Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Výkon rozsudku D.H. a ostatní proti ČR – nový akční plán opatření k desegregaci romských žáků

Na konci prosince 2023 předložila Česká republika Výboru ministrů Rady Evropy tzv. akční plán výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007 ve věci D.H. a ostatní. V něm informuje, jaká opatření v následujících dvou letech přijme s cílem snížit zastoupení romských žáků ve školách a třídách pro žáky s diagnózou lehkého mentálního postižení a obecně v etnicky segregovaných školách.

Akční plán vznikal ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Reflektuje jeho aktuální přístup k zajištění rovného přístupu romských žáků ke vzdělání. Opatření se tematicky týkají tří hlavních oblastí, a to podpory škol, reformy poradenského systému a etnické desegregace. Za hlavní plánované kroky lze označit úpravu systému financování regionálního školství a nastavení metodické, personální a finanční podpory škol dle podílu žáků se sociálním znevýhodněním nebo zvýšení kvality a efektivity školských poradenských zařízení skrze posílení kompetencí MŠMT v jejich řízení. Za klíčovou je označena rovněž podpora a koordinované prosazování desegregačních opatření ze strany MŠMT a dalších dotčených orgánů při komunikaci se školami a jejich zřizovateli, tedy do značné míry obcemi, na jejichž území dochází ke koncentraci romských žáků jen v určitých školách.

Plánovaná opatření vychází zejména z realizované Analýzy příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona vypracované společností PAQ Research a STEM (dostupná zde). Jejich podoba byla projednána Expertním fórem k výkonu rozsudku D.H. a ostatní, poradním orgánem vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP Petra Konůpky, které je složená z odborníků z řad státní i nestátní sféry a zástupců romské komunity. Jeho členové budou konzultování i při realizaci jednotlivých opatření.

V březnu 2024 proběhne ve Štrasburku ústní projednání výkonu rozsudku D.H. a ostatní na zasedání Výboru ministrů Rady Evropy. Na něm bude muset Česká republika akční plán představit a obhájit svůj dosavadní postup ve výkonu rozsudku.

Rozsudek D.H. a ostatní byl vydán v listopadu roku 2007. Velký senát ESLP v něm shledal, že nadměrným zařazováním romských žáků do zvláštních škol pro lehce mentálně postižené došlo k porušení práva stěžovatelů, 18 romských žáků, na rovný přístup ke vzdělání. Do dnešního dne se České republice nepodařilo situaci napravit. Výkon rozsudku tak nadále podléhá zesílenému dohledu Výboru ministrů Rady Evropy.

Celé znění akčního plánu spolu s dalšími informacemi o postupu ve výkonu rozsudku D.H. a ostatní naleznete v českém jazyce zde.  

 

Kancelář vládního zmocněncě pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

15. února 2024