Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Mimořádné opatření předsedy soudu od 12.10.2020

OPATŘENÍ

 

předsedy Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro veřejnost, které se vydává na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 č. 994 a č. 996 a v souladu s ustanovením § 101 a § 102 zákoníku práce

 1. V objektu Okresního soudu v Jindřichově Hradci je počínaje dnem 12. 10. 2020

   

 1. Omezen osobní kontakt zaměstnanců s účastníky řízení, zástupci účastníků a dalšími osobami („veřejností") na nezbytně nutnou úroveň, když každý upřednostní písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
 2. Osobní kontakt účastníkům řízení, jejich zástupcům a veřejnosti bude umožněn v pouze úředních hodinách, a to:

  v pondělí od 8.00 hodin do 11.00 hodin a od 13.00 hodin do 15.00 hodin,

  ve středu od 8.00 hodin do 11.00 hodin a od 13.00 hodin do 15.00 hodin.

 3. Příjmem veškerých dokumentů od účastníků řízení, jejich zástupců a veřejnosti bude možný pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, přičemž vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace.
 4. Při kontaktu se zaměstnanci jiných orgánů a institucí se přímý kontakt omezuje pouze na případy nezbytně nutné, veškeré kontakty a jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření, přičemž právě uvedené opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci okresního soudu.
 5. Pokud byli účastníci řízení, jejich zástupci, či jiné osoby již před účinností tohoto opatření předvoláni, či byl předem jim potvrzen termín k dostavení se na okresní soud, toto předvolání zůstává v platnosti, nerozhodne-li příslušný předseda senátu či jiný pověřený pracovník jinak a tuto osobu v dostatečném předstihu nevyrozumí.
 1.  V objektu Okresního soudu v Jindřichově Hradci je počínaje dnem 12. 10. 2020

pod sankcí zákazu vstupu umožněn kterékoli osobě vstup pouze, pokud:

nevykazuje zjevné projevy respiračního onemocnění,

se podrobí kontrole bezdotykovým teploměrem, přičemž teplota nesmí být naměřena vyšší než 37 °C a

bude mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a tento bude mít pod sankcí vykázání z budovy nasazen po celou dobu své přítomnosti v tomto objektu včetně jednacích síní, pokud předseda senátu (samosoudce) nerozhodne ve vztahu k přísedícím, státnímu zástupci, obviněnému a jeho obhájci, účastníkovi soudních řízení a jeho zástupci, svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v místě a době soudního řízení, jinak. V zájmu zajištění naplňování záměrů tohoto opatření je předseda senátu (samosoudce) oprávněn rozhodnout též o nestandardním rozmístění osob v jednací síni.

Upozornění: Použití ochranného štítu nenahrazuje respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky ochrany dýchacích cest!

V objektu podle bodu 1. jsou všichni povinni chovat se ohleduplně ke svému okolí tak, aby snížili riziko přenosu jakékoliv případné infekční nemoci na minimum. Na chodbách je zakázáno shlukování osob. Ve všech dalších veřejnosti přístupných prostorách (jednací síně, kanceláře) je třeba zachovávat dostatečné rozestupy mezi osobami nejméně 2 metry.

Kontrolu osob a dodržování nařízených opatření podle bodu 1. a 2. provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu v objektu podle bodu 1. Neumožní-li vstup do objektu podle bodu 1. osobě, která byla předvolána k jednání, hlavnímu líčení, veřejnému zasedání nebo jinému úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu nebo samosoudci anebo vedoucí příslušné soudní kanceláře. Neumožní-li vstup osobě, která hodlá vstoupit do podatelny, pokladny nebo která hodlá nahlédnout do spisu, oznámí to neprodleně vedoucí podatelny, pokladní, popřípadě příslušné vedoucí kanceláře.

Ve vstupním prostoru objektu podle bodu 1. je umístěn prostředek k desinfekci rukou, sloužící soudcům, zaměstnancům soudu a veřejnosti. Osoby vstupující do budovy si vždy provedou desinfekci rukou.

Advokátní taláry se po dobu účinnosti tohoto opatření nepůjčují.

 Toto opatření nabývá účinnosti dnem 12. 10. 2020 a platí do 25. 10. 2020.

  

JUDr. Lubomír Michálek

předseda okresního soudu