Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje odpovědi týkající se údajné analýzy k soudci Aleši Novotnému

V reakci na další žádost redaktorky vydavatelství Economia Adély Jelínkové podanou podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to 2. 8. 2022, zveřejňujeme kopii odpovědi v celém znění, jako jsme to učinili v případě na dotaz z 28. 7. 2022:

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Vážená paní Jelínková,

 

dne 2. 8. 2022 byla Ministerstvu spravedlnosti doručena Vaše žádost o informace, v níž jste požádala o

1. Kdo (to znamená jmenovitě jaký pracovník na jaké pozici či v jaké funkci) zpracovával analýzy činnosti VSZ Olomouc a VSZ Praha?

2. Na čí pokyn (jmenovitě) a za jakým účelem? Kdy byl zpracovateli tento úkol uložen?

3. Kdo výsledky analýz ministrovi prezentoval (jmenovitě)? Kdy konkrétně?

5. Žádám Vás o zápis z porady, na které ministr závěry analýz vyslechl.

6. Četl ministr Pavel Blažek analýzu činnosti soudce Aleše Novotného, nebo jen vyslechl její závěry?

7. Pakliže jen poslouchal, žádám rovněž o zápis z porady či jiné formy setkání, na níž závěry analýzy či statistiku vyslechl.

8. Za jakým účelem byla analýza (či statistika) vypracována? Kdo úkol zadal (jmenovitě)?

9. Nechalo si ministerstvo zpracovat analýzy, statistiky či jiné doklady, které se týkají činnosti soudců (vyjma zmíněného Aleše Novotného) případně jednotlivých žalobců?

10. Pakliže ano - o jaké osoby se jmenovitě jednalo? Za jakým účelem, kdy a na čí popud analýzy, statistiky či jiné doklady konkrétně k těmto osobám ministerstvo zpracovalo? A kdo materiály jmenovitě zpracovával?

11. Žádám o poskytnutí jednotlivých materiálů či analýz.

12. Pakliže ministerstvo žádné jiné analýzy, statistiky či jiné doklady k dalším soudcům nemá (vyjma Aleše Novotného), na základě jakých kritérií ministr Blažek jmenuje soudní funkcionáře?"

Vláda se v rámci Programového prohlášení vlády zavázala ke stabilizaci veřejných financí; cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže. Zároveň se vláda hlásí k zodpovědnému hospodaření.

Ministerstvo spravedlnosti je ve smyslu textu § 1 zákona 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), ústřední orgán státní správy, v jehož čele je člen vlády, který musí Programové prohlášení vlády důsledně naplňovat.

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství. Podle § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je ministerstvo jako správce kapitoly odpovědné za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu ve své kapitole. Správce kapitoly pak podle dikce zákona musí soustavně sledovat a vyhodnocovat hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů ve své kapitole, tedy aby vynakládání výdajů bylo co nejhospodárnější, nejefektivnější a nejúčelnější. 

Zdejší oddělení styku s veřejností, sekce státního tajemníka, Vám v minulosti na žádost o poskytnutí „Analýzy fungování VSZ Olomouc a VSZ Praha, na něž se v níže uvedené tiskové zprávě odvolává ministr spravedlnosti Pavel Blažek:" poskytlo dopisem č.j. MSP-481/2022-OSV-OSV/3, informaci, že „Výsledky analýzy byly představeny v ústní formě na poradě ministra spravedlnosti. Tyto závěry pak byly promítnuty do tiskové zprávy zveřejněné na webu Ministerstva spravedlnosti:https://www.justice.cz/?clanek=stav-vsz-v-olomouci-neni-dobry-noveho vrchniho-statniho-zastupce-ceka-spousta-práce". V takto poskytnuté informaci bylo shledáno pochybení orgánu prvního stupně, a to konkrétně v tom, že orgán prvního stupně poskytl žadatelce nepřesnou informaci a tato nebyla poskytnuta ve lhůtě podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu pak ministr spravedlnosti svým rozhodnutím ze dne 12.8.2022, č.j. MSP-481/2022-OSV-OSV/7, v souladu s ust. § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, toto poskytnutí informace zrušil a uložil orgánu prvního stupně, aby nejpozději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí vyřídil předmětnou žádost žadatelky v souladu se zákonem.    

K otázce č. 1 „Kdo (to znamená jmenovitě jaký pracovník na jaké pozici či v jaké funkci) zpracovával analýzy činnosti VSZ Olomouc a VSZ Praha?" Vám sděluji, že Ministerstvo spravedlnosti průběžně sleduje a vyhodnocuje celkové čerpání rozpočtu kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR i čerpání jednotlivými organizačními složkami ve své působnosti. Ministr spravedlnosti vydal kabinetu člena vlády pokyn k vytištění výkazů a statistik za uvedené organizační složky. Porovnáním údajů vznikla srovnávací analýza, jejíž výsledky byly prezentovány na tiskové konferenci dne 8.7.2022 a v tiskové zprávě z téhož dne. Přesnost a správnost dat, která vycházejí z účetnictví a vedených evidencí do dnešního dne nebyla zpochybněna, a to ani nejvyšším státním zástupcem, či vrchní státní zástupkyní v Praze, a v neposlední řadě ani novým vrchním státním zástupcem v Olomouci.   

K otázce č. 2 „Na čí pokyn (jmenovitě) a za jakým účelem? Kdy byl zpracovateli tento úkol uložen?" Vám sděluji, že na pokyn ministra spravedlnosti vydaný před jeho jednáním s navrženým kandidátem na vrchního státního zástupce v Olomouci, a to pro účely tohoto jednání vznikla srovnávací analýza.

K otázce č. 3 „Kdo výsledky analýz ministrovi prezentoval (jmenovitě)? Kdy konkrétně?" Vám sděluji, že tisk podkladů zajišťovala kancelář člena vlády v době po obdržení návrhu nejvyššího státního zástupce na jmenování nového vrchního státního zástupce v Olomouci před jednáním s navrženým kandidátem.

K Vaší otázce pod č. 5 (v číslování není uvedeno č. 4) „Žádám Vás o zápis z porady, na které ministr závěry analýz vyslechl." Vám sděluji, že žádná taková porada se nekonala. 

K následující otázce č. 6 „Četl ministr Pavel Blažek analýzu činnosti soudce Aleše Novotného, nebo jen vyslechl její závěry?" Vám sděluji totožné, co Vám již bylo sděleno na totožnou žádost o poskytnutí informací odpovědí ze dne 15.8.2022, č.j. MSP-538/2022-OSV-OSV/12, cituji:
K samotnému požadavku je zapotřebí sdělit, že Ministerstvo spravedlnosti požadovanými materiály nedisponuje, neboť v souvislosti s předmětným návrhem na jmenování nevypracovalo ani neobdrželo žádný z Vámi specifikovaných materiálů, přičemž tuto skutečnost nikdy netvrdilo ani nepotvrdilo, a proto Vám nelze ničeho poskytnout. Současně zdůrazňuji, že povinný subjekt nemá ani zákonnou povinnost takovými informacemi disponovat." Z uvedené odpovědi pak jasně vyplynulo, že nebyla zpracována žádná analýza v této věci.   

K následující otázkám č. 7 až 11 „7. Pakliže jen poslouchal, žádám rovněž o zápis z porady či jiné formy setkání, na níž závěry analýzy či statistiku vyslechl.

8. Za jakým účelem byla analýza (či statistika) vypracována? Kdo úkol zadal (jmenovitě)?

9. Nechalo si ministerstvo zpracovat analýzy, statistiky či jiné doklady, které se týkají činnosti soudců (vyjma zmíněného Aleše Novotného) případně jednotlivých žalobců?

10. Pakliže ano - o jaké osoby se jmenovitě jednalo? Za jakým účelem, kdy a na čí popud analýzy, statistiky či jiné doklady konkrétně k těmto osobám ministerstvo zpracovalo? A kdo materiály jmenovitě zpracovával?

11. Žádám o poskytnutí jednotlivých materiálů či analýz." Vám sděluji, že zodpovězením na otázku č. 6 jsou tyto otázky zodpovězeny, resp. stávají se obsolentními. 

K následující otázce č. 12 „Pakliže ministerstvo žádné jiné analýzy, statistiky či jiné doklady k dalším soudcům nemá (vyjma Aleše Novotného), na základě jakých kritérií ministr Blažek jmenuje soudní funkcionáře?" Vám sděluji, že funkce místopředsedy soudu je funkce správní, kterou musí vykonávat osoba s předpoklady řádného hospodáře, který musí mimo jiné dodržovat povinnosti plynoucí ze zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Ministr spravedlnosti, jako člen vlády plnící Programové prohlášení vlády a správce rozpočtové kapitoly soustavně sleduje a vyhodnocuje hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů ve své kapitole, aby vynakládání výdajů bylo co nejhospodárnější, nejefektivnější a nejúčelnější. V trestních věcech projednávaných senátem č. 46T vedeným předsedou senátu Mgr. Alešem Novotným došlo k naplnění předpokladů odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, kdy v rámci své rozhodovací činnosti se podílel na vzniku škody státu minimálně ve výši 3 851 958,- Kč; nadále ještě běží některá soudní řízení o náhradu škody. Ministr spravedlnosti tak nemohl do funkce místopředsedy Krajského soudu v Brně odpovědného za úsek trestního soudnictví jmenovat někoho, kdo se opakovaně podílel svými nezákonnými rozhodnutími na vzniku takto vysokých škod.

 

 

 

oddělení styku s veřejností, Ministerstvo spravedlnosti ČR

16. 8. 2022