Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce na rok 2021

Spr. 545/2020

 

 

 

ROZVRH PRÁCE

 

OKRESNÍHO SOUDU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 

NA ROK 2021

 

 

 

zpracovaný podle § 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb.

o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

 

Pracovní doba:                                                         Doba pro styk s veřejností:

 

Pondělí            7.00 – 15.30                                       Pondělí            7.00 - 11.00    12.00 - 15.00

Úterý               7.00 – 15.30                                       Úterý               7.00 - 11.00    12.00 - 15.00

Středa              7.00 – 15.30                                       Středa              7.00 - 11.00    12.00 - 15.00

Čtvrtek                       7.00 – 15.30                                       Čtvrtek                       7.00 - 11.00    12.00 - 15.00

Pátek               7.00 – 15.30                                       Pátek               7.00 - 11.00    12.00 - 15.00

 

Podatelna soudu:                                                     Návštěvy u předsedy okresního soudu:

 

Pondělí            7.00 - 15.30                                        Po předchozím objednání

Úterý               7.00 - 15.30

Středa              7.00 - 15.30

Čtvrtek                       7.00 - 15.30

Pátek               7.00 - 15.30

 

 

SPRÁVA SOUDU

 

 

Předseda okresního soudu: JUDr. Lubomír Michálek

 

 • vykonává státní správu okresního soudu podle § 127 odst. 1,2,3 a § 128 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
 • odpovídá za hospodaření s majetkem státu dle § 8 zák.č. 219/2000 Sb.,
 • vyřizuje stížnosti dle § 127 odst. 2 písm. c) zák.č. 6/2002, to vše ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Pověřená místopředsedkyně okresního soudu:   JUDr. Jana Pošvářová 

 

- zastupuje v plném rozsahu předsedu okresního soudu při výkonu státní správy okresního soudu

  a při vyřizování stížností v době jeho nepřítomnosti.

 

 

Ředitelka správy soudu: Jana Dušková         

                                                                                                                      

- řídí a kontroluje činnost správy soudu,

- vykonává práce na úseku správním a hospodářském,

- odpovídá za rozpočet soudu,

- je pověřena funkcí bezpečnostní ředitelky,

- vede personální agendu,

- vede věci rejstříku V, D, Nt – utajované informace,

- zpracovává statistické výkazy jednotlivých agend.

 

Zastupuje: Radka Dvořáková, Olga Albrechtová

 

Hlavní účetní: Radka Dvořáková

 

- vykonává odborné práce v oboru účetnictví,

- zpracovává finanční závěrky v programu IRES,

- likviduje znalečné, tlumočné, náhrady advokátům a soudním komisařům.

 

Zastupuje: Olga Albrechtová

 

Mzdová účetní: Olga Albrechtová

 

- samostatně vykonává odborné práce v oboru mzdového účetnictví

 

Zastupuje: Radka Dvořáková

 

Správa majetku, autoprovoz: Olga Albrechtová

 

- vede evidenci majetku,

- odpovídá za provedení inventarizací

- spravuje sklad,

- vede agendu autoprovozu,

- vede úřední knihovnu,

- vede rejstřík Spr, St, Si.

 

Vymáhání justičních pohledávek: Eva Kynčlová – ½ nápadu, Eva Hándlová – ½ nápadu

 

Podatelna: Irena Kolářová

 

- zajišťuje chod pošty okresního soudu.

 

Zastupuje: Renata Kamenická

 

Pokladna: Renata Kamenická

 

- zajišťuje chod pokladní služby včetně proplácení svědečného a náhrad přísedícím,

- zajišťuje distribuci stravovacích poukázek,

- přijímá podání v elektronické podobě,

- zajišťuje prodej kolků.

 

Zastupuje: Irena Kolářová

Správkyně aplikace informačního systému ISAS, správkyně aplikace CEPR, správkyně aplikace IRES: Jaroslava Picková

 

- odpovídá za správné fungování aplikace ISAS, CEPR, IRES,

- zajišťuje proškolování a metodické vedení zaměstnanců soudu v souvislosti s využíváním

  aplikací ISAS,

- zajišťuje přístupy uživatelů a nastavení parametrů aplikace ISAS, IRES, CEPR,

- zajišťuje správu datového skladu,

- provádí kontrolu a tisk výkazů (CSLAV),

- vyhotovuje scany, přípisy a konverze pro CEPR,

- vyhotovuje statistické listy C a O,

- pro agendu Nc (ustanovení opatrovníka) vyhotovuje výpisy z CEO, RT a zajišťuje opis z ISEP

 

Zastupuje: v komunikaci s hotline Bc. Václav Malík.

 

Vyšší podací oddělení: Zuzana Urbanová

 

 • zapisuje veškeré došlé návrhy (žaloby a obžaloby) do evidenčních pomůcek v programu ISAS včetně žurnalizace a lustrace,
 • přijímá a zapisuje veškerá podání doručená prostřednictvím datových schránek.

 

Zastupuje: Jaroslava Picková, Štěpánka Koláčková,

 

Datové schránky: Štěpánka Koláčková

 

 • zajišťuje chod datových schránek,
 • provádí konverzi dokumentů a vede jejich evidenci,
 • v případě nefunkčnosti rozhraní eVýpravna provádí vypravování a přijímání dokumentů přes systém Datových schránek České pošty, s.p.,
 • zpracovává přehledy doručených zásilek do datové schránky a tisk potvrzení o doručení,
 • přijímá a zapisuje veškerá podání doručená prostřednictvím datových schránek,
 • zapisuje veškeré došlé návrhy (žaloby a obžaloby) do evidenčních pomůcek v programu ISAS včetně žurnalizace a lustrace,
 • provádí zápisy do CEO.

 

Zastupuje: Jaroslava Picková (kromě zápisů do CEO a konverzí), Zuzana Urbanová,

 

Správce sítě:  Bc. Václav Malík

 

Zajišťuje správu sítě, operačních systémů serverů, operačních systémů PC, údržbu HW.

 

Řidič: Petr Pavlát

 

Údržbář: Karel Křinecký

 

 

 

 

 

 

 

1  JUDr. Petr Švec

 

 • rozhodování v trestních věcech dle počátečního písmena příjmení obviněného:  A, D, E, F,  G, I, J, K, L, N, O, Š, se specializací všech trestních věcí v dopravě, rozhodování o obnovách řízení ve věcech rozhodnutých v oddělení 1, porozsudková agenda náležející do pravomoci soudce,
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s. a § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti,
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s. a § 405 z.ř.s. v pracovní době v případě nepřítomnosti Mgr. Evy Svobodové,
 • rozhodování v 1/3 agendy Nt a Td,
 • rozhodování v 1/4 vazebních věcí podle pořadí nápadu (nikoliv dle počátečního písmena příjmení obviněného),
 • rozhodování v 1/3 nápadu věcí uvedených v § 2 odst. 1 vyhl. č. 37/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Protokolující úřednice: Eva Železná

Zastupuje: Mgr. Roman Dvořák, JUDr. Vlastimil Sítař, Mgr. Eva Svobodová

Přísedící: dle seznamu v příloze                           

 

 

2  JUDr. Jana Kučerová

 

 • rozhodování ve 21% věcí agendy C přidělených podle data nápadu, porozsudková agenda v těchto věcech,
 • rozhodování ve spojených věcech rejstříku C po vydání vlastního vyhovujícího rozhodnutí o předběžném opatření s uložením podání návrhu na zahájení řízení navrhovateli. Uvedené se netýká předběžných opatření podle § 400 a násl. z.ř.s.  a podle § 452 a násl. z.ř.s.,
 • rozhodování ve 21% věcí rejstříku C/Ro, EPR převedených od VSÚ,
 • rozhodování ve 21% věcí rejstříku Nc – řízení o určení a popření otcovství,
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a rozhodování ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti. V případech uvedených v § 314b odst. 2 tr.ř. zastupují soudci trestního úseku Mgr. Eva Svobodová, JUDr. Petr Švec, JUDr. Vlastimil Sítař a Mgr. Roman Dvořák bez určení pořadí,
 • rozhodování ve 21% agendy soudních smírů dle § 67 o.s.ř. a ve 28% agendy předběžných opatření dle § 74 ve sporných věcech,
 • rozhodování ve všech věcech s cizím prvkem v agendě C vyjma rozhodování ve věcech pracovněprávních,
 • rozhodování ve všech věcech s cizím prvkem v agendě Cd,
 • ustanovování kolizních opatrovníků ve sporných řízeních v agendě C, Nc a rozhodování o potvrzení evropského exekučního titulu vždy v tom oddělení, v němž bylo rozhodováno v nalézacím řízení.

   

  Zapisovatelka: Jana Aljančičová

  Zastupuje: Mgr. Milan Vejtasa, JUDr. Gabriela Strnadová, JUDr. Jana Pošvářová, Mgr. Zbyněk Krchňavý

Přísedící: dle seznamu v příloze

 

3    JUDr. Vlastimil Sítař

 

 • rozhodování ve všech věcech soudu pro mladistvé a nezletilé dle zákona č. 218/2003 Sb.,
 • rozhodování o obnovách řízení ve věcech rozhodnutých v oddělení 3, porozsudková agenda náležející do pravomoci soudce,
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a rozhodování ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti,
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s. a § 405 z.ř.s. v pracovní době v případě nepřítomnosti Mgr. Evy Svobodové,
 • rozhodování v agendě L náležející soudci,
 • rozhodování v 1/4 vazebních věcí podle pořadí nápadu (nikoliv dle počátečního písmena příjmení obviněného),
 • rozhodování v celém nápadu trestních věcí zažalovaných zástupkyní JUDr. Švecovou, které by jinak byly přiděleny do oddělení 1,
 • rozhodování v 1/3 nápadu věcí uvedených v § 2 odst. 1 vyhl. č. 37/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • rozhodování v agendě PNc, a to ve všech řízeních o svéprávnosti. 

 

 

Protokolující úřednice: Michaela Tomanová

Zastupuje: Mgr. Eva Svobodová, JUDr. Petr Švec, Mgr. Roman Dvořák

Přísedící: dle seznamu v příloze

 

 

Asistentka soudce: Mgr. Alena Lepičová

 

 • provádí  úkony dle z.č. 121/2008 Sb. v trestním řízení ve věcech přidělovaných do oddělení 3T, vyřizuje ½ návrhů na zahlazení odsouzení,
 • provádí úkony v agendě Td,
 • provádí úkony dle z.č. 121/2008 Sb. ve věcech přidělovaných do oddělení 3Tm včetně agendy Tm,
 • provádí úkony dle z.č. 121/2008 Sb. v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí v ústavu zdravotnické péče,
 • provádí úkony dle z.č. 121/2008 Sb. ve věcech přikázání pohledávky v ½ nápadu,
 • provádí úkony v 1/3 nápadu agendy Cd,
 • provádí úkony ve věcech výkonu rozhodnutí přikázáním výplaty z účtu v celém nápadu.

 

 

 • JUDr. Jana Pošvářová

 

 • rozhodování v 18% věcí rejstříku C přidělených podle data nápadu se specializací rozhodování ve věcech pracovněprávních v ½ nápadu, porozsudková agenda v těchto věcech,
 • rozhodování ve věcech pracovněprávních s cizím prvkem v celém nápadu,
 • rozhodování ve spojených věcech rejstříku C po vydání vlastního vyhovujícího rozhodnutí o předběžném opatření s uložením podání návrhu na zahájení řízení navrhovateli. Uvedené se netýká předběžných opatření podle § 400 a násl. z.ř.s.  a podle § 452 a násl. z.ř.s.,
 • rozhodování v 18% věcí rejstříku C/Ro, EPR převedených od VSÚ, 
 • rozhodování v 18% věcí rejstříku Nc – řízení o určení a popření otcovství,
 • rozhodování v 18% agendy soudních smírů dle § 67 o.s.ř. a v 23% agendy předběžných opatření dle § 74 o.s.ř. ve sporných věcech. Dále pak veškerá agenda protestace směnek podle zákona č. 151/50 Sb.,
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a v agendě předběžných opatření dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti. V případech uvedených v § 314b odst. 2 tr.ř. zastupují soudci trestního úseku Mgr. Eva Svobodová, JUDr. Petr Švec, JUDr. Vlastimil Sítař a Mgr. Roman Dvořák bez určení pořadí,
 • ustanovování kolizních opatrovníků ve sporných řízeních v agendě C, Nc a rozhodování o potvrzení evropského exekučního titulu vždy v tom oddělení, v němž bylo rozhodováno v nalézacím řízení.

 

Zapisovatelka: Martina Rejtharová

Zastupuje: Mgr. Zbyněk Krchňavý, Mgr. Milan Vejtasa, JUDr. Gabriela Strnadová, JUDr. Jana Kučerová     

Přísedící: dle seznamu v příloze

 

 

Asistentka soudkyně: Mgr. et Mgr. Zuzana Kotyzová

 

 • vykonává úkony v agendě C náležející asistentovi dle příslušných ustanovení z.č. 121/2008 Sb.,
 • vyřizuje nejasná a neúplná podání všech oddělení v celém nápadu (agenda Nc různé),
 • rozhoduje o ustanovení zástupce před zahájením řízení v agendě Nc.

 

 

 • JUDr. Gabriela Strnadová

 

 • rozhodování v 19% věcí agendy C přidělených podle data nápadu, porozsudková agenda v těchto věcech,
 • rozhodování ve spojených věcech rejstříku C po vydání vlastního vyhovujícího rozhodnutí o předběžném opatření s uložením podání návrhu na zahájení řízení navrhovateli. Uvedené se netýká předběžných opatření podle § 400 a násl. z.ř.s.  a podle § 452 a násl. z.ř.s.,
 • rozhodování v 19% věcí rejstříku C/Ro. EPR převedených od VSÚ,
 • rozhodování v 19% věcí rejstříku Nc – řízení o určení a popření otcovství,
 • rozhodování v 19o.s.ř. ve sporných věcech,
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a rozhodování ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. Řádu a dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti. V případech uvedených v § 314b odst. 2 tr.ř. zastupují soudci trestního úseku Mgr. Eva Svobodová, JUDr. Petr Švec, JUDr. Vlastimil Sítař a Mgr. Roman Dvořák bez určení pořadí,
 • ustanovování kolizních opatrovníků ve sporných řízeních v agendě C, Nc a rozhodování o potvrzení evropského exekučního titulu vždy v tom oddělení, v němž bylo rozhodováno v nalézacím řízení,
 • rozhodování v celém nápadu věcí agendy D, o soudních úschovách a umořování listin.

 

  

Zapisovatelka: Hana Kratochvílová, Eva Ouvínová

Zastupuje: JUDr. Jana Kučerová, Mgr. Zbyněk Krchňavý, Milan Vejtasa, JUDr. Jana Pošvářová

Přísedící: dle seznamu v příloze                  

                  

 

 1. Mgr. Milan Vejtasa

 

 • rozhodování ve 21% věcí rejstříku C přidělených podle data nápadu se specializací rozhodování ve věcech pracovněprávních v ½ nápadu, porozsudková agenda v těchto věcech,
 • rozhodování ve spojených věcech rejstříku C po vydání vlastního vyhovujícího rozhodnutí o předběžném opatření s uložením podání návrhu na zahájení řízení navrhovateli. Uvedené se netýká předběžných opatření podle § 400 a násl. z.ř.s.  a podle § 452 a násl. z.ř.s.,
 • rozhodování ve 21% věcí rejstříku C/Ro, EPR převedených od VSÚ,
 • rozhodování ve 21% věcí rejstříku Nc – řízení o určení a popření otcovství,
 • rozhodování ve 21% agendy soudních smírů dle § 67 o.s.ř., ve 28% agendy předběžných opatření dle § 74 o.s.ř. ve sporných věcech,  
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a v agendě předběžných opatření dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti. V případech uvedených v § 314b odst. 2 tr.ř. zastupují soudci trestního úseku Mgr. Eva Svobodová, JUDr. Petr Švec, JUDr. Vlastimil Sítař a Mgr. Roman Dvořák bez určení pořadí,
 • ustanovování kolizních opatrovníků ve sporných řízeních v agendě C, Nc a rozhodování o potvrzení evropského exekučního titulu vždy v tom oddělení, v němž bylo rozhodováno v nalézacím řízení.

 

Zapisovatelka: Lenka Michalová

Zastupuje: JUDr. Jana Pošvářová, JUDr. Jana Kučerová, Mgr. Zbyněk Krchňavý, JUDr. Gabriela Strnadová

Přísedící: dle seznamu v příloze            

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 1. Mgr. Roman Dvořák

 

 • rozhodování v trestních věcech dle počátečního písmena příjmení obviněného: B, C, Č, Ď, H, CH, M, U, V, W, Z, Ž, rozhodování ve všech věcech trestných činů vojenských, rozhodování o obnovách řízení ve věcech rozhodnutých v oddělení 7, porozsudková agenda náležející do pravomoci soudce,
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti,
 • rozhodování v 1/3 agendy Nt a Td,
 • rozhodování v 1/4 vazebních věcí podle pořadí nápadu (nikoliv dle počátečního písmena příjmení obviněného),
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 trestního řádu a dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s. a § 405 z.ř.s. v pracovní době v případě nepřítomnosti Mgr. Evy Svobodové,
 • rozhodování v 1/3 nápadu věcí uvedených v § 2 odst. 1 vyhl. č. 37/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Protokolující úřednice: Vladimíra Hendrychová

Zastupuje: JUDr. Petr Švec, JUDr. Vlastimil Sítař, Mgr. Eva Svobodová

Přísedící: dle seznamu v příloze     

8 Mgr. Michaela Peclová

 

 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a v agendě předběžných opatření dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti. V případech uvedených v § 314b odst. 2 tr.ř. zastupují soudci trestního úseku Mgr. Eva Svobodová, JUDr. Petr Švec, JUDr. Vlastimil Sítař a Mgr. Roman Dvořák bez určení pořadí,
 • rozhodování ve 40% věcí agendy PNc, ve 40% věcí agendy předběžných opatření podle § 74 a násl. o.s.ř., § 452 a násl. z.ř.s., § 400 a násl. z.ř.s. včetně § 410 a násl. z.ř.s., v těchto věcech, se specializací ve věcech s cizím prvkem.

 

Zapisovatelky: Michaela Křivánková, Jana Nohavová, Lenka Kantorová, Dana Nováková, Eva Hándlová

Zastupuje: JUDr. Dana Baranová, JUDr. Lubomír Michálek

Přísedící: dle seznamu v příloze

 

Asistentka soudkyně: Mgr. Kateřina Pobudová

 

 • vykonává úkony v agendě C a PNc náležející asistentovi dle příslušných ustanovení zák.č. 121/2008 Sb.,
 • vykonává úkony v agendě Rod,
 • provádí úkony v 1/3 nápadu agendy Cd,
 • vyřizuje agendu EXE – soukromí exekutoři v ¼ nápadu.

 

 

9  JUDr. Dana Baranová

 

 • rozhodování ve 40% věcí agendy PNc, ve 40% věcí agendy předběžných opatření podle § 74 a násl. o.,s.ř., § 452 a násl. z.ř.s., § 400 a násl. z.ř.s. včetně § 410 a násl. z.ř.s., v těchto věcech,
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a v agendě předběžných opatření dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti. V případech uvedených v § 314b odst. 2 tr.ř. zastupují soudci trestního úseku Mgr. Eva Svobodová, JUDr. Petr Švec, JUDr. Vlastimil Sítař a Mgr. Roman Dvořák bez určení pořadí.

 

Zapisovatelky: Michaela Křivánková, Jana Nohavová, Lenka Kantorová, Dana Nováková, Eva Hándlová

Zastupuje: Mgr. Michaela Peclová, JUDr. Lubomír Michálek  

Přísedící: dle seznamu v příloze

 

 

10      JUDr. Lubomír Michálek   

 

 • rozhodování ve sporných věcech agendy E včetně rozhodování ve věcech dle § 320a, § 320aa, § 320f a § 320j zák.č. 396/2012 Sb.,
 • pověřování exekutora k provedení exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb.,
 • rozhodování o zastavení exekuce podle § 55 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.,
 • rozhodování o odkladu exekuce podle § 54 odst. 7 zák.č. 120/2001 Sb.,
 • rozhodování o podjatosti exekutora podle § 29 odst. 7 zák.č. 120/2001 Sb.,
 • rozhodování o změně exekutora podle § 44b odst. 2 zák.č. 120/2001 Sb.,
 • rozhodování o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce podle § 88 odst. 3 zák.č.   120/2001 Sb,
 • rozhodování o spojení exekucí podle § 37 odst. 4 zák.č. 120/2001 Sb.,
 • rozhodování o střetu exekucí podle § 15 odst. 1 písm. a) zák.č. 119/2001 Sb. o střetu exekucí,
 • rozhodování dle zákona č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů,
 • rozhodování o předběžných opatřeních podle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. a rozhodování ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr.ř. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti a rozhodování o úkonech soudu v přípravném řízení v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti. V případech uvedených v § 314b odst. 2 tr.ř. zastupují soudci trestního úseku Mgr. Eva Svobodová, JUDr. Petr Švec, JUDr. Vlastimil Sítař a Mgr. Roman Dvořák bez určení pořadí,
 • rozhodování ve všech věcech dle § 200y a násl. o.s.ř. a rozhodování dle § 175u odst. 1 o.s.ř., jde-li o prodej nemovitosti,
 • rozhodování ve věcech exekučních dle § 260a a násl. o.s.ř. – prohlášení o majetku,
 • rozhodování o návrzích dle § 338b a násl. o.s.ř. – zřízení soudcovského zástavního práva,.
 • rozhodování ve 20% věcí agendy PNc, ve 20% věcí agendy předběžných opatření podle § 74 a násl. o.s.ř., § 452 a násl. z.ř.s., § 400 a násl. z.ř.s. včetně § 410 a násl. z.ř.s.,  v těchto věcech,.
 • rozhodování ve věcech občanskoprávních – návrhy na nařízení soudního prodeje zástavy.

 

Zapisovatelky: Jana Nohavová, Marcela Komínková, Michaela Křivánková, Lenka Kantorová, Eva Hándlová, Dana Nováková

 

Zastupuje: Mgr. Milan Vejtasa

Ve věcech agendy PNc a ve věcech agendy předběžných opatření zastupují: JUDr. Dana Baranová, Mgr. Michaela Peclová

Přísedící: dle seznamu v příloze

 

 

Mgr. Petra Říhová, asistentka soudce

 

 • provádí úkony podle § 11 zák.č. 121/2008 Sb. – samostatně,
 • rozhodování ve věcech rejstříku PNc – senát č. 10 – dle pokynu předsedy senátu,
 • provádí jednotlivé úkony v exekučním řízení dle pokynu předsedy senátu,
 • provádí dohled nad činností soudního exekutora.

 

 

 

11      Mgr. Eva Svobodová

 

 • rozhodování v nevazebních trestních věcech dle počátečního písmena příjmení obviněného: P, R, Ř, S, T, se specializací rozhodování všech věcí s cizím prvkem, rozhodování o obnovách řízení rozhodnutých v oddělení 11, porozsudková agenda náležející do pravomoci soudce,
 • rozhodování v 1/3 agendy Nt a Td a rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech dle § 314b odst. 2 tr. řádu v pracovní době,
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních podle b 314b odst. 2 tr. řádu a dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti,
 • rozhodování v ¼ vazebních věcí podle pořadí nápadu (nikoliv dle počátečního písmena příjmení obviněného).

 

Protokolující úřednice: Jana Hemberová

Zastupuje: JUDr. Vlastimil Sítař, JUDr. Petr Švec, Mgr. Roman Dvořák

Přísedící: dle seznamu v příloze

 

 

Mgr. Michal Kovář - asistent soudkyně 

 

 • provádí  úkony dle z.č. 121/2008 Sb. v trestním řízení ve věcech přidělovaných do oddělení 11T,
 • vyřizuje žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • vyřizuje ½ návrhů na zahlazení odsouzení,
 • provádí úkony v agendě Td,
 • provádí kontroly věcných a peněžních úschov u soudních komisařů dle § 269 odst. 2 a § 275 VKŘ.

 

 

13 Mgr. Zbyněk Krchňavý

 

 • rozhodování ve 21% věcí rejstříku C přidělených podle data nápadu, porozsudková agenda v těchto věcech,
 • rozhodování ve spojených věcech rejstříku C po vydání vlastního vyhovujícího rozhodnutí o předběžném opatření s uložením podání návrhu na zahájení řízení navrhovateli. Uvedené se netýká předběžných opatření podle § 400 a násl. z.ř.s.  a podle § 452 a násl. z.ř.s.,
 • rozhodování ve 21% věcí rejstříku C/Ro, EPR převedených od VSÚ,
 • rozhodování ve 21% věcí rejstříku Nc – řízení o určení a popření otcovství,
 • rozhodování ve 21% agendy soudních smírů dle § 67 o.s.ř., ve 28% agendy předběžných opatření dle § 74 o.s.ř. ve sporných věcech,  
 • rozhodování soudu v přípravném řízení a ve věcech trestních dle § 314b odst. 2 tr. řádu a v agendě předběžných opatření dle § 76 o.s.ř., § 452 z.ř.s., § 405 z.ř.s. v mimopracovní době podle rozpisu dosažitelnosti. V případech uvedených v § 314b odst. 2 tr.ř. zastupují soudci trestního úseku Mgr. Eva Svobodová, JUDr. Petr Švec, JUDr. Vlastimil Sítař a Mgr. Roman Dvořák bez určení pořadí,
 • ustanovování kolizních opatrovníků ve sporných řízeních v agendě C, Nc a rozhodování o potvrzení evropského exekučního titulu vždy v tom oddělení, v němž bylo rozhodováno v nalézacím řízení.    

 

Zapisovatelka: Eva Ouvínová, Hana Kratochvílová  

Zastupuje: JUDr. Gabriela Strnadová, JUDr. Jana Pošvářová, JUDr. Jana Kučerová, Mgr. Milan Vejtasa  

Přísedící: dle seznamu v příloze           

 

 

                  

TRESTNÍ KANCELÁŘ:

 

Luboš Novák, vyšší soudní úředník                                                                                  

 

 • provádí úkony dle z.č. 121/2008 v odděleních 1 a 7, tedy ve věcech přidělených JUDr. Švecovi a Mgr. Dvořákovi s výjimkou agendy zahlazení odsouzení,
 • provádí úkony dle § 260 o.s.ř. v ½ nápadu,
 • vede statistiku agendy T a Tm,
 • provádí úkony ve věcech výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v 1/3 nápadu,
 • vyřizuje agendu EXE – soukromí exekutoři v ¼ nápadu.

 

Zastupuje: JUDr. Magdalena Pokorná, Lenka Ernekerová, Helena Benadová, Marcela Müllerová, Mgr. Zuzana Viturková

 

 

Miroslava Hronová, vedoucí kanceláře

 

 • vede rejstříky T, Td, Rt, Nt pro oddělení 1 - dr. Švec, 7 – Mgr. Dvořák a 11 – Mgr. Svobodová v programu ISAS,
 • řídí a organizuje práci trestní kanceláře,
 • vyhotovuje výkazy,
 • zajišťuje práce v trestní spisovně prostřednictvím určené pracovnice.

 

Zastupuje: Michaela Tomanová

Protokolující úřednice: Vladimíra Hendrychová, Jana Hemberová, Eva Železná, Michaela Tomanová

 

 

Michaela Tomanová, vedoucí rejstříku T

 

vede rejstřík T, Tm pro oddělení č. 3 – dr. Sítař.

Zastupuje: Miroslava Hronová       

 

 

 

OBČANSKOPRÁVNÍ KANCELÁŘ:

 

Marcela Müllerová, vyšší soudní úřednice  

 

 • provádí úkony dle zák.č. 121/2008 Sb. v celém nápadu ve věcech elektronických platebních rozkazů v ½ nápadu a v agendě evropského platebního rozkazu ½ nápadu.

 

Zastupuje: Lenka Ernekerová, Helena Benadová, Luboš Novák, JUDr. Magdalena Pokorná, Mgr. Zuzana Viturková

 

 

Mgr. Zuzana Viturková, vyšší soudní úřednice

 

 • provádí úkony dle zákona č. 121/2008 Sb., ve věcech elektronických platebních rozkazů v ½ nápadu a v agendě evropského platebního rozkazu v ½ nápadu.

 

Zastupuje: Lenka Ernekerová, Helena Benadová, Luboš Novák, JUDr. Magdalena Pokorná, Marcela Müllerová

 

 

 

 

 

Jana Prokešová, vedoucí kanceláře     

 

 • vede rejstřík C, Cd, L a 18C – platební rozkazy,
 • vyhotovuje výkazy a zajišťuje práce v občanskoprávní spisovně prostřednictvím určené pracovnice.

Zastupuje: Martina Rejtharová

 

Zapisovatelky: Hana Kratochvílová, Lenka Michalová, Martina Rejtharová, Jana Aljančičová, Eva Ouvínová

 

Ivana Tošerová, vedoucí kanceláře                                                

 

 • vede rejstřík 18C – platební rozkazy,
 • vyhotovuje výkazy, zajišťuje práce ve spisovně C – platební rozkazy prostřednictvím určené pracovnice.

 

Zastupuje: Petra Balová 

Zapisovatelka: Petra Balová   

 

 

 

EXEKUČNÍ KANCELÁŘ:

 

Lenka Ernekerová, vyšší soudní úřednice

 

 • provádí úkony dle zák.č. 121/2008 Sb., a to v celé agendě prodeje movitých věcí,
 • provádí veškeré úkony v celé agendě „Výživné",
 • na základě pověření soudce provádí v občanskoprávním řízení úkony vyplývající z ustanovení § 11 až 14 zák.č. 121/2008 Sb.,
 • vyřizuje agendu EXE – soukromí exekutoři v ¼ nápadu.

 

 

Zastupuje: Helena Benadová, JUDr. Magdalena Pokorná, Luboš Novák, Marcela Müllerová, Mgr. Zuzana Viturková

 

 

JUDr. Magdalena Pokorná, vyšší soudní úřednice

 

 • provádí úkony dle z. č. 121/2008 Sb. – 2/3 agendy výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy,
 • na základě pověření soudce provádí v občanskoprávním řízení úkony vyplývající z ustanovení § 11 až 14 zák.č. 121/2008 Sb.,
 • provádí úkony v 1/3 nápadu agendy Cd, 
 • provádí úkony dle zák.č. 121/2008 Sb., ve věcech platebních rozkazů s výjimkou elektronických platebních rozkazů v celém nápadu,
 • provádí úkony dle zák.č. 121/2008 Sb. ve věcech přikázání pohledávky  v ½ nápadu,
 • vyřizuje agendu EXE – soukromí exekutoři v ¼ nápadu.

 

 

Zastupuje: Luboš Novák, Lenka Ernekerová, Helena Benadová, Marcela Müllerová, Mgr. Zuzana Viturková

Bohuslava Tomšů, vedoucí rejstříku

 

 • vede rejstřík EXE,
 • vede restřík E,
 • vyhotovuje výkazy,
 • zajišťuje práce v exekuční spisovně,
 • vede kalendář pro výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí,
 • vede sklad zajištěných movitých věcí.

 

Zastupuje: Marcela Komínková    

Zapisovatelky: Eva Kynčlová, Marcela Komínková 

 

Soudní vykonavatelka: Zuzana Parýzková

 

 • provádí výkon rozhodnutí dle § 493 z.ř.s. a § 497 z.ř.s.,
 • provádí výkon rozhodnutí v rozsahu stanoveném o.s.ř., JŘ, VKŘ, Řádem pro soudní vykonavatele,
 • provádí doručování soudních písemností.

 

Zastupuje: Eva Ouvínová                            

 

 

 

DĚDICKÁ KANCELÁŘ:

 

Helena Benadová, vyšší soudní úřednice

 

 • provádí úkony dle zákona č. 121/2008 Sb. v řízení o dědictví, v řízení o úschovách a v řízení o umoření listin,
 • provádí úkony v celém nápadu ve věcech dle § 11 písm. c), bod 1.-4. z.č. 121/2008 Sb.,
 • provádí úkony podle § 260 o.s.ř. v ½ nápadu.

 

Zastupuje: Luboš Novák, Lenka Ernekerová, JUDr. Magdalena Pokorná, Marcela Müllerová, Mgr. Zuzana Viturková

 

 

Ivana Tošerová, vedoucí kanceláře

 

 • vede  rejstříky  D,  Nc,  Sd,  U,
 • vyhotovuje výkazy,
 • zajišťuje práce pro úsek D v dědické spisovně.

 

Zastupuje: Petra Balová       

Zapisovatelky: Petra Balová  

 

 

 

 

 

 

OPATROVNICKÁ KANCELÁŘ:

 

Ivana Adamcová, vedoucí kanceláře

 

 • vede rejstřík P a Nc, seznam senátních věcí, živou spisovnu P,
 • vyhotovuje výkazy,
 • vede statistiku a zajišťuje práce v opatrovnické spisovně prostřednictvím určené pracovnice oddělení.

 

Zastupuje: Michaela Křivánková

 

Zapisovatelky: Jana Nohavová, Michaela Křivánková, Lenka Kantorová, Dana Nováková, Eva Hándlová

 

 

 

Doručovat písemnosti dle § 45 odst. 1 o.s.ř. jsou oprávněni tito pracovníci okresního soudu:

 

 1. asistenti soudců,
 2. vyšší soudní úředníci,
 3. vedoucí kanceláří,
 4. soudní vykonavatelka,
 5. protokolující úřednice,
 6. zapisovatelky,
 7. pracovnice podatelny,
 8. vymáhající úřednice.
 9. soudní doručovatel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bližší a pomocná kritéria pro rozdělení právních věcí do jednotlivých soudních oddělení:

 

 

 • Věci agendy C napadlé téhož dne při stejné hodině nápadu se rozdělují do pořadí podle abecedy na základě příjmení prvého ze žalovaných. Pořadí věcí se počítá od 1.1.2021, přičemž první věc se zapisuje do oddělení č. 2, v pořadí druhá do oddělení č. 4, třetí věc do oddělení č. 5, čtvrtá věc do oddělení č. 6, pátá věc do oddělení č. 13.
 • Pro věci agendy C napadlé téhož dne mezi týmiž účastníky platí specializace soudce k vyřízení sporů mezi těmito účastníky až do počtu 10-ti věcí napadlých týž den.
 • Žaloby ve věcech vypořádání společného jmění manželů se zapisují do jednotlivých oddělení tak, že každá z těchto věcí bude přidělena do toho oddělení, v němž byla vyřizována žaloba o rozvod manželství týchž účastníků. V případě, že rozvod manželství byl vyřizován v oddělení č. 12, budou žaloby ve věcech SJM rovnoměrně rozdělovány do oddělení 2, 4, 5, 6 a 13.
 • Žaloby ve věcech rozvodů manželství budou přidělovány do jednotlivých oddělení nezávisle na pořadí ostatních přidělovaných věcí tak, že budou do oddělení č. 2, 4, 5, 6 a 13 postupně podle pořadí nápadu, pokud by napadly téhož dne věci této agendy při stejné hodině nápadu, budou rozděleny dle pomocného kritéria, které platí pro rozdělování ostatních věcí v občanskoprávním oddělení.
 • Napadne-li věc, která patří do specializovaného senátu jinému, než takto specializovanému soudci, je tento povinen bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy mu věc napadla, tuto předložit předsedovi okresního soudu k přidělení věci do specializovaného senátu. Nestane-li se tak, stane se soudce, kterému věc napadla, zákonným soudcem pro tuto věc.
 • Žaloby pro zmatečnost podané budou v oddělení C přidělování vždy shodně s pořadím zastupování v jednotlivých odděleních dle rozvrhu práce.
 • Ve skupinových trestních věcech rozhoduje o zařazení do jednotlivých soudních oddělení vyšší počet příslušných počátečních písmen příjmení obžalovaných, při shodnosti tohoto počtu se zařazení provede podle příjmení prvního z obžalovaných uvedených v obžalobě.

                                                                       

 

V Jindřichově Hradci dne 30. 11. 2020

 

 

               JUDr. Lubomír Michálek

               předseda okresního soudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k rozvrhu práce:

 

 

Seznam soudních přísedících

 

 

Banašík Jiří

Beranová Dagmar

Běhounková Dagmar

Čermáková Ivana

Havlíček Zdeněk, Ing.

Holakovská Marie

Kadičová Jana

Knoblochová Drahoslava

Kolář Aleš

Kašpárek Jaroslav

Kopřivová Vlasta

Michal Petr, Mgr., Bc.

Marek Milan

Navrkal Ladislav

Nezdarová Eva

Ondřej František

Osomová Jaroslava

Procházková Iva

Pikal Jaroslav, Ph.Dr.

Říha Jaroslav, Mgr.

Sejrková Marie

Šelepová Jaroslava

Štícha František

Tůmová Marta

Vymětalová Anna