Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Mimořádné opatření předsedy okresního soudu

O P A T Ř E N Í

 

předsedy Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro veřejnost, které se vydává na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. srpna 2020 čj. MZDR-15757/2020-31/MIN/KAN a v souladu s ustanovením § 101 a § 102 zákoníku práce

 

  1. Do objektu Okresního soudu v Jindřichově Hradci  bude počínaje dnem 2. 9. 2020 od 7.00 hod. pod sankcí zákazu vstupu umožněn osobě z řad veřejnosti vstup pouze, pokud :
  1. nevykazuje zjevné projevy respiračního onemocnění,
  2. se podrobí kontrole bezdotykovým teploměrem, přičemž teplota nesmí být naměřena vyšší než 37,5 °C a
  3. bude mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a tento bude mít pod sankcí vykázání z budovy nasazen po celou dobu své přítomnosti v tomto objektu včetně jednacích síní, pokud předseda senátu (samosoudce) nerozhodne ve vztahu k přísedícím, státnímu zástupci, obviněnému a jeho obhájci, účastníkovi soudních řízení a jeho zástupci, svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v místě a době soudního řízení, jinak. V zájmu zajištění naplňování záměrů tohoto opatření je předseda senátu (samosoudce) oprávněn rozhodnout též o nestandardním rozmístění osob v jednací síni.

    Upozornění: Použití ochranného štítu nenahrazuje respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky ochrany dýchacích cest!

  1. V objektu podle bodu 1. jsou všichni povinni chovat se ohleduplně ke svému okolí tak, aby snížili riziko přenosu jakékoliv případné infekční nemoci na minimum. Na chodbách je zakázáno shlukování osob. Ve všech dalších veřejnosti přístupných prostorách (jednací síně, kanceláře) je třeba zachovávat dostatečné rozestupy mezi osobami nejméně 2 metry.
  2. Kontrolu osob a dodržování nařízených opatření podle bodu 1. a 2. provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu v objektu podle bodu 1. Neumožní-li vstup do objektu podle bodu 1. osobě, která byla předvolána k jednání, hlavnímu líčení, veřejnému zasedání nebo jinému úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu nebo samosoudci anebo vedoucí příslušné soudní kanceláře. Neumožní-li vstup osobě, která hodlá vstoupit do podatelny, pokladny nebo která hodlá nahlédnout do spisu, oznámí to neprodleně vedoucí podatelny, pokladní, popřípadě příslušné vedoucí kanceláře.
  3. Ve vstupním prostoru objektu podle bodu 1. je umístěn prostředek k desinfekci rukou, sloužící soudcům, zaměstnancům soudu a veřejnosti. Osoby vstupující do budovy si vždy provedou desinfekci rukou.
  4. Advokátní taláry se po dobu účinnosti tohoto opatření nepůjčují.

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2020 a platí až do odvolání.

 

 

JUDr. Lubomír Michálek

předseda okresního soudu