Přejít k obsahu

Okresní soud v České Lípě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Vstup do budovy OS

Poučení ke vstupu do budovy OS v České Lípě

 

Opatření předsedy Okresního soudu v České Lípě stanovující seznam osob, které nebudou kontrolovány při vstupu do budovy Okresního soudu v České Lípě Spr 1904/2016

Opatření předsedy Okresního soudu v České Lípě stanovující metodiku kontroly osob vstupujích do budovy Okresního soudu v České v Lípě Spr 1904/2016

Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezbariérový přístup do všech veřejných prostor v budově. Boční vchod je opatřen zvonkem a budova je vybavena výtahem.

 

Upozornění:

 • Budova soudu, chodby, informační centrum a jednací síně jsou monitorovány kamerovým systémem.
 • Do budovy soudu platí zákaz cizím osobám vnášet zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty s výjimkou příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže ve službě. Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání takové osobě ve vstupu do budovy. Vstup však lze umožnit po odložení těchto věcí  ve službě justiční stráže.

 

Poučení pro vstup do jednací síně

 • Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání  věci ve službě a dále pro ženy v případech, kde to pravidla společenského chování připouštějí.
 • Během celého jednání přítomní sedí na svých místech.
 • Klást otázky a vyjadřovat se je možno jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci)se mluví jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí být hlasité a srozumitelné.
 • Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.
 • Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují 'pane . paní - slečno' s připojením funkce či procestního postavení, ve kterém oslovený při jednání vystupuje (např. 'pane předsedo, pane přísedící, pane obhájče, pane doktore, pane státní zástupče, pane znalče, pane svědku apod.')
 • Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí býž žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), dále jíst, pít nebo kouřit, a to ani v přestávce.
 • Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynům se musí všichni přítomní podřídit.
 • Předseda senátu rozhoduje též o tom, zda je možno v průběhu soudního jednání pořizovat obrazové záznamy nebo uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy z jednací síně.
 • Do jednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní,  výjimka platí jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě.
 • Tomu, kdo by v rozporu s tímto poučením rušil pořádek v jednací síni nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta, pro hrubé rušení pořádku může být předsedou senátu (samosoudcem)  vykázán z jednací síně.