Přejít k obsahu

Okresní soud v Mělníku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace o příjmu podání v elektronické podobě

Podatelna soudu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se:

  • zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
  • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
  • dokumentů.
  • zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších.
  • zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
  • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
  • vyhláškou č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.


Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat soudu podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze soudu zasílat e-mailem, prostřednictvím datových schránek, webovou aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné soudu zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí 07:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Úterý 07:00 – 11:00 12:00 – 15:30
Středa 07:30 – 11:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek 07:00 – 11:00 12:00 – 15:30
Pátek 07:00 – 11:00 12:00 – 14:00


Podatelna soudu přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

1. Na elektronickou adresu podatelna@osoud.mel.justice.cz
Komunikace prostřednictvím e-mailu je celosvětově považována za nezaručenou
komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě e-mailem je tedy nutné počítat
s tím, že datová zpráva nemusí být soudu doručena.

2. Prostřednictvím datové schránky. ID datové schránky soudu: ub5abxf
Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt
na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘÍJEM PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
1. Maximální celková velikost datové zprávy (email, datová schránka, aplikace
ePodatelna a elektronické formuláře) včetně vložených dokumentů je shodně 10 MB.
UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální
povolenou velikost, nebude datová zpráva soudu doručena.

2. Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý
přivodit škodu na informačním systému soudu (např. viry, trojský kůň atd.), považuje
se takové elektronické podání v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a soud je dále nezpracovává a
nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si
prohlédnout zde

3. Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a
nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a soud je dále
nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění
je možné si prohlédnout zde
UPOZORNĚNÍ: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné
vytisknout.

4. Soud přijímá v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, § 37 odst. 4
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní atd.) podání v elektronické podobě (např. žaloby, návrhy na zahájení řízení,
vyjádření účastníků, opravné prostředky, omluvy z jednání atd.) a jejich přílohy
v textové podobě (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, osvědčení atd.) doručené
na elektronickou adresu (e-mailovou schránku) nebo prostřednictvím datové
schránky POUZE v datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX,
XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF.
Soud dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty
doručené soudu na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím
datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF,
MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM. Tyto dokumenty musí být
organizaci doručeny spolu s průvodním podáním v elektronické podobě, ze kterého
bude zřejmé, které věci se týkají.
Soud přijímá dokumenty v datovém formátu XML pouze prostřednictvím aplikace
webové služby, jejíž popis a technická dokumentace jsou zveřejněny na webových
stránkách aplikace ePodatelna.
Soud přijímá podání v elektronické podobě a jejich přílohy doručené soudu
prostřednictvím webové aplikace ePodatelna nebo přímým vyplněním elektronického
formuláře s využitím internetové aplikace v datových formátech PDF, PDF/A, DOC,
DOCX, XLS, XLSX, TXT a RTF.
UPOZORNĚNÍ: Dokumenty zaslané soudu v jiném než povoleném formátu se
v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové
služby, považují za nedodané. Soud dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu.
O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.
DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu dokumentu
doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu
PDF nebo PDF/A. Podání v tomto formátu zajistí rovněž nejrychlejší zpracování
Vašeho podání.
UPOZORNĚNÍ: Některé datové formáty dokumentů (např. PDF, ZFO, DOCX,
XLSX) umožňují do sebe vložit další dokumenty. Vkládání dokumentů do dokumentů
je možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je
vkládání dokumentů zakázáno. Je nutné si ověřit, zda vložené dokumenty neobsahují
některý z nepovolených formátů. Zajistíte tím bezproblémové zpracování Vašeho
podání.
DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu Vašeho podání
nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale
přiložit jej jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je
vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

5. Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah
(např. žaloba, odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování.
UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ?
atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

6. Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání
v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,
považováno v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby, za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O
tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.
PODEPISOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV A DOKUMENTŮ
Podání v elektronické podobě zaslaná soudu e-mailem, aplikací ePodatelna či
přímým vyplněním elektronického formuláře musí být v souladu s procesními
předpisy např.:
 § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
 § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
 § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová
dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to
s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by bylo obdobné podání
podepisováno, pokud by bylo zasláno v listinné podobě.
V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé
certifikačních služeb:
 První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ
264393 95 www: www.ica.cz
 Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983
www: www.postsignum.cz
 eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489
www: www.eidentity.cz
Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je
nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný dle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v
některém ze členských států EU a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se
stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků
prostřednictvím ,,jednotných kontaktních míst" podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si
můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.
UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte
si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje
podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým
zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu
bude pohlíženo jako na nepodepsaná.
Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou,
která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.
DOPORUČENÍ: Datové zprávy (email) a dokumenty podepisujte interními (nikoliv
externím) elektronickými podpisy. Urychlíte tím jejich zpracování.
UPOZORNĚNÍ: V případě podání zaslaného soudu e-mailem, kdy je podání
v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, podepište uznávaným
elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze
tělo e-mailu. Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování
podpisu podání.
UPOZORNĚNÍ: Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu, ve kterém je podepisující osoba v souladu
s ust. § § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
označena PSEUDONYMEM, na toto podání v elektronické podobě se bude nahlížet,
jakoby nebylo podepsáno. O tomto bude podatel vyrozuměn. Vzor vyrozumění je
možné si prohlédnout zde.

POTVRZENÍ PŘIJETÍ ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ A
OVĚŘENÍ ELEKTRONICKÉHO PODPIUS
1. O přijetí Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané e-mailem, aplikací
ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře budete v souladu s ust. § 6
odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
informováni na Váš e-mail potvrzující zprávou. Informaci o přijetí Vaší datové
zprávy byste měli nejčastěji obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od
jejího dodání organizaci. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.
V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto
zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jste potvrzení o přijetí Vaší datové zprávy neobdrželi,
zkontrolujte si nejprve, zda jste Váš e-mail poslali na správnou elektronickou adresu
soudu. V případě využití elektronických formulářů (např. návrh na vydání
elektronického platebního rozkazu, přihláška pohledávky atd.) si zkontrolujte, zda jste
ve formuláři vyplnili správnou elektronickou adresu, na kterou Vám má být doručeno
potvrzení o přijetí formuláře. Jestliže jste ověřili, že jste Váš e-mail poslali na
správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně
v elektronickém formuláři, kontaktujte pro ověření přijetí Vaší datové zprávy soud.
Dále budete u datové zprávy zaslané emailem, aplikací ePodatelna či přímým
vyplněním elektronického formuláře soudu v souladu s ust. § 6 odst. 3 vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informováni o výsledku
ověřování elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek.
V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek informování o
výsledku ověřování nebudete. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.
Bylo-li podání v elektronické podobě vyhodnoceno jako neplatně podepsané nebo
není-li možné platnost podpisu ověřit, máte v souladu s procesními předpisy (např. §
42 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) možnost podání v zákonem
stanovené lhůtě řádně doplnit.
2. V některých případech budete rovněž informování i o přidělení podání ke konkrétní
spisové značce spisu. Tato povinnost však právním předpisem není stanovena a nelze
se jejího zaslání domáhat. Vzor vyrozumění je možné si prohlédnout zde.
DALŠÍ INFORMACE K PŘÍJMU ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ
Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách
informační společnosti nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude soudem
reagováno.
PODÁVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PŘENOSNÝCH TECHNICKÝCH
NOSIČÍCH DAT
Soud přijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat (CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, Blu-ray disk, USB flash disk).
UPOZORNĚNÍ: Na technických nosičích dat je možno podávat organizaci zejména
statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových
formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2,
MP3, WAV a PCM, které slouží jako důkazy v probíhajícím řízení a jež pro svou
velikost nelze zaslat soudu jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba
zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.
Přehled informativních E-mailů k podání doručovanému soudu
První e-mail, který přijde podateli je odesílán z centrální podatelny. Tento e-mail splňuje § 6
odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. E-mail je podepsán certifikátem a je ve znění:
Předmět e-mailu: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem <běžné číslo podání/ ročník>
Vaše podání ve věci "<předmět>" s evidenčním číslem <evidenční číslo podání> a s běžným
číslem <běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum doručení ve formátu
dd.mm.yyyy hh24:mi:ss>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh: <počet příloh>
Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby.
<organizace>
Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace.
Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V
případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu
vygenerovala.
Druhý e-mail odesílá podatelna v případě, že některá z kontrol podání nedopadla dobře.
Texty e-mailů
Předmět: Potvrzení o výsledku ověření elektronického podpisu podání s běžným číslem
<běžné číslo podání / ročník>
Společný text e-mailu
Vaše podání ve věci "<předmět>" s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným číslem
<běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum a čas doručení>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh v obálce>.
Počet všech zaslaných příloh (v obálce i v přílohách): <počet všech příloh (i rozebraných)>.
<dodatky>1
Přílohy s chybou: <název přílohy 1>, <název přílohy 2>.
<organizace>
Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace.
Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V
případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu
vygenerovala.
1 Dodatky pro jednotlivé případy jsou uvedeny níže
Dodatky pro jednotlivé případy:
a) Porušena integrita podpisu u celého podání
Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát obsahuje chybu, a proto na Vaše podání
bude nahlíženo jako na nepodepsané podání. Integrita podání byla porušena.
b) Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost
před doručením podání na organizaci.
c) Celé podání je podepsáno komerčním certifikátem, nikoli kvalifikovaným
certifikátem
Připojený elektronický podpis byl vyhodnocen jako neplatný, neboť není založen na
kvalifikovaném certifikátu akreditované certifikační autority dle zákona č. 227/2000 Sb. o
elektronickém podpisu, a proto bude na Vaše podání nahlíženo jako na nepodepsané.
d) Podání je podepsáno kvalifikovaným certifikátem, ve kterém je osoba označena
pseudonymem
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, ve kterém je osoba
označena pseudonymem. Z tohoto důvodu bude na Vaše podání nahlíženo jako na
nepodepsané.
e) Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a neplatné časové razítko u
celého podání
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost
před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo
vyhodnoceno jako neplatné.
f) Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a platné časové razítko u
celého podání, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného certifikátu
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost
před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo
připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu.
g) Porušena integrita podpisu u alespoň jedné z příloh podání
Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát alespoň u jedné z příloh obsahuje chybu, a
proto na tuto přílohu bude nahlíženo jako na nepodepsanou. Integrita dokumentu byla
porušena.
h) Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh podání
Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu,
kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci.
i) Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a neplatné časové
razítko u dané přílohy
Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu,
kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené
kvalifikované časové razítko bylo vyhodnoceno jako neplatné.
j) Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a platné časové
razítko u dané přílohy, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného
certifikátu
Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu,
kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené
kvalifikované časové razítko bylo připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu.
k) Antivir vyhodnotil podání jako infikované
Vaše podání obsahuje škodlivý kód, a proto není možno Vaše podání přijmout k zaevidování
do systému a k následnému zpracování!
l) Velikost příloh převyšuje stanovený limit
Podání obsahuje přílohy, které převyšují stanovenou hranici velikosti, a proto není možno
Vaše podání přijmout! Bližší informace viz http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200
new/technicke_parametry.jsp, nebo úřední deska organizace.
m) Nepovolené formáty příloh
Vaše podání obsahuje nepovolené formáty příloh, proto je soud nemůže zpracovat. Přílohy je
nutno opětovně zaslat v povoleném formátu (pdf, .txt, .doc, .rtf, .xls), a to prostřednictvím
datové schránky nebo e-mailu s uvedením běžného čísla nebo evidenčního čísla podání.
n) Poškozená příloha
Vaše podání obsahuje alespoň jednu přílohu, u které se při otevírání vyskytla chyba, soubor
nelze otevřít, proto je soud nemůže zpracovat. Přílohy je nutno opětovně zaslat nepoškozené,
s uvedením běžného čísla původního podání. Pokud nebude příloha zaslána tak, aby ji bylo
možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se za nedodanou a soud ji
nezpracuje.
o) Zašifrovaná datová zpráva nebo příloha
Vaše podání nebo alespoň jednu z jeho příloh nelze pro jejich zašifrování otevřít a zpracovat.
Podání nebo přílohu je nutno opětovně zaslat nezašifrované, s uvedením běžného čísla
původního podání. Pokud nebude podání nebo příloha zaslána tak, aby je bylo možné zobrazit
uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se podání za nedodané a soud je nezpracuje.
V případě, že bude nalezeno více problémů u podání nebo příloh, podateli bude e-mail
sestaven z jednotlivých dodatků.
Třetí e-mail se odesílá pouze u některých typů podání.
Vaše podání ve věci <předmět podání> s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným
číslem <běžné číslo podání / ročník>, doručené dne <datum a čas doručení> a ověřené dne
<datum a čas ověření>, bylo přiřazeno ke spisovým značkám <spisová značka> a ke
zpracování dne <datum a čas zápisu podání>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh>
Spisová značka advokáta: <spisová značka advokáta>
<organizace>
Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace.
Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V
případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu
vygenerovala.