Agregátor obsahu Agregátor obsahu

26.11.2021 Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo metodické stanovisko k problematice exekuce vyklizením bez náhrady

Ministerstvo spravedlnosti vydalo nové metodické stanovisko, které se týká problematiky exekuce vyklizením bez náhrady.

Vyklizení je způsobem exekuce na nepeněžité plnění, k němuž je přistoupeno, ukládá-li exekuční titul povinnému vyklidit nemovitou věc, stavbu, byt nebo místnost. Vyklizení bytu je formou výkonu rozhodnutí, která velmi citelně zasahuje do soukromí a vlastnictví povinných, tedy do základních práv zaručených články 7 a 11 Listiny základních práv a svobod. Tato práva mohou být omezena jen v případech a způsobem stanoveným zákonem.

Ministerstvo spravedlnosti považuje za žádoucí vybrané aspekty této problematiky upřesnit a shrnout v tomto ohledu správnou praxi tak, aby při provádění exekuce vyklizením exekutor postupoval důstojně, citlivě a s maximální mírou respektu k osobě či osobám obývajícím vyklizovanou nemovitou věc a k jejich majetku

Ministerstvo se bude publikovaným metodickým stanoviskem řídit při své dohledové činnosti, tj. při vyřizování stížností na postup soudních exekutorů a při kontrolách exekutorských úřadů. Zároveň bude dále rozšiřovat metodickou činnost na další aktuální problémy exekučního práva.

Celé znění stanoviska naleznete zde.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

26. 11. 2021