Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Česká republika úspěšně zakončila Třetí hodnotící kolo Skupiny států proti korupci (GRECO)

Plénum Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) přijalo na 79. shromáždění konaném ve dnech 19.–23. března 2018 Druhou zprávu o plnění doporučení Třetího hodnotícího kola České republiky. Přijetím této zprávy se po více než 6 letech uzavírá třetí kolo hodnocení České republiky. Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy z roku 2011 v oblasti inkriminací a financování politických stran a hnutí.

Skupina GRECO v Druhé zprávě o plnění doporučení došla na základě poskytnutých informací k závěru, že Česká republika uspokojivě implementovala nebo jiným uspokojivým způsobem splnila deset ze třinácti doporučení Hodnotící zprávy třetího hodnotícího kola. Mimo jiné ocenila podpis Dodatkového protokolu Trestněprávní úmluvy o korupci (ETS 191) a zároveň vybídla k jeho brzké ratifikaci.1

V hodnocení doporučení tématu Transparentnost financování politických stran, GRECO uvítalo novelizaci zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (zákon č. 424/1991 Sb.) a některých dalších předpisů. Doporučení týkající se způsobů konsolidace účetních knih a účtů politických stran a hnutí tak, aby zahrnovaly účty subjektů, které přímo či nepřímo souvisejí s danou politickou stranou nebo hnutím nebo jsou stranou či hnutím nějakým způsobem kontrolovány, bylo shledáno jako uspokojivě splněné.

Co se týče doporučení na zavedení nezávislého mechanismu pro monitorování financování politických stran, hnutí a volebních kampaní, uvítalo GRECO novelizaci zákona o sdružování v politických stranách a hnutích, kterou došlo k založení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Nicméně dodalo, že by měla být dále přezkoumána účinnost výkonu jeho mandátu v praxi, jakož i vhodnost finančních i personálních zdrojů. K tomuto závěru skupina GRECO došla v souvislosti s nařčením z nedostatečné transparentnosti finančních informací, které se týkaly parlamentních volebních kampaní v říjnu roku 2017 a kampaně prezidentských voleb v lednu roku 2018.

Hodnotící zpráva je ke stažení zde. Všechny hodnotící zprávy České republiky i ostatních členských států GRECO jsou dostupné na této webové stránce.

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

———————————————————————

1Ministr spravedlnosti připojil svůj podpis k Dodatkovému protokolu na konferenci „Prevence korupce v souvislosti se členy Parlamentu, soudci a státními zástupci: hlavní směřování a ponaučení vzešlá ze čtvrtého hodnotícího kola GRECO."