Agregátor obsahu Agregátor obsahu

07.12.2018 Ministr Kněžínek vystoupil na Radě ministrů v Bruselu k zajišťování elektronických důkazů pro trestní řízení

Justiční část Rady EU se v pátek 7. prosince 2018 v Bruselu shodla na novelizaci pravidel pro jurisdikci a uznávání rozhodnutí ve věcech rodičovských a na novém nařízení o zajišťování elektronických důkazů. K tomuto nařízení však Česká republika přednesla své výhrady.

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci v pátek 7. prosince 2018 za účasti ministra spravedlnosti Jana Kněžínka projednávala čtyři legislativní návrhy a řadu dalších agend v oblasti justice.

Po více než dvouletém vyjednávání bylo dosaženo jednomyslné podpory v případě změny nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. „Naším záměrem bylo soudní řízení v těchto věcech zjednodušit. Podmínkou výkonu rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti již nemá být prohlášení vykonatelnosti," uvedl ministr Kněžínek.

Nejsložitější debata se vedla o návrhu nařízení o evropských příkazech k vydání a k uchování elektronických důkazů v trestních věcech. Má se jednat o klíčový nástroj boje proti závažné kriminalitě napříč členskými státy. Důkazy mají stále častěji podobu počítačových dat, jsou umístěny na serverech v zahraničí: typickým příkladem jsou záznamy o komunikaci na sociálních sítích a internetu obecně. Ministerstvo spravedlnosti po celou dobu přípravy předpisu usilovně vyjednávalo ve snaze zpřesnit nejasná místa předpisu a zejména zajistit, aby došlo k zapracování důslednějšího mechanismu spolupráce justičních orgánů dotčených států v rámci konkrétního trestního řízení. Pro Českou republiku a řadu dalších zemí se jako zásadní jevil požadavek na možnost přezkumu příkazu vydaného v jednom členském státě i následně soudem ve státě, v němž má být příkaz vykonán. Návrh byl většinou členských států přijat v podobě, která neodpovídá české představě. „Přesto se domnívám, že nařízení má potenciál přispět k účinnému boji proti trestné činnosti, včetně terorismu. Orgány činné v trestním řízení by si však zasloužily kvalitnější právní rámec a přesnější právní mantinely," dodal ministr Kněžínek.

Rada EU rovněž schválila obecný přístup k návrhu směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží. Jde o novou unijní úpravu odpovědnosti za vady a obchodních záruk ve spotřebitelských smlouvách, přičemž dojde ke sjednocení úpravy napříč Unií. Směrnice bude nově pamatovat na zboží s digitálními prvky a na potřebu aktualizace softwaru. Bude také prodlouženo období obrácení důkazního břemene ve prospěch spotřebitele z nynějšího půl roku na jeden rok.

„Mezi nelegislativními body jednání Rady považuji za nejvýznamnější přijetí Závěrů k posílení vzájemné důvěry a spolupráce v trestních věcech. Formulovali jsme v nich konkrétní návrhy, které umožní účinné trestní řízení i v situacích, kde státní zastupitelství a soudy musí komunikovat napříč Evropskou unií," uzavřel ministr Kněžínek.

Rada EU se dále zabývala tématem práva rozhodného pro účinky na třetí strany postoupení pohledávek, stavem příprav na spuštění Úřadu evropského veřejného žalobce a stavem analýzy právního prostředí pro uchovávání údajů o elektronické komunikaci, jež bývají důležitým nástrojem trestního stíhání.

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

7. 12. 2018