Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Povinně zveřejňované informace o subjektu

Povinně zveřejňované informace o subjektu

dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.Úplný název povinného subjektu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje činnost

Okresní soud v Jindřichově Hradci vykonává činnost podle článku 91 Ústavy České republiky (č. 1/1993 Sb.), která v hlavě čtvrté vymezuje základní zásady poslání soudců a jejich soustavu, vymezuje základní principy pro ustanovování do funkce soudce, předpoklady pro funkci soudce, stanoví garance jejího nezávislého výkonu i neslučitelnost této funkce s jinými funkcemi ústavního charakteru a ve veřejné správě.

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, podrobněji rozvíjí a navazuje na základy ústavní úpravy týkající se soudnictví. Obsahuje podrobná ustanovení o hlavních zásadách činnosti soudů, soustavě soudů, obvodech a sídlech soudů, organizaci a činnosti soudů, úpravě působnosti některých soudů, vnitřní organizaci soudů a rozvrhu práce, o soudcovských radách, ustanovování soudců a přísedících, o postavení soudců a přísedících, o zániku funkce soudce a funkce přísedícího, o funkcionářích soudu, o justičních čekatelích, o státní správě soudů, o justiční akademii, o stížnostech.

3. Organizační struktura

Okresní soud v Jindřichově Hradci se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů senátů. Předseda a místopředseda jsou jmenováni prezidentem republiky. 

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Klášterská 123/II

377 28  Jindřichův Hradec

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Klášterská 123/II

377 28  Jindřichův Hradec

 

4.3. Úřední hodiny a hodiny pro styk s veřejností

Pondělí až pátek: 7.00 – 15.30

Nahlížení do spisu:

Pondělí až pátek: 7.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00 , po předchozí domluvě

4.4. Telefonní čísla:

Podatelna soudu

384 340 011

 

Předseda soudu

JUDr. Lubomír Michálek

384 340 010

 

Tiskový mluvčí:

Mgr. Petra Říhová

384 340 072

 

Ředitelka správy soudu

Jana Dušková

384 340 070

 

Hlavní účetní

Radka Dvořáková

384 340 082

 

Správce majetku

Olga Albrechtová

384 340 071

 

4.5. Číslo faxu:    384 340 064

 

4.6. Adresa internetové stránky: www.justice.cz

4.7. Adresa e-podatelny: : http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

ID datové schránky:           c8kabvr

 

5. Údaje pro zasílání plateb

Soudní poplatky:                           3703-827251/0710

Náklady trestního řízení:                   19-827251/0710

Peněžité tresty:                              3762-827251/0710

Zálohy, složení jistoty podle § 75b odst. 1 o.s.ř. :        6015-827251/0710

 

 

6. IČ

IČ: 00024643

 

7. DIČ

Není uvedeno – Okresní soud v Jindřichově Hradci není plátcem daně z přidané hodnoty

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Rozvrh práce ( https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=138&j=148&k=1445&d=357312 )

Jednací řád

Kancelářský řád http://extranet01.servis.justice.cz/extranet.aspx?j=33&o=23&k=3114&d=32933

 

8.2 Rozpočet

Rozpočty za aktuální a uplynulý rok

 

 

9. Žádosti a informace

Žádosti na Okresní soud v Jindřichově Hradci lze podávat telefonicky:

Podatelna soudu:               384 340 011

Tisková mluvčí Mgr. Petra Říhová: 384 340 072

 

Elektronickou poštou na e-mail: :           podatelna@osoud.jhr.justice.cz

Prostřednictvím datové schránky:   c8kabvr

Písemně na podatelnu okresního soudu:    

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Klášterská 123/II

377 28  Jindřichův Hradec

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání  - a to nejen v režimu zákona č. 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod. na podatelně soudu, elektronicky na adresu podatelna@osoud.jhr.justice.cznebo prostřednictvím datové schránky c8kabvr, podrobněji viz. bod 9.

 

11. Opravné prostředky

Odvolání proti odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Pokud Okresní soud v Jindřichově Hradci žádosti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, o němž rozhodne předseda okresního soudu.

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postu při vyřizování žádosti o informace může podat písemně nebo ústně žadatel:

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm.d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení dle § 6, § 14 odst. 5 písm.c) nebo § 17 odst. 3 nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm.d) nebo § 14 odst. 7. Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a rozhoduje o ní předseda okresního soudu

 

12. Formuláře

Okresní soud nemá k dispozici formuláře pro podání

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

Okresní soud nevydává žádné právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

Okresní soud může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. V tomto postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. července 2011

Sazebník poplatků

 

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Okresní soud nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

16.2. Výhradní licence

Okresní soud nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Okresního soudu v Jindřichově Hradci v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů jsou uveřejněny :https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=148&o=138&k=1446