Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Stížnosti

Stížnost můžete podat:

  • písemně - poštou nebo na podatelně Okresního soudu v Hodoníně dv.č. 9  přízemí (budova Velkomoravská)
  • ústně - sepsáním u předsedy Okresního soudu v Hodoníně v kanceláři dv.č. 20  I. poschodí (budova Velkomoravská)

Ústně lze stížnosti na činnost orgánů státní správy soudu podat jen

- u předsedy okresního soudu ve čtvrtek od 9,00 do 12,00 hodin

- u místopředsedy okresního soudu ve středu od 9,00 do 12,00 hodin.

 

 

 

Podání stížnosti - citace ze zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích  

 

§ 164

 

     (1) Fyzické  a právnické  osoby (dále  jen "stěžovatel") jsou oprávněny obracet se na orgány  státní správy soudů se stížnostmi, jen  jde-li o  průtahy v  řízení nebo  o nevhodné chování soudních osob  anebo narušování  důstojnosti  řízení  před soudem.  Zda jde o stížnost, se posuzuje podle obsahu  podání bez ohledu na to, jak bylo označeno.

 

     (2) Stížností se  nelze domáhat přezkoumání  postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti.

 

     (3) Anonymní podání se nevyřizují.

 

§ 165

 

     Podání stížnosti  nesmí být stěžovateli na  újmu; to neplatí, jestliže  se  obsahem  svého  podání  dopustí  trestného činu nebo přestupku.

 

§ 166

 

     (1) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost,  kterou nelze  ihned vyřídit,  sepíše o  ní orgán státní správy soudu písemný záznam.

 

     (2) Stížnost  se podává  u toho  orgánu státní  správy soudu, který  je  příslušný  k  jejímu vyřízení.  Je-li  stížnost podána u orgánu  státní správy  soudu, kterému  její vyřízení nepřísluší, postoupí ji neprodleně orgánu příslušnému.

 

 

Postup při vyřizování stížnosti

 

§ 167

 

     Ministerstvo vyřizuje

a) stížnosti  na postup  vrchního a  krajského soudu,  obsahuje-li    podání stížnost  na průtahy v  řízení nebo na  nevhodné chování  anebo narušování důstojnosti řízení předsedou soudu,

b) podání,  jejichž  obsahem  je  nesouhlas  se  způsobem vyřízení stížnosti v  téže věci, vyřizované  předsedou Nejvyššího soudu,  předsedou vrchního soudu nebo předsedou krajského soudu,

c) stížnosti, k jejichž  vyřízení je podle § 168  až 171 příslušný jiný  orgán státní  správy soudů,  jestliže si  jejich vyřízení vyhradilo.

 

§ 168

 

     Předseda Nejvyššího soudu vyřizuje stížnosti, jejichž obsahem je  stížnost  na  průtahy  v  řízení,  na  nevhodné  chování  nebo narušování  důstojnosti  řízení   místopředsedou  soudu,  předsedy senátu, soudci, asistenty soudců  a dalšími zaměstnanci působícími u Nejvyššího soudu, nebo předsedou vrchního soudu.

 

§ 169

 

     Předseda vrchního  soudu vyřizuje stížnosti,  jejichž obsahem je  stížnost  na  průtahy  v  řízení,  na  nevhodné  chování  nebo narušování  důstojnosti  řízení   místopředsedou  soudu,  předsedy senátu,  soudci,  vyššími  soudními  úředníky,  soudními tajemníky a jinými zaměstnanci působícími u  vrchního soudu , nebo předsedou krajského soudu v obvodu tohoto soudu.

 

§ 170

 

     Předseda krajského soudu vyřizuje

a) stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy v řízení nebo na  nevhodné   chování  anebo  narušování   důstojnosti  řízení  místopředsedou  soudu,  předsedy  senátu,  soudci, přísedícími, vyššími   soudními  úředníky,   soudními  tajemníky   a  jinými zaměstnanci působícími u krajského soudu,

b) podání,  jejichž  obsahem  je  nesouhlas  se  způsobem vyřízení stížnosti  v téže  věci, vyřizované  předsedou okresního soudu, nejde-li o stížnosti na průtahy v řízení,

c) stížnosti  na   postup  okresního  soudu,   obsahuje-li  podání stížnost  na průtahy  v řízení  nebo na  nevhodné chování  nebo narušování důstojnosti řízení jeho předsedou,

d) stížnosti,  k jejichž  vyřízení by  byl podle  § 171  příslušný  předseda   okresního  soudu,   je-li  obsahem   téže  stížnosti i stížnost, k  jejímuž vyřízení je  příslušný podle písmena  a)

   nebo c).

 

§ 171

 

     Předseda okresního soudu  vyřizuje stížnosti, jejichž obsahem je  stížnost  na  průtahy,  na  nevhodné  chování  nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou  soudu, předsedy senátu, soudci, přísedícími,   vyššími  soudními   úředníky,  soudními  tajemníky, soudními vykonavateli a jinými  zaměstnanci působícími u okresního soudu.

 

 

Vyřízení stížnosti

 

§ 172

 

     Orgán státní správy soudu je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti   uvedené.   Považuje-li   to   za   vhodné,   vyslechne stěžovatele, osoby,  proti nimž stížnost  směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

 

§ 173

 

     (1) Stížnost  musí být  vyřízena do  2 měsíců,  a jedná-li se o stížnost  na  průtahy  v  řízení,  do  1  měsíce  ode dne jejího doručení orgánu státní správy soudů příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn.

 

     (2) Lhůtu stanovenou  v odstavci 1  lze překročit jen  tehdy, nelze-li v  jejím průběhu zajistit podklady  potřebné pro vyřízení stížnosti. O  tom, že stížnost  nelze vyřídit ve  stanovené lhůtě, musí být stěžovatel písemně vyrozuměn.

 

     (3) Byla-li   stížnost   shledána   důvodnou   nebo  částečně důvodnou, musí být stěžovatel vyrozuměn  o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění zjištěných  závad. Byla-li porušena povinnost soudcem, platí ustanovení § 128 odst. 1.

 

     (4) Vyrozumění se zasílají stěžovateli  na adresu uvedenou ve stížnosti, popřípadě na jinou  adresu, která je příslušnému orgánu státní správy soudů známa.

 

§ 174

 

     (1) Má-li  stěžovatel zato,  že stížnost  na nevhodné chování soudních  osob nebo  narušování důstojnosti  řízení, kterou  podal u příslušného  orgánu  státní  správy   soudu,  jím  nebyla  řádně vyřízena, může požádat

a) ministerstvo,   aby   přešetřilo   způsob   vyřízení  stížnosti vyřizované předsedou Nejvyššího soudu, předsedou vrchního soudu nebo předsedou krajského soudu,

b) předsedu  krajského   soudu,  aby  přešetřil   způsob  vyřízení  stížnosti vyřizované předsedou okresního soudu.

 

     (2) Je-li  v téže  věci stěžovatelem  podána další  stížnost, aniž by obsahovala nové skutečnosti, není třeba ji prošetřovat.