Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 1

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace dle zákona č.106/1999 Sb

Informace poskytnuté soudem

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím můžete podat osobně v podatelně, poštou či elektronicky. Některé informace jsou přístupné na infojednani.justice.cz a na infodeska.justice.cz

 

 

Zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací 

 

SOUHRNNÉ ZPRÁVY

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

 

Opatření předsedy soudu

 

Organizační struktura soudu

 

SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 

ROZPOČET OS Praha 1

 

 

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), může každý požádat Obvodní soud pro Prahu 1 o poskytnutí informací vztahujících se k jeho působnosti.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Ústně, tj. i telefonicky, podané žádosti o poskytnutí informace se vyřizují neformálním způsobem v běžném úředním styku a neevidují. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Omezení práva na informace

InfZ stanoví omezení práva na informace. Obvodní soud pro Prahu 1 zejména neposkytne informace:

 • které jsou předmětem průmyslového vlastnictví (§ 2 odst. 3 InfZ) a obchodního tajemství (§ 9 /InfZ),

 • které se týkají dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4 InfZ)

 • které jsou v souladu s právními předpisy označené za utajované skutečnosti, k nimž nemá žadatel oprávněný přístup (§ 7 InfZ)

 • které se týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, ledaže by šlo o zákonnou výjimku stanovenou právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (§§ 8a a 8b InfZ)

 • o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení (§ 10 InfZ)

 • o probíhajícím trestním řízení (§ 11 odst. 4 písm. a/ InfZ)

 • vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu (§ 11 odst. 1 písm. a/ InfZ)

 • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků (§ 11 odst. 4 písm. b/ InfZ)

 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace (§§ 14, 15 InfZ)

Žádost je podána dnem, kdy ji Obvodní soudu pro Prahu 1 obdržel.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu InfZ.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

 

Písemnost žádost je možné podat

 • poštou na adresu: Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný 587/14, 112 94  Praha 1

 • osobně v úředních hodinách na podatelně Obvodního soudu pro Prahu 1

 • na adresu: podatelna@osoud.pha1.justice.cz

 • datovou schránkou – ID datové schránky: pd3ab3a

 • webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz

 

Lhůta pro vyřízení písemné žádosti o poskytnutí informace je 15 dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění. Lhůtu lze ze závažných důvodů nejvýše však o 10 dnů prodloužit.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Obvodní soud pro Prahu 1 nejpozději do 7 dnů sdělit žadateli údaje, které mu umožní vyhledání a získání informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí informace, bude mu sdělena ve výše uvedené lhůtě.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Obvodní soud pro Prahu 1 žadatele ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, Obvodní soud pro Prahu 1rozhodne o odmítnutí žádosti.

Pokud Obvodní soud pro Prahu 1 žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, Obvodního soudu pro Prahu 1 žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

 

Opravné prostředky (§§ 16, 16a InfZ)

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se lze odvolat k Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 1, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Žadatel může rovněž podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, pokud nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, uplynula lhůtě 15 dnů, aniž by mu byly poskytnuty požadované informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, byly poskytnuty pouze částečné informace, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti a dále pokud nesouhlasí s výší stanovené úhrady.

Stížnost se podává u Obvodního soudu pro Prahu 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení, výzvy k úhradě nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 

Úhrada nákladů (§17 InfZ)

Obvodní soud je v souvislosti s poskytnutím informace oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Sazebník úhrad za tyto náklady stanoví Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. 7. 2011, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací dle InfZ a Rozhodnutí předsedy soudu o úhradách za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.