Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Komunitární programy v letech 2007-2013

Pro oblast justice je určen rámcový program Základní práva a spravedlnost (Fundamental Rights and Justice) jehož součástí jsou specifické programy Trestní soudnictví, Civilní soudnictví, Daphne III, Drogová prevence a Práva a občanství. Kompletní informace o těchto programech, včetně aktuálních i ukončených výzev,  lze nalézt na  http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_rights_en.htm.

Resort spravedlnosti využívá především programy Trestní soudnictví a Civilní soudnictví.

 

Program Trestní soudnictví (Criminal Justice)

K programu mají přístup orgány státní správy i soukromé organizace, včetně profesních organizací, univerzit, výzkumných ústavů a ústavů pro vzdělávání či další vzdělávání právníků v právní a soudní oblasti a nevládních organizací členských států. Subjekty a organizace zaměřené na zisk mají přístup ke grantům pouze ve spojení s neziskovými nebo státními organizacemi. Mezi konkrétní programu cíle patří zejména:

- zlepšit vzájemnou znalost právních a soudních systémů členských států v trestních věcech, podporovat a posilovat tvorbu sítí, vzájemnou spolupráci, výměnu a šíření informací, zkušeností a osvědčených postupů;

- zajistit řádné provádění, správné a konkrétní používání a hodnocení nástrojů Unie v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech;

- zlepšit informovanost o právních systémech členských států a přístup ke spravedlnosti;

- podporovat vzdělávání soudců a soudních úředníků, právníků a dalších profesí spojených se soudnictvím v oblasti práva Unie a Společenství;

- připravit a zavést evropský počítačový systém výměny informací o záznamech v trestních rejstřících a podporovat studie o rozvoji dalších typů výměny informací.

Každý rok je přijímán roční pracovní program, který specifikuje priority a harmonogram pro daný rok. Poté Evropská komise zveřejní konkrétní výzvu k předkládání projektů.

 

Projekty resortu spravedlnosti v rámci programu Trestní soudnictví

 

Rejstřík trestů:

- Zabezpečení elektronické komunikace mezi RT ČR a RT SR (ukončený projekt)

- Zajištění komunikace se státy EU dle rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21.11.2005 (ukončený projekt)

- Extension of application software of the information system of the Penal Register which is necessary for implementation of the ECRIS system according to the Council Decision 2069/316/SVV of 6. 4. 2009 (nový projekt schválený v rámci výzvy 2009)

 

Probační a mediační služba

- Specializované poradenství obětem trestných činů (nový projekt schválený v rámci výzvy 2009)

 

Program Civilní soudnictví (Civil Justice)

Program je určen stejným subjektům jako Trestní soudnictví a má tyto cíle:

-         podporovat soudní spolupráci, a tak přispět k vytvoření autentického evropského prostoru práva v občanských věcech, založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře;

-        podporovat odstraňování překážek, které brání v členských státech řádnému fungování přeshraničních občanských řízení;

-        zlepšit každodenní život jednotlivců a podniků tím, že jim bude umožněno prosazovat svá práva v celé Evropské unii, zejména podporou přístupu ke spravedlnosti;

-        zlepšit kontakty, výměnu informací a tvorbu sítí mezi právními, soudními a správními orgány a právnickými profesemi, a to i formou podpory odborné přípravy v oblasti soudnictví s cílem lepšího vzájemného porozumění mezi těmito orgány a odborníky.

Podobně jako program Trestní soudnictví se i tento řídí ročními pracovními programy.

 

Projekty resortu spravedlnosti v rámci programu Civilní soudnictví

 

Ministertsvu spravedlnosti byl podpořen projekt s názvem Konference Dědictví a závěti v evropském kontextu.

Mezinárodní konference se uskutečnila v roce 2009 jako jedna z údálostí českého předsednictví v Radě EU. 

 

Program Daphne III 

Cílem programu je přispět k ochraně dětí, mladých lidí a žen před všemi formami násilí a dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví, tělesné a duševní pohody a sociální soudržnosti.

Konkrétním cílem programu je přispívat k předcházení všem formám násilí páchaného na dětech, mladých lidech a ženách, včetně pohlavního vykořisťování a obchodu s lidmi, ať k němu dochází na veřejnosti nebo v soukromí, a k potírání všech těchto forem násilí, a to přijímáním preventivních opatření a poskytováním podpory a ochrany obětem a ohroženým skupinám.

Program je otevřen účasti soukromých či veřejných organizací a institucí (příslušných místních orgánů na vhodné úrovni, univerzitních kateder a výzkumných středisek), které se zabývají předcházením násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potíráním nebo ochranou proti takovému násilí nebo poskytováním pomoci obětem nebo prováděním cílených opatření k podpoře odmítnutí takového násilí nebo k podpoře změn postoje a chování vůči ohroženým skupinám a obětem násilí.

 

Další možností zapojení resortu spravedlnosti do komunitárních programů skýtají programy v hlavní gesci Ministerstva vnitra. Jedná se o rámcový program Bezpečnost a ochrana svobod, který zahrnuje následující specifické programy:

 

    Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností

    Program má přispět k podpoře úsilí členských států k prevenci, připravenosti a ochraně osob a kritické infrastruktury proti teroristickým útokům a jiným událostem souvisejícím s bezpečností. Cílem programu je přispívat k zajištění ochrany v takových oblastech, jako je krizové řízení, životní prostředí, veřejné zdraví, doprava, výzkum a technologický rozvoj a ekonomická a sociální soudržnost, v oblasti terorismu a jiných rizik spojených s bezpečností v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

      Konkrétní cíle představuje mj. úsilí posilovat, prosazovat a podporovat posuzování rizik pro kritické infrastruktury, aby se zvýšila bezpečnost, a podporovat rozvoj metodik na ochranu kritické infrastruktury, zejména metodik pro posuzování rizik.

 

Předcházení trestné činnosti a boj proti ní

Program má přispět k vysoké úrovni bezpečnosti občanů předcházením organizované i neorganizované trestné činnosti a bojem proti ní, zejména proti terorismu, obchodu s lidmi a trestným činům proti dětem, nedovolenému obchodu s drogami a nedovolenému obchodu se zbraněmi, korupci a podvodům.

Hlavními tématy programu jsou:

a) předcházení trestné činnosti a kriminologie;

b) vymáhání práva;

c) ochrana a podpora svědků;

d) ochrana obětí.