 Sb, .rozhodování o předběžných opatřeních podle § 405 a 452 z.ř.s.

Rozhoduje ve věci korupce veřejných činitelů, při veřejných zakázkách, soutěžích a dražbách, 1/6 věcí podle zákona č. 120/2001 Sb.,

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

JUDr. Jitka PAPEŽOVÁ, Ph.D.

 

 

Mgr. Jiří ZACH

 

 

podle seznamu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové senátu – přísedící se periodicky střídají dle seznamu a pravidel

 

 

 

Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany:

 

Martin Vácha, řidič a domovník

 

Žádosti o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. – JUDr. Lenka Jiříková, JUDr. Jitka Papežová. Ph.D, Ivana Jandová, Alena Hronková

 

 

        Rozvrh byl projednán a schválen na shromáždění soudců okresního soudu dne 27.11.2017

          

           

V Pelhřimově dne 27. 11. 2017

 

 

JUDr. Lenka Jiříková

předsedkyně Okresního soudu  

v Pelhřimově

 

 

 

 

 

 

Seznam členů senátu – přísedících pro trestní úsek

 

Ing. Olga Bartošková

Marie Lišková

Jana Toušková

Jiří Čmucha

Zdeňka Duffková

Jaroslav Havel

Ing. Stanislav Hron                                                  

Karel Hájek

Růžena Filsaková

Josef Jírů

Ladislav Rybář

Jana Pelíšková

Karel Kratochvíl

Jiří Matějka

Zdeněk Musílek

Jaroslava Musilová

Ing. Jan Litomiský

JUDr. Ing. Jan Váňa

MVDr. Miroslav Pospíšil, CSc.

Ing. Petr Blažek

Helena Řežábková

Zdeněk Severa

Miloslava Skořepová

Mgr. Alena Šnoblová

Marie Šmídová

Daniela Truhlářová

Vratislav Souček

Zdeněk Šiman

Ing. Hana Benešová

Helena Hezinová

Marie Kernová

Ing. Lubomír Nechvátal

 

 

 

 

Seznam členů senátu – přísedících – pro občanskoprávní úsek

 

Helena Bedrníčková

Stanislava Dvořáková

František Junek

Ing. Vladislav Macháček

Ing. Dalibor Papež

Mgr. Monika Velíšková

Věra Dubská

Milada Houšková

 

 

P r a v i d l a  p ř i d ě l o v á n í   n á p a d u   a  u s t a n o v o v á n í  p ř í s e d í c í ch

 

  1. Přidělování věcí jednotlivým soudním oddělením se prování automaticky dle algoritmu programu ISAS dle časové posloupnosti ( každá napadlá věc je opatřena datem, hodinou a minutou nápadu). Vzhledem ke specializacím systém přidělování do procentuálního nápadu zahrnuje i specializace. Návrhy na vydání elektronického platebního  rozkazu jsou zapisovány do centrálního rejstříku EPR. Nápad je přidělán dle automatického nastavení aplikace postupně podle pořadí nápadu věci jednotlivým řešitelům. Po podání odporu nebo zrušení elektronického platebního rozkazu, příp. nemožnosti vydání  platebního rozkazu, bude věc přidělena jako věc C dle pravidel pro přidělování nápadu v této agendě. Přidělování věcí do jednotlivých senátu nastavené dle rozvrhu práce se prování automaticky dle algoritmu programu ISAS obecným přidělováním (kolovacím způsobem s dorovnáváním) chronologicky podle pořadí nápadu věci, s ohledem na výši nápadu a na případnou specializaci v jednotlivých soudních  odděleních postupně počínaje senátem s nejnižším číslem. U žalob na obnovu řízení bude řešitelem soudce, který rozhodl v původním řízení, pokud tento soudce již na soudě nepůsobí, bude řešitelem soudce působící v senátě shodného čísla senátu a pokud tento senát není obsazen, pak soudce působící v senátě nejblíže následujícího čísla stejného oddělení.  V případě, že soudce ze svého přiděleného spisu vyloučí část k samostatnému projednání a rozhodnutí, bude mu tento vyloučený spis přidělen a taková věc zohledněna v nápadu. V případě, že ve věci bude rozhodnuto o vyloučení z projednávání, bude věc přidělena zastupujícímu soudci, vyššímu soudnímu úředníkovi, příp. dalším soudním osobám v pořadí podle rozvrhu práce. Věci, které se nepřidělují generátorem přidělování, se přidělují v souladu s rozvrhem práce tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování přidělených věcí. Brání-li dočasně mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka soudce, vyššímu soudnímu úředníkovi, soudnímu vykonavateli nebo justičnímu čekateli provést ve věci jednotlivý úkon, který nesnese odkladu, a nemůže-li úkon provést ten, kdo jej podle rozvrhu práce zastupuje, určí předseda soudu, kdo místo něj potřebný úkon provede. Ve sporných věcech rozhodne o přidělení věci předseda soudu.
  2. Rozhodování ve věcech rejstříku Nt a Ntm v přípravném řízení   a ve věci předběžných opatření napadlá v pracovní době se rovnoměrně přidělují soudcům dle rozvrhu práce. V případě nepřítomnosti soudců těchto senátů a v případě, že takové návrhy napadnou mimo pracovní dobu, zajišťuje výkon rozhodnutí pohotovostní soudce dle rozpisu dosažitelnosti, když soudce je k zastižení na pohotovostním telefonu +420 737244425. K rozhodování o realizovaném příkazu k zatčení je příslušný soudce, který příkaz k zatčení vydal či soudce, který jej zastupuje, pokud k oznámení o zatčení dojde v pracovní době, jinak rozhoduje soudce, který drží pohotovost, nedohodne-li se se soudcem, který příkaz k zatčení vydal, jinak.

     

 

  1. Přísedící – pro účely určování a přidělování přísedících do senátu 2T, 7T a 6C je veden abecedně uspořádaný a průběžně aktualizovaný pořadník přísedících, který je uveden jako příloha v rozvrhu práce. Přísedící uvedení v pořadníku jsou podle abecedního pořádku postupně určováni a přidělování po samostatných skupinách do jednotlivých senátů. Přidělování přísedících v další věci započne od přísedícího, který bezprostředně následuje po posledním přiděleném přísedícím. Nebude-li pořadí zachováno, poznamená se důvod do evidence přísedících. Pokud se přísedící, který je na řadě, ze závažných osobních, zdravotních, anebo jiných důvodů a objektivních překážek bránících jeho řádné účasti na projednání a rozhodnutí ve věci, nemůže zúčastnit, jakož i v případech, kde je přísedící z rozhodování ve věci vyloučen, případně jeho funkce zanikla, bude předvolán další  přísedící se seznamu přísedících dle abecedního pořadí. Jestliže je v jednom dni více jednání, kde je třeba účasti přísedících, pak je možné k těmto jednáním volat stejné přísedící. O předvolání přísedících a jejich případném odmítnutí účasti budou provedeny v evidenci přísedících zápisy.