Přejít k obsahu

Okresní soud Praha - západ

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Elektronická podatelna

INFORMACE O PŘÍJMU PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ SOUDU

 

 

Podatelna soudu mimo listinných podání přijímá rovněž datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se:

 

  • z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • z. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • z. č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  • z.č. 298/2016 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a z.č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autoreským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat soudu podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze soudu zasílat emailem, prostřednictvím datových schránek, webovou aplikací ePodatelna či prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace. Podání v elektronické podobě je možné soudu zaslat v kteroukoliv dobu. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny:

 

Pondělí

7.30

16.00

Úterý

7.30

16.00

Středa

7.30

17.00

Čtvrtek

7.30

16.00

Pátek

7.30

15.00

 

 

 

Podatelna soudu přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

 

 

 

1. Na elektronickou adresu

 

podatelna@osoud.phaz.justice.cz – obecně pro všechna podání určená soudu, pouze tato e-mailová adresa je určena pro přijetí podání s elektronickým podpisem.

 

UPOZORNĚNÍ: Komunikace prostřednictvím emailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě emailem je tedy nutné počítat, že datová zpráva nemusí být soudu vůbec doručena.

 

 

2. Prostřednictvím datové schránky

 

ID:    q6zabw2

 

 

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 

 

3. Webovou aplikací ePodatelna nebo přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace

 

Prostřednictvím webové aplikace ePodatelna lze zasílat soudům veškerá podání v elektronické podobě. Bližší informace o aplikaci lze nalézt na internetových stránkách http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do či přístupem přes internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

 

Na internetových stránkách aplikace ePodatelna jsou rovněž dostupné elektronické formuláře ve formátu PDF, určené pro zvláštní druhy podání v elektronické podobě včetně návodů na jejich vyplnění a popisu způsobu jejich odesílání.

 

Pouze na předepsaných formulářích je možné podávat:

 

· návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu,

· vybraná podání pro insolvenční řízení (návrhy na povolení oddlužení, přihlášky pohledávky, popření pohledávky věřitelem a hlasovací lístky). Tyto formuláře jsou rovněž zveřejněny na stránkách insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Pro každý PDF formulář je vytvořen návod na jeho vyplnění a popis způsobu jeho odeslání. Tyto popisy je nutné dodržovat. Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání. V některých případech může mít nesprávný způsob odeslání formuláře za následek, že k Vašemu podání nebude soud vůbec přihlížet.

 

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘÍJEM PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

 

1. Maximální celková velikost datové zprávy:
 - elektronická podatelna akceptuje pouze přílohy s celkovou max. velikostí 20MB
 - e-mailová schránka akceptuje pouze přílohy s velikostí max. 5MB

 

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva soudu vůbec doručena.

 

2. Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému soudu (např. virus, červ, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 4 odst. 2,3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. V takovém případě bude zpráva bez upozornění smazána. Stejně tak bude postupováno v případě spamu, reklamy nebo nečitelného e-mailu.

 

3. Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují v souladu s ust. § 4 odst. 2,3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.

 

UPOZORNĚNÍ: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout. 

 

4. Soud přijímá v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní atd.) podání v elektronické podobě (např. žaloby, návrhy na zahájení řízení, vyjádření účastníků, opravné prostředky, omluvy z jednání atd.) a jejich přílohy v textové podobě (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, osvědčení atd.) doručené na elektronickou adresu (e-mailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE v následujících  datových formátech dokumentů: *.DOC, *.RTF, *.XLS, *.PDF, *.TXT (formát datových zpráv), *.ZIP, *.RAR (formát příloh).

 

UPOZORNĚNÍ:  Dokumenty zaslané soudu v jiném než povoleném formátu, se v souladu s ust. § 4 odst. 2,3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby považují za nedodané. Soud dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu.

 

5. Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah (např. žaloba, odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování.


UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

 

6. Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno v souladu s ust. § 4 odst. 2,3vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.

 

 

PODEPISOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV A DOKUMENTŮ

 

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát, vystavený akreditovaným poskytovatelm certifikačních služeb.

 

V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

  • První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 264393 95,  www: www.ica.cz
  • Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983, www: www.postsignum.cz
  • eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489, www: www.eidentity.cz

 

UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 6 z.č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

 

  

POTVRZENÍ PŘIJETÍ ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ A OVĚŘENÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU

 

PŘIJETÍ Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané emailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře budete v souladu s ust. § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informováni na Váš email potvrzující zprávou. Informaci o přijetí Vaší datové zprávy byste měli nejčastěji obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání organizaci.

 

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste potvrzení o přijetí Vaší datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejdříve, zda jste Váš email poslali na správnou elektronickou adresu soudu. V případě využití elektronických formulářů (např. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, přihláška pohledávky atd.) si zkontrolujte, zda jste ve formuláři vyplnili správnou elektronickou adresu, na kterou Vám má být doručeno potvrzení o přijetí formuláře. Jestliže jste ověřili, že jste Váš email poslali na správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně v elektronickém formuláři, kontaktujte pro ověření přijetí Vaší datové zprávy soud.

 

Dále budete u datové zprávy zaslané emailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře soudu v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informováni o výsledku ověřování elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek informování o výsledku ověřování nebudete.

 


PODÁVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PŘENOSNÝCH NOSIČÍCH DAT

 

Soud PŘIJÍMÁ následující datová média: CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW.