Agregátor obsahu Agregátor obsahu

24.11.2020 Mezinárodní výbor kritizuje umísťování malých dětí do ústavů

Evropský výbor pro sociální práva v rozhodnutí zveřejněném v pondělí 23. listopadu vyslovil porušení Evropské sociální charty kvůli umísťování dětí do domovů pro děti do tří let věku. Jedná se o ústavní zařízení dříve nazývaná kojenecké ústavy, v současnosti známá také jako dětská centra. 

Výbor kritizuje právní úpravu ústavní péče o děti do tří let věku, konkrétně zákon o zdravotních službách. Zatímco občanský zákoník jasně stanovuje přednost rodinné a náhradní rodinné péče a ústavní péči má až za poslední možné řešení, zákon o zdravotních službách nestanoví přesné podmínky přijetí malého dítěte do ústavního zařízení. 

Problematické jsou zejména situace, kdy je dítě přijato do dětského centra na základě dohody s rodiči. Tím se obchází podmínka stanovená občanským zákoníkem, že ústavní pobyt je až krajním řešením. Dle Výboru se sice snižuje počet malých dětí v ústavech, ale jen pozvolna. Na dětská centra stát věnuje více finančních prostředků než na podporu poskytování služeb v rodinném prostředí.

Na mezinárodní úrovni přitom panuje shoda, že dítě by mělo vyrůstat primárně v rodině, jelikož v ústavním zařízení nemá příležitost vytvořit si zdravou citovou vazbu k jednomu nebo dvěma hlavním pečovatelům. Umístění dítěte do ústavu by proto mělo být výjimečným a krátkodobým opatřením. 

Výbor rovněž shledal, že Česká republika nevěnuje zvláštní pozornost dětem s postižením a dětem romského původu, jejichž počty v ústavech zůstávají vysoké.

Česká republika na změnách pracuje

Česká republika musí informovat Výbor ministrů Rady Evropy o přijatých opatřeních. Implementaci rozhodnutí koordinuje Kancelář vládního zmocněnce, která bude k přijetí vhodných opatření úzce spolupracovat s jinými resorty, zejména s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví.

K jistému pokroku v ústavní péči o nejmenší děti dochází již dnes. Počet dětí do tří let umístěných v dětských centrech se snižuje: podle zprávy organizace LUMOS jich bylo na jaře letošního roku méně než tři sta. Klesá i počet ústavních zařízení. Mezi jednotlivými kraji nicméně existují velké rozdíly v počtu umístěných dětí. Například Zlínský kraj zrušil bývalé kojenecké ústavy již v roce 2016.

Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dohledání na stránkách Ministerstva spravedlnosti.