Přejít k obsahu

Okresní soud v České Lípě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Cochem

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že od 1. 1. 2019 budeme u Okresního soudu v České Lípě, ve vybraných případech týkajících se nezletilých dětí, zejména ve věcech o péči, změnu péče, úpravu styku postupovat v souladu s principy tzv. „Cochemské praxe". Cílem je, aby rodiče nevedli soudní pře týkající se jejich dětí. Aby o záležitostech svých dětí rozhodovali sami rodiče a nenechávali o nich rozhodovat soudce, který dítě osobně nezná a nemá k němu blízký vztah.

Jde o to, aby rodiče udrželi i v porozchodové situaci svou rodičovskou odpovědnost, aby sami převzali odpovědnost za budoucí život a perspektivu svého dítěte.

Je nepochybné, že není vždy snadné dohodnout se s druhým rodičem. Je ale pro Vaše dítě důležité, aby prožilo dětství co nejméně poznamenané Vašimi neshodami.

Dohoda s druhým rodičem na věcech týkajících se Vašeho dítěte je projevem Vašich rodičovských kompetencí.

Vaši spolupráci nenahradí žádné soudní rozhodnutí.

Chcete-li pomoci hledat řešení a zajistit Vašemu dítěti co nejlepší dětství (nepoznamenané Vašimi neshodami), obraťte se na vyšší soudní úřednici Okresního soudu v České Lípě nebo na příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v České Lípě, Novém Boru, Magistrátu města Liberec (telefonicky, mailem, osobně). Kontakty zde:

Okresní soud v České Lípě, Děčínská 390                                                                                                                                 

vyšší soudní úřednice: Pavlína Šlechtová

tel.: 487 072 233, 702 240 934, e-mail: PSlechtova@osoud.cli.justice.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městský úřad Česká Lípa

Gabriela Rennerová

tel.: 487 881 348, e-mail: rennerova@mucl.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městský úřad Nový Bor

Mgr. Dana Balážová

tel.: 722 203 468, e-mail: dbalazova@novy-bor.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrát města Liberec

Mgr. Lucie Nosálová

tel.: 485 244 860, e-mail: nosalova.lucie@magistrat.liberec.cz

Zde Vám příslušní pracovníci pomohou uzavřít dohodu, nabídnou další možné postupy.

 

Pokud hodláte podat k soudu návrh, týkající se úpravy poměrů k Vašemu nezletilému dítěti, je třeba, abyste v návrhu uváděli Vaše telefonní číslo, a pokud možno, i telefonní číslo druhého rodiče.

Doporučujeme, aby se na příslušný orgán sociálně právní ochrany dítěte či vyšší soudní úřednici zdejšího soudu obraceli vždy oba rodiče společně. Není-li to možné, předejte alespoň telefonní kontakt na druhého rodiče.

V zájmu Vašeho dítěte je, abyste věc řešili co nejdříve. Na příslušný orgán sociálně právní ochrany či vyšší soudní úřednici zdejšího soudu se proto obraťte neprodleně. Ti nařídí společné jednání s oběma rodiči, zpravidla do jednoho měsíce. Výsledná dohoda může být ústní (bude-li oběma stranami dodržována), může být i písemná. Dohodu můžete předložit soudu ke schválení. Zákon schválení dohody požaduje jako podmínku pro rozvod manželství rodičů nezletilých dětí. Jen soudní rozhodnutí může být titulem pro výkon rozhodnutí. V případě, že nebudete považovat za nutné schválení takto uzavřené dohody soudem, je třeba, abyste vzali zpět svůj návrh k soudu podaný.

Pokud výsledkem Vašeho společného jednání nebude vzájemná dohoda, bude Vám doporučena, případně příslušnými pracovníky dohodnuta první schůzka v rodinné poradně.                                                                                                             

První jednání soudu bude nařízeno zpravidla do šesti týdnů od data konání Vaší společné schůzky u vyšší soudní úřednice zdejšího soudu či pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dítěte městského úřadu.                                               

Při něm Vás soud opět povede k uzavření dohody. Pokud se nedohodnete, soud Vám doporučí, případně nařídí profesionální pomoc v rodinné poradně, u mediátora, a to až na dobu tří měsíců. Během této doby budete mít dostatek času ke zlepšení vzájemné komunikace, hledání cesty ke vzájemné dohodě v zájmu Vašeho dítěte.

Další jednání soudu bude nařízeno po uplynutí doby, na kterou Vám bude nařízena odborná pomoc, tedy zpravidla až po uplynutí tří měsíců.

Pokud ani při tomto jednání neuzavřete dohodu, rozhodne soud. Ten při svém rozhodnutí zohlední i to, jak který z rodičů spolupracoval při hledání dohody ve věci společného dítěte.

Převážení zájmů rodiče nad zájmy dítěte může totiž signalizovat snížení rodičovských kompetencí.

 

Před rozhodnutím, které se dotýká Vašeho dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace a zjistí jeho přání, pohovor s dítětem bude veden vyšší soudní úřednicí soudu, eventuálně soudcem.

 

Dokumenty ke stažení:
20 přání dítěte
Jak děti připravit na rozchod rodičů
Na čem je třeba se dohodnout