Agregátor obsahu Agregátor obsahu

11.07.2023 Ministerstvo spravedlnosti postupně důsledně plní všechny body Programového prohlášení vlády.

Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Pavla Blažka důsledně plní všechny body Programového prohlášení vlády. „Plníme, co jsme slíbili a co jsme si předsevzali. Do legislativního procesu jsme poslali řadu návrhů a zákonů, u kterých jsme se intenzivně zasadili o jejich prosazení a zároveň jsme veřejnost o plnění dílčích milníků průběžně informovali," uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Z celkem 26 bodů obsažených v Programovém prohlášení vlády resort spravedlnosti splnil již 14 bodů a na zbývajících 12 bodech intenzivně pracujeme tak, abychom i tyto body naplnili co nejdříve," doplnil náměstek ministra Antonín Stanislav.

Zde shrnujeme legislativní návrhy, které ministerstvo předložilo během letošního a loňského roku, tedy v letech 2022 a 2023.

Protikorupční agenda:

„Za uplynulé dva roky došlo na straně Ministerstva spravedlnosti coby gestora protikorupční agendy i vlády jako celku k významnému posunu při prosazování přelomových protikorupčních návrhů. Fakta v tomto ohledu hovoří jasně. Díky legislativním návrhům z dílny Ministerstva spravedlnosti se daří prosazovat následující dlouho chybějící klíčová protikorupční opatření," uvedl náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo dlouho chybějící návrh zákona o ochraně oznamovatelů.

 • Byl schválen teprve za působení současného ministra spravedlnosti.
 • Ve Sbírce zákonů byl publikován 20. června 2023 a bude účinný k 1. srpnu 2023.
 • Schválení legislativy za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání se završuje více jak desetileté období, ve kterém se předchozím vládám takovou regulaci nedařilo prosadit.
 • Dochází tak k naplnění mnoha mezinárodních závazků České republiky a klíčového závazku vlády z jejího programového prohlášení pro oblast boje proti korupci.
 • Návrh schválila vláda, prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením, během kterého byly vypořádány všechny uplatněné připomínky resortů. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl schválen všemi předsedy koaličních poslaneckých klubů a prošel také projednáváním Legislativní rady vlády a jejími pracovními komisemi.
 • Návrh jde v oblasti věcné působnosti nad rámec požadavků evropské směrnice o ochraně oznamovatelů.
 • Díky zákonu budou chráněny osoby, které oznámí protiprávní jednání včetně korupce. Bude tak mimo jiné docházet k úspoře peněz státu a ochrání se další významné veřejné zájmy.

Dalším důležitým materiálem z dílny Ministerstva spravedlnosti je návrh regulace lobbování, který byl předložen vládě a je aktuálně projednáván Legislativní radou vlády. V průběhu roku 2023 bude materiál schválen vládou a postoupen Poslanecké sněmovně. Díky tomu se Ministerstvo spravedlnosti vedle zvýšení transparentnosti zasazuje o hájení finančních zájmů České republiky, neboť prosazení regulace lobbování je jednou z podmínek čerpání prostředků z Národního plánu obnovy.

Dále dlouho očekávaný návrh novely zákona o státním zastupitelství, naplňující v několika ohledech programové prohlášení vlády a mezinárodní doporučení.

 • Schválen vládou v květnu 2023.
 • Zavádí např. 7 leté funkční období pro nejvyššího státního zástupce bez možnosti opakování, upravuje základní kvalifikační požadavky na osobu vedoucího státního zástupce či jasně stanovuje pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců.
 • Novela tedy jasně eliminuje riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na fungování státního zastupitelství.

Další legislativní návrhy:

 1. Ministerstvo spravedlnosti připravilo dvě varianty návrhu řešení trestního postihu nesouhlasného pohlavního styku, které ministr Pavel Blažek představil a následně odeslal předsedům jednotlivých poslaneckých klubů. Na potřebě nové právní úpravy se již dříve shodla většina stran.

 2. Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o soudech a soudcích a souvisejících procesních předpisů. Novela reviduje právní úpravu týkající se soudních přísedících. Jejím cílem je zefektivnit rozhodování soudů.

 3. Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o advokacii. Ten přinese mj. posílení ochrany důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem.

 4. Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh změn právní úpravy kárných řízení vedených se soudci, státními zástupci a soudními exekutory. Bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení. Novela má v souladu s mezinárodními doporučeními zavést možnost podání odvolání proti rozhodnutí kárného senátu. Dále přináší i některá opatření ke zvýšení efektivity kárných řízení ve věcech soudů, státních zástupců a soudních exekutorů.

 5. Vláda schválila návrh novely insolvenčního zákona. Ta mimo jiné zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života.

 6. Vláda schválila návrh novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, jehož hlavním cílem je zapracovat do českého právního řádu novou evropskou směrnici, která upravuje přeshraniční přemístění sídla, přeshraniční fúze a přeshraniční rozdělení.

 7. Do mezirezortního připomínkového řízení byl odeslán návrh novely advokátního tarifu, jehož cílem bylo po více než 15 letech reagovat na vývoj ekonomických ukazatelů a přispět k zajištění dostupnosti advokátů nejen v ekonomicky lukrativních oblastech, ale po celém území ČR..

 8. Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci prošel vládou. Český právní řád tento institut dosud neznal. Přejímá ho z evropské směrnice. Umožňuje, aby podnikatel ve finančních obtížích nadále vedl svoji společnost a zachránil ji před hrozícím úpadkem. Základem celého procesu je příprava restrukturalizačního plánu s ozdravnými opatřeními, o němž podnikatel vyjednává se svými klíčovými věřiteli, od kterých žádá podporu a poskytnutí některých úlev.

 9. Od ledna 2023 došlo ke zjednodušení zakládání společností s ručením omezeným. Byl vytvořen vzor společenské smlouvy, dostupný na internetu, došlo ke zrušení požadavku získat živnostenské oprávnění před vznikem společnosti. Nově se zavádí evidence osob vyloučených z výkonu funkce v orgánech společností, která bude spuštěna od srpna 2023.

 10. Od ledna 2023 došlo ke zvýšení sazby odměny za výkon znalecké a tlumočnické/překladatelské činnosti.

 11. Od ledna 2023 vstoupila v účinnost vyhláška upravující zveřejňování soudních rozhodnutí, která by měla poskytnout široké veřejnosti přehled o rozhodovací praxi soudů. .

 12. Ministerstvo spravedlnosti dále předložilo návrh novely předpisů upravujících výkon trestu, vazby a zabezpečovací detence. Novela komplexním způsobem upravuje postupy při nakládání s příjmy vězněných osob.

 13. Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely exekučního řádu, který zakotvuje paušální náhradu soudním exekutorům za zastavování bezvýsledných exekucí v exekučních řízeních zahájených před 1. lednem 2022.

 14. Ministerstvo spravedlnosti také předložilo novelu nařízení o nezabavitelných částkách, v níž došlo k úpravě parametrů výpočtu nezabavitelné částky s cílem vyvážit zájmy dlužníků a věřitelů. .

 15. Ministerstvo spravedlnosti dále připravilo návrh zákona o hromadném řízení, jehož cílem je transponovat do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. V souladu s požadavky této směrnice bude umožněno hromadné řízení ve spotřebitelských věcech.

 16. Vláda schválila návrh novely zákona o výkonu zajištění majetku v trestním řízení připravený Ministerstvem spravedlnosti, jehož cílem je zefektivnit správu zajištěného majetku.  Ministerstvo připravilo návrh novely zákona o soudnictví ve věcech mládeže, jehož cílem je v návaznosti na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva posílit procesní práva dětí mladších 15 let, které spáchaly čin jinak trestný. 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

11. července 2023