Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Práva a povinnosti subjektů – veřejní funkcionáři

 1. poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 2. senátor Senátu Parlamentu České republiky,
 3. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády,
 4. náměstek člena vlády nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu,
 5. vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
 6. inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 7. předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
 8. člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,
 9. člen Rady Energetického regulačního úřadu,
 10. člen bankovní rady České národní banky,
 11. prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu,
 12. předseda nebo člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
 13. veřejný ochránce práv a jeho zástupce,
 14. člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
 15. člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
 16. člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo
 17. starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.
 1. ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. a 2. řídicí úrovně podle zvláštního právního předpisu v bezpečnostním sboru, s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb,
 2. člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol a statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem,
 3. vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení,
 4. vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu v organizační složce státu, s výjimkou zpravodajské služby, nebo představený podle zákona o státní službě, nejde-li o vedoucího oddělení nebo o příslušníka zpravodajské služby,
 5. vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy,
 6. soudce,
 7. státní zástupce,
 8. voják z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší vojenské hodnosti, s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb, nebo
 9. ředitel veřejné výzkumné instituce podle zákona o veřejných výzkumných institucích.
 • jsou oprávnění nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
 • podílí se bezprostředně na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
 • rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo
 • podílí se na vedení trestního stíhání. 
 • podnikat nebo provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,
 • být členem statutárního, řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která podniká (pokud není stanoveno jinak),
 • být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru (nevztahuje se to na ten, ve kterém je funkce veřejného funkcionáře vykonávána).
 • provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk ani být členem obchodní společnosti, která toto provozuje → povinnost ukončit tuto činnost do 60 dnů ode dne zahájení výkonu funkce.
 • je-li ovládající osobou (alespoň 25 %) obchodní společnosti, nesmí se tato účastnit zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Nesmí jí být zadána ani zakázka malého rozsahu,
 • je-li ovládající osobou (alespoň 25 %) obchodní společnosti, je této zakázáno poskytnutí dotací nebo investičních pobídek podle rozpočtových pravidel a zákona o investičních pobídkách.
 • po skončení své veřejné funkce působit v právnické osobě, o které (ve smyslu uchazeče o veřejnou zakázku) ve veřejné funkci rozhodoval, tj. platí zákaz konkurence (§ 6).
 • Vstupní oznámení podává veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení zapíše příslušný podpůrný orgán. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, majetek a nesplacené závazky, které má ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce.
 • Průběžné oznámení veřejný funkcionář podává vždy do 30. června kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, a to po celou dobu výkonu funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke dni 31. prosince kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce, a nesplacené finanční závazky ve stavu ke dni 31. prosince kalendářního roku, za nějž se oznámení podává.
 • Výstupní oznámení veřejný funkcionář podává do 30 dnů ode dne, kdy příslušný podpůrný orgán do registru zapíše, že došlo k ukončení výkonu funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce a dosud neoznámil v průběžném oznámení, a nesplacené finanční závazky; všechny tyto skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje ve stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

U veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů nejsou do nabytí účinnosti novely zákona o střetu zájmů veřejnosti přístupné žádné údaje z oznámení.

U veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů jsou dostupné skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) → tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, podíly v obchodních korporacích) a příjmech.

Poznámka: V případě, že Ministerstvo spravedlnosti dospěje k závěru, že je dána podstatná disproporce mezi majetkovými hodnotami nabytými veřejným funkcionářem v průběhu výkonu funkce a jeho příjmy, předá věc Finanční správě k dalšímu postupu podle § 38x a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Ministerstvo spravedlnosti zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, oznámí je v souladu s § 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů, státnímu zástupci nebo policejním orgánům.