Přejít k obsahu

Okresní soud v Pardubicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2020

Rozvrh práce pro rok 2020

Rozvrh práce Okresního  soudu v Pardubicích  je evidován pod 
jednacím číslem 30 Spr 1165/2019 a je k nahlédnutí v kanceláři správy okresního soudu
v místnosti č. dveří 70 v  I. poschodí

    

Předseda okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

     V rozvrhu práce musí být vždy 

a)
jmenovitě určeni soudci,  vyšší soudní úředníci a tajemníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) 
stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c)
určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) 
určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.  

 

V následujících  odkazech naleznete rozvrh práce pro r. 2020 rozdělen na jednotlivé úseky:

01. Úvod

02. Státní správa

03. Úsek správy soudu

04. Úsek trestní

05. Úsek občanskoprávní sporný

06. Úsek občanskoprávní nesporný

07. Úsek výkonu rozhodnutí a exekuční

08. Příloha č. 1

 

Změna RP č.  1 (C)

Změna RP č.  2 (C+T+Spr)

Změna RP č.  3 (P)

Změna RP č. 4 (T)

Změna RP č 5 (T+Spr+C)

Změna RP č 6 (T+C)

 

RP se zapracovanou 1. změnou RP

RP se zapracovanou 2. změnou RP

RP se zapracovanou 3. změnou RP

RP se zapracovanou 4. změnou RP

RP se zapracovanou 6. změnou  RP