Přejít k obsahu

Okresní soud v Mělníku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Sazebník úhrad za poskytování informací

Příloha k Opatření předsedy Okresního soudu v Mělníku ze dne 3.11.2010 ohledně úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím
 

 1. Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí
  - Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledávání činí 60 Kč za každou započatou čtvrthodinu práce jednoho zaměstnance.
  - o mimořádně rozsáhlé vyhledávání jde tehdy, přesáhne-li doba práce jednoho zaměstnance jednu hodinu.
   
 2. Sazba za pořízení kopií
  - Sazba  za  pořízení  kopie  na  kopírovacích strojích nebo  prostřednictvím počítače bez ověření činí 15 Kč za každou i započatou stránku formátu A4.
  - Sazba  za  pořízení  kopie na kopírovacích strojích nebo prostřednictvím počítače s ověřením činí 35 Kč za každou i započatou stránku formátu A4.
  - Při větších formátech kopie či tisku se sazby adekvátně násobí.
  -  V ostatních případech se stanoví sazby dle položky 24 a 24a zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.
   
 3. Sazba za odeslání informací žadateli
  - Poštovné se předepisuje v plné výši dle skutečně vynaložených nákladů.
  - Informace se poštou odesílají doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s dodejkou, je-li nutný doklad o doručení.
   
 4. Společná ustanovení
  - Jde-li o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím), stanoví  se sazba za poskytnutí informace dle bodu 1.první odrážka, bod 1.druhá odrážka v tomto případě neplatí.
  - Platba úhrady nákladů se provádí na základě oznámení žadateli před poskytnutím informace bezhotovostně na účet Okresního soudu v Mělníku č. 19-1520171/0710, variabilní symbol : 21110000, specifický symbol: číslo jednací podané žádosti, jedná-li se o platbu na základě výzvy soudu, jinak rodné číslo žadatele.
   

Tento sazebník je účinný dnem 3. listopadu 2010.