Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace pro žadatele o zápis do seznamu mediátorů

Formulář k žádosti o zápis do seznamu mediátorů

Žádost o zápis do seznamu mediátorů se podává prostřednictvím formuláře, který nalezte zde.

Zasílá se na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor organizace justice, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Obecné informace o seznamu mediátorů

Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo") vede a spravuje dle ustanovení § 15 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů (dále jen „zákon"), veřejný seznam mediátorů, který je informačním systémem veřejné správy.

Ministerstvo současně vykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených zapsanému mediátorovi zákonem. V případě, že je zapsaným mediátorem advokát, vykonává tuto dohledovou činnost Česká advokátní komora.

Seznam mediátorů naleznete v záložce „seznam mediátorů" v kategorii Profesní seznamy.

V seznamu se u každé osoby mediátora zveřejňují tyto údaje:

 • jméno, příjmení a adresa místa podnikání,
 • adresa pro doručování písemností na území ČR,
 • identifikační číslo osoby,
 • další kontaktní údaje (zejména telefon, fax, elektronická adresa, adresa dalšího místa výkonu činnosti odlišná od adresy místa podnikání a údaje o dalším dosaženém vzdělání), pokud je žadatel žádá uvést v seznamu,
 • zaměření na rodinnou mediaci,
 • jazyk, ve kterém se mediace poskytuje,
 • datum zápisu do seznamu, případně datum pozastavení nebo zániku pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo datum vyškrtnutí mediátora ze seznamu.

  Ministerstvo umožňuje mediátorům uvést ke zveřejnění také dobrovolné údaje, které slouží pro snadnější orientaci osob v seznamu a k usnadnění výběru osoby mediátora. Jsou jimi zaměření mediátora na konkrétní typ mediace (spotřebitelské spory, pracovní spory, obchodní spory, občanské spory, spory s veřejným prvkem) nebo uvedení preferované lokality působnosti mediátora.

  Podmínky pro zápis do seznamu

  Na základě žádosti zapíše ministerstvo do seznamu fyzickou osobu, která splňuje podmínky podle § 16 zákona, tedy která

 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice, nebo získala obdobné vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, uznání takového vzdělání stanoví, anebo které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu,
 • složila zkoušku mediátora nebo jí byla uznána kvalifikace podle jiného právního předpisu1
 • nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze seznamu postupem podle § 22 odst. 4 zákona,
 • uhradila ministerstvu správní poplatek ve výši 5.000,- Kč.

  1Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

  Žádost o zápis do seznamu

  Žadatel postupuje dle § 17 odst. 1, 2, 3 zákona, tedy:

  V žádosti uvede jméno (popřípadě jména), příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání a identifikační číslo osoby, pokud již bylo přiděleno. Současně také, zda žádá uvést zaměření na rodinnou mediaci a jazyk, ve kterém se mediace poskytuje. Může také označit zaměření na konkrétní typ mediace nebo vybrat preferovanou lokalitu své působnosti. Dále uvede adresu pro doručování písemností na území České republiky, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu nebo od adresy místa podnikání, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností. Případně další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa, adresa dalšího místa výkonu činnosti odlišná od adresy místa podnikání a údaje o dalším dosaženém vzdělání), pokud je žadatel žádá uvést v seznamu.

  Jako adresu místa podnikání uvede žadatel místo, kde bude svou činnost skutečně a převážně vykonávat. Nelze tedy uvádět např. adresu pošty, u níž je umístěna poštovní přihrádka, popř. elektronickou adresu nebo identifikační kód datové schránky.

  K žádosti žadatel připojí

 1. ověřenou kopii dokladu prokazujícího splnění podmínky vzdělání
 2. podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona,
 3. ověřenou kopii dokumentu podle § 16 odst. 4 nebo 5 zákona, jedná-li se o žadatele podle těchto ustanovení,
 4. kopii osvědčení o složení zkoušky mediátora ne starší než 3 roky, nebo ověřenou kopii rozhodnutí o uznání kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace1,
 5. kopii osvědčení o složení zkoušky z rodinné mediace ne starší než 3 roky, nebo ověřenou kopii rozhodnutí o uznání kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace1, pokud žadatel žádá uvést v seznamu zaměření na rodinnou mediaci,
 6. ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání, žádá-li žadatel uvést v seznamu údaje o dalším dosaženém vzdělání,
 7. doklad prokazující zaplacení správního poplatku za zápis do seznamu.

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč za přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů je možno uhradit ministerstvu na č.ú. 3711-5120001/0710. Jako variabilní symbol žadatel uvede datum svého narození (formát: den/měsíc/rok), jako specifický symbol 999.

V případě, že je v některém přiloženém dokladu uvedeno jiné příjmení než v žádosti o zápis do seznamu, je nezbytné k žádosti doložit také doklad potvrzující změnu příjmení (úředně ověřenou kopii oddacího listu).

Zápis do seznamu

Zápis údajů do seznamu mediátorů, pokud žadatel splňuje všechny podmínky a podal řádnou a úplnou žádost, ministerstvo provede a vydá o tom mediátorovi bez zbytečného odkladu potvrzení.

Fyzická osoba, která je zapsána v seznamu mediátorů, má oprávnění a povinnost při výkonu činnosti mediátora používat označení „zapsaný mediátor" nebo „zapsaná mediátorka".

Zapsaný mediátor/zapsaná mediátorka je povinen/povinna podle § 18 odst. 1 zákona oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, veškeré změny skutečností, na jejichž základě byl/a zapsán/a do seznamu.