Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Žádost poškozeného o uspokojení nároku na náhradu škody způsobené trestným činem z výnosu majetkové trestní sankce uložené pachateli, odsouzenému za tento trestný čin

Dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 59/2017 Sb. o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, jenž je dalším krokem ke zlepšení situace obětí trestných činů.

Poškozený, jemuž byl v trestním řízení, nebo v řízení ve věcech občanskoprávních, přiznán nárok na náhradu škody, může požádat Ministerstvo spravedlnosti o uspokojení tohoto nároku z výnosu majetkové trestní sankce, byla-li pachateli soudem uložena. Stejné právo má poškozený i tehdy, byla-li pachateli uložena povinnost k vydání bezdůvodného obohacení a také ten, kdo má nárok na dlužné výživné, pokud byl pachatel shledán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy.

Pokud tedy soud pachateli uložil peněžitý trest, trest propadnutí majetku, či obdobnou majetkovou trestní sankci a pachatel tento trest řádně splácí, může stát dle zákona č. 59/2017 Sb. výnos uložené majetkové sankce převést oběti za účelem náhrady jejího nároku na náhradu škody, byl-li takový nárok oběti pravomocně soudem přiznán.

Žádost o uspokojení majetkového nároku je třeba na Ministerstvo spravedlnosti zaslat nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání vznikl oprávněné osobě majetkový nárok, jinak právo na uspokojení majetkového nároku z výnosu trestní sankce zaniká.

V žádosti je třeba jasně a zřetelně uvést údaje o osobě žadatele; vyjádřit vůli požádat o uspokojení majetkového nároku; výši majetkového nároku, jehož uspokojení je požadováno; formu výplaty peněžních prostředků; případně skutečnost, že si soud vyhradil rozhodnutí o uložení majetkové trestní sankci do veřejného zasedání. Přijetí žádosti bude žadateli písemně potvrzeno, o doručené žádosti bude rozhodováno ve správním řízení. Doporučujeme použít formulář žádosti uveřejněný zde.

Pokud budou z uložené majetkové sankce na tzv. zvláštní účet připsané peněžní prostředky získané výkonem majetkových trestních sankcí a zpeněžením věcí, které propadly nebo byly zabrány, budou na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti oprávněné osobě, jež podala řádnou žádost, přiznány maximálně v rozsahu, v jakém byly přiznány rozhodnutím soudu. Nebudou-li získány žádné peněžní prostředky, řízení bude zastaveno. Peněžní prostředky budou zaslány oprávněné osobě ve výši stanovené v rozhodnutí ministerstva do 15 dnů od nabytí právní moci.

Nárok oběti na náhradu škody, který Ministerstvo spravedlnosti uspokojí z výnosu majetkové trestní sankce, ze zákona přechází na stát. Ministerstvo spravedlnosti jej bude následně po pachateli vymáhat.

Žádosti o uspokojení nároků na náhradu škody způsobené trestným činem se podávají na adrese: Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování, Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, případě do datové schránky ministerstva.