Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Státní dohled ministerstva nad činností notářů

Ve vztahu k notářům dle § 45 zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád) ministerstvo vykonává státní dohled nad notářskou činností, t.j. sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. V řízení o pozůstalosti má notář dle § 100 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, postavení soudního komisaře a jeho úkony se podle § 103 odst. 3 považují za úkony soudu, podléhá tedy ustanovením zákona o soudech a soudcích. Ministerstvu spravedlnosti ČR jako ústřednímu orgánu státní správy soudů nepřísluší zaujímat stanoviska či se vyjadřovat k otázkám, jejichž posouzení a rozhodnutí náleží jen soudu. Spory v občanskoprávním řízení vedou nezávislé soudy a orgán správy soudu není oprávněn tato řízení přezkoumávat a nařizovat soudům, jak mají v jednotlivých řízeních postupovat.