Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 8

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Opatření předsedy soudu o činnosti Obvodního soudu pro Prahu 8 v souvislosti s pokračující epidemií viru SARS-Co V-2 v České republice a přijatými krizovými opatřeními ze dne 15. 2. 2021

Obvodní soud pro Prahu 8 omezuje činnost pro veřejnost následovně: 


1)  Do objektů Justičního areálu Na Míčánkách bude umožněn vstup pouze osobě, která: 
a) předloží předvolání k úkonu na příslušný den či prokáže jiný důvod, 
b) podrobí se případné namátkové kontrole bezdotykovým teploměrem, přičemž teplota  nesmí být naměřena vyšší než 37,5o C.  

2)  Úkony  dle  bodu  1)  provádí  příslušníci  Justiční  stráže,  kteří  vykonávají  službu  v objektu  Justičního areálu Na Míčánkách. 

3)  Neumožní-li  příslušníci  Justiční  stráže  vstup  do  objektů  některým  osobám,  oznámí  to  neprodleně  příslušnému  předsedovi  senátu,  samosoudci,  případně  vedoucí  kanceláře  či  oprávněné osobě. 

4)  Služby infocenter na pracovišti Obvodního soudu pro Prahu 8 budou poskytovány zejména  telefonicky nebo elektronicky. Nahlížení do spisů bude umožněno pouze po předchozím  objednání. Doporučená maximální doba nahlížení do spisů oprávněnou osobou se stanovuje  na  60  minut.  Po  překročení této  doby  je  zaměstnanec  informačního  centra  oprávněn  nahlížení do spisů ukončit.  

5)  I po dobu omezeného provozu soudní budovy žádám o zvážení nutnosti osobní návštěvy  podatelen, pokladen a infocenter.   

6)  Stížnosti  dle  zákona  č.  6/2002  Sb.,  o  soudech  a  soudcích,  lze  podávat  pouze  písemně,  elektronicky či telefonicky.  

7)  Zrušuje se Opatření předsedy Obvodního soudu pro Prahu 8  ze dne 21. 10. 2020 vedené  pod  40 Spr 1043/2020. 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. 2. 2021. 

Mgr. Martin Slováček, v. r.  
předseda Obvodního soudu pro Prahu 8