Přejít k obsahu

Okresní soud v Pardubicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2021

Rozvrh práce pro rok 2021

Rozvrh práce Okresního  soudu v Pardubicích  je evidován pod 
jednacím číslem 30 Spr 1108/2020 a je k nahlédnutí v kanceláři správy okresního soudu
v místnosti č. dveří 70 v  I. poschodí

    

Předseda okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

     V rozvrhu práce musí být vždy 

a)
jmenovitě určeni soudci,  vyšší soudní úředníci a tajemníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) 
stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c)
určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) 
určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.  

 

V následujících  odkazech naleznete rozvrh práce pro r. 2021 rozdělen na jednotlivé úseky:

  1.  Úvod
  2.  Státní správa
  3.  Úsek správy soudu
  4.  Úsek trestní
  5.  Úsek občanskoprávní sporný
  6.  Úsek občanskoprávní nesporný
  7.  Úsek výkonu rozhodnutí a exekuční
  8.  Příloha č.1
  9.  Příloha č. 2
  10.  Příloha č. 3

 

Změna RP č.1

Změna RP č.2

Změna RP č. 3

Změna RP č. 4

 

RP se zapracovanou 1. změnou

RP se zapracovanou 2. změnou

RP se zapracovanou 3. změnou