Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 4

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Označení a uvozovací

text položky
Obsah položky

1. Název

Obvodní soud pro Prahu 4

 

 

2. Důvod a způsob založení

 

Podle zák.č. 1/1993 Sb. Ústava ČR, čl. 4,90 a násl. soudy zajišťují ochranu právům. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy.

 

Názvy, obvody a sídla okresních soudů jsou stanoveny v příloze č. 3, 4 k zák. č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů. Do obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 náleží území městských částí Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Šeberov a Praha-Újezd.

 

Odvolacím orgánem je Městský soud v Praze.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obvodní soud pro Prahu 4

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10 Vršovice
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obvodní soud pro Prahu 4

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10 Vršovice

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-4/

 

 

 

4.6 Adresa podatelny

Obvodní soud pro Prahu 4

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10 Vršovice

Možnosti elektronického podání

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@osoud.pha4.justice.cz

4.8 Datová schránka

 uz8ab2r

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení

6. IČO

00024414

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Rozvrh práce

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2020       Rozpočet 2021

9. Žádosti o informace

Informace pro účastníky řízení je možno získat v informačním centru na výše uvedených kontaktech.

 

Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 se podávají písemně s náležitostmi podle cit. zákona.

10. Příjem podání a podnětů

Podání a stížnosti lze zaslat na kontakty uvedené výše, či podat osobně v písemné formě na podatelnu soudu, případně se lze objednat k sepisu stížnosti na tel. č. 251 441 513. Sepisy návrhů ústně do protokolu lze uskutečnit pouze dle § 14 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

zák. č. 2/69 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR

zák.č. 6/2002 o soudech a soudcích

zák. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

zák. č. 141/1961 Sb. trestní řád

zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

zák.č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád

zák č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích

vyh.č. 37/1992 Sb. jednací řád pro okresní a krajské soudy

Instrukce č. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

zák. č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu a o změně některých souvisejících zákonů

zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

zák.č.358/1992 notářský řád

zák. č. 209/1992 Sb.  Evropská úmluva lidských práv

zák. č. 23/1991 Sb. Listina základních práv a svobod

zák. č. 218/2000 Sb. o  rozpočtových pravidlech

zák. č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

zák. č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby

vyhl. MS 109/94 Sb. řád výkonu vazby

vyhl. MS 345/1999Sb. řád výkonu trest odnětí svobody

zák. č. 7/2002 Sb.o řízení ve věcech soudců , stát. zástupců a soudních exekutorů

zák. č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů

zák. č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství

zák. č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

zák. č. 121/2008 Sb.  o vyšších soudních úřednících

zák. č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

zák. č. 253/2008Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


Tyto předpisy přístupné k nahlédnutí: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

GDPR
Boj proti korupci

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Opatření o poskytování informací za úhradu

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Infodeska Městský soud v Praze
 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Soud se připojuje v rámci rámcových dohod k licenčním smlouvám uzavřeným MSp.

13.2 Výhradní licence

xxx

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

 

Položka osnovy

Popis položky

 

 

Název úkonu

Soudy projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů
o občanském soudním řízení, projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o trestním řízení, rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

V jakém případě ve věci jednat

xxx

Charakteristika úkonu

Soudní řízení

Výsledek úkonu

Rozhodnutí soudu

Kdy věc řešit

xxx

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

xxx

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 

xxx

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

ePodatelna

Podání žaloby do DS

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

 

Podání žaloby písemně na adresu soudu

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Podle zák.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 

Podle zák.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

xxx

Opravné prostředky

Způsob a lhůtu k podání opravného prostředku obsahuje každá rozhodnutí, které je účastníku soudního řízení doručeno.

Časté dotazy

xxx

Sankce

xxx

Působnost

Obvodní soud pro Prahu 4 je organizační složkou státu.

Oblast

Soudnictví

Klíčová slova

Justice, soudy

Počátek platnosti popisu úkonu

xxx

Konec platnosti popisu úkonu

xxx

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

xxx

 

Informace poskytnuté soudem

 

Informace, které soud poskytuje a je povinnen je zveřejnit dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou zveřejňovány na elektronické úřední desce soudu přístupné přes odkaz:  https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=201040&s=a#I106
Historické údaje na starém webu:  Anonymizovaná rozhodnutí a Další informace poskytnuté na žádost

 

Statistické údaje

Souhrnná zpráva o počtu žádostí o soupis soudních řízení, kterým bylo vyhověno a nebylo možno je zveřejnit,  dle odst. 14 Metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti ČR, ke sjednocení postupu při vyřizování  žádostí o soupisy řízení, v nichž vystupuje jako konkrétní účastník fyzická osoba,  ze dne 23. 11. 2017, čj. MSP-399/2017-OSV-OSV/3. 

 

k 1.dni v měsíci

k 16.dni v měsíci

Leden

8

12

Únor

15

9

Březen

9

8

Duben

21

11

Květen

13

11

Červen

23

17

Červenec

11

16

Srpen

6

14

Září

 

 

Říjen

 

 

Listopad

 

 

Prosinec

 

 Výroční zprávy:
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Starší zprávy:
https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=180&o=170&k=1734


Upozornění - Statistika a výkaznictví

Informace týkající se statistiky a výkaznictví je možné vyhledávat na stránkách InfoData

Opatření o poskytování informací za úhradu