Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Mimořádné opatření předsedy soudu s platností od 26.10.2020

O P A T Ř E N Í

 

předsedy Okresního soudu v Jindřichově Hradci

 

Předseda Okresního soudu v Jindřichově Hradci v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 21.10.2020 č. 1080, a podle ustanovení § 101 a 102 zákoníku práce vydává následující opatření:  

I.

 

Do budovy Okresního soudu v Jindřichově Hradci je vhodné vstupovat pouze v nezbytných případech a ve všech případech, kdy je to možné, upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobní návštěvou a bezhotovostní platby na účet soudu (v zájmu ochrany zdraví jak osob z řad veřejnosti, tak i soudních zaměstnanců a soudců). Kontaktní údaje:

 

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Klášterská 123/II

377 01 Jindřichův Hradec

č. tel. 384 340 011

e-mail: podatelna@osoud.jhr.justice.cz

fax: 384 340 064

datová schránka: c8kabvr

 

II.

 

Do budovy soudu je umožněn vstup osobám, které nevykazují známky respiračního onemocnění a podrobí se kontrole tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, přičemž naměřená teplota nesmí být vyšší než 37°C. Dále je nezbytné použití ochrany dýchacích cest (nos a ústa zakryté respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálou nebo jiným vhodným prostředkem, který brání šíření kapének během dýchání a mluvení). Použití ochranného štítu nenahrazuje respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky ochrany dýchacích cest.

 

Kontrolu osob vstupujících do budovy soudu provádí příslušníci justiční stráže a do soudní budovy nevpustí osoby, které vykazují známky respiračního onemocnění nebo nepoužívají ochranu dýchacích cest. Neumožní-li vstup do budovy soudu osobě, která byla předvolána k jednání, hlavnímu líčení, veřejnému zasedání nebo jinému úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu nebo samosoudci anebo vedoucí příslušné soudní kanceláře. Neumožní-li vstup osobě, která hodlá vstoupit do podatelny, pokladny nebo která hodlá nahlédnout do spisu, oznámí to neprodleně pracovnici podatelny, pokladní, popř. příslušné vedoucí kanceláře.

 

V budově soudu je zakázáno shlukování osob na chodbách a ve veřejných prostorách, při osobním kontaktu je nutné zachovávat rozestupy od ostatních osob v doporučené vzdálenosti minimálně 2 metry.

 

V prostorách podatelny a pokladny může být současně přítomna vždy pouze jediná osoba z řad veřejnosti.

 

Příjem veškerých dokumentů od účastníků řízení, jejich zástupců a veřejnosti je možný pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, přičemž vždy, kdy je to možné, se upřednostňuje elektronická komunikace.

 

Nahlížení do spisů bude umožněno po předchozím telefonickém objednání a jen, je-li ve věci nařízeno jednání, v ostatních případech pouze se souhlasem předsedy příslušného senátu. Maximální doba nahlížení do spisu se stanovuje na 45 minut.

 

V objektu Okresního soudu v Jindřichově Hradci se omezuje účast na jednání pouze pro účastníky řízení, jejich zástupce a jiné předvolané osoby. Výjimky může předem povolit z důležitého důvodu pouze příslušný předseda senátu.

 

Ve vstupním prostoru budovy soudu je umístěn prostředek k dezinfekci rukou, sloužící soudcům, zaměstnancům soudu a veřejnosti. Osoby vstupující do budovy si vždy provedou dezinfekci rukou.

 

III.

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST:

 

Pondělí:   8.00 – 11.00 hod; 13.00 – 15.00 hod.

Středa:     8.00 – 11.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 26.10.2020 a platí až do odvolání.

 

V Jindřichově Hradci dne 26.10.2020

 

JUDr. Lubomír Michálek

předseda Okresního soudu v Jindřichově Hradci