Agregátor obsahu Agregátor obsahu

20.03.2023 Kárné řízení. Kompletní odpovědi na otázky redaktorky Adély Jelínkové

Ministerstvo spravedlnosti  zveřejňuje další kompletní odeslané odpovědi na dotazy podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které jsme obdrželi od redaktorky Adély Jelínkové. Navazujeme tak na informace zveřejněné 13. března 2023, kde jsme taktéž kompletně zveřejnili odpovědi na položené dotazy.

 

Vážená paní Jelínková,

dne 3. 3. 2023 byla Ministerstvu spravedlnosti doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž jste požádala o následující informace:

„1. Jaké informace a od jakých subjektů si ministerstvo či ministr žádal v souvislosti s kárným řízením soudce Aleše Dufka? 2. Jaké informace a od jakých subjektů si ministerstvo či ministr žádal v souvislosti s takzvanou bytovou kauzou? 3. Na základě čeho a z jakého důvodu ministr či ministerstvo o informace k bytové kauze žádalo?".

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

V úvodu odpovědi si Vám dovolujeme sdělit základní a obecné informace stran právní úpravy a zavedení procesů na Ministerstvu spravedlnosti v případě doručených podnětů. Tyto skutečnosti je nutné mít na paměti u každé z položených otázek.  

Pokud je doručen jakýkoliv podnět, u kterého je potřebné zjistit informace ze soudů nebo státních zastupitelství, které nedovede Ministerstvo spravedlnosti zjistit jinak, je nutná součinnost těchto subjektů, neboť bez jejich součinnosti by nebylo možné zpracovat odpověď a ministerstvo nebo ministr by tak nedostál svým zákonným povinnostem.

Postup při vyžadování součinnosti od soudů a státních zastupitelství je součástí léta zavedené praxe a vychází ze zcela jasného zákonného nastavení vztahů mezi těmito složkami.

Podle platné a účinné právní úpravy Ministerstvo spravedlnosti dohled nad soustavou státního zastupitelství nevykonává a nedisponuje tudíž ani elektronickými systémy, z nichž lze informace ohledně činnosti státních zastupitelství získat. Jediný způsob, jak podklady pro formulování odpovědí na podněty týkající se státního zastupitelství opatřit, je pouze žádost ministra spravedlnosti (nikoliv ministerstva) podle § 13 odst. 1 zákona č. 283/1993, o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ"), a to v každé věci, v níž je dané státní zastupitelství činné, pokud je taková informace potřebná k plnění úkolů ministerstva nebo pokud takovou informaci potřebuje jako člen vlády. Tyto žádosti o součinnost pro pana ministra odbor dohledu a kárné agendy běžně a zcela standardně připravuje. Nejedná se tedy o žádný neobvyklý postup, naopak jak již bylo řečeno výše, jde o zákonný, běžný a léty zavedený způsob praxe na ministerstvu spravedlnosti, který fungoval za každého ministra nebo ministryně.  

V případě vyžadování informací týkajících se soudů a konkrétních soudních řízení je způsob vyžadování informací (součinností) rozdílný, neboť tyto jsou vyžadovány z úrovně ředitelů odborů či vedoucích oddělení příslušných útvarů (odborů), a to u předsedy konkrétního soudu. Zákon totiž dává tuto pravomoc ministerstvu, nikoliv jen ministrovi jako v případě zákona o státním zastupitelství. Ministerstvo rovněž v rámci dohledu disponuje přístupem do některých soudních informačních systémů. V souladu s právní úpravou je totiž přímo ministerstvo oprávněno provádět dohled nad soudním řízením, a to z hlediska rychlosti řízení, důstojnosti řízení a etiky soudců, přičemž nesmí zasahovat do rozhodovací činnosti nezávislého soudu.

Závěrem k úvodnímu vymezení zákonné úpravy a funkčního nastavení je potřeba ještě zdůraznit, že nejde o dotazy ministra, či ministerstva, ale vždy jde o dotazy stěžovatelů, nebo o prověření informací, které jsou zjištěny jinak; typicky z médií. Nejde tak o žádosti o informace, nýbrž o zákonné žádosti o součinnost při zpracování odpovědí ministra či ministerstva na podněty podatelů.

Důležitá je pak skutečnost, že ministr spravedlnosti má postavení kárného žalobce jak ve vztahu ke státním zástupcům, tak ve vztahu k soudcům. Je tedy jeho zákonnou povinností se každým podnětem zabývat. Ministr, ani ministerstvo nemůže nijak ovlivnit počet, ani frekvenci doručených podnětů. Pokud v krátký časový okamžik přijde několik podnětů na shodnou věc, je nutné se všem podnětům věnovat shodně, není možné je jakkoliv selektovat.

1. Jaké informace a od jakých subjektů si ministerstvo či ministr žádal v souvislosti s kárným řízením soudce Aleše Dufka?

V rámci úřední činnosti Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo zcela neobvyklý postup Městského soudu v Brně stran poskytování informací médiím v tzv. kauze Taxis. Městský soud v Brně vydal v mimořádném rozsahu médiím dokumenty z přípravného řízení, které je ze zákona neveřejné, a to v rozsahu, kdy obsahem byla osobní a citlivá data. Navíc anonymizace dokumentů byla provedena zcela nedostatečným způsobem. Na základě tohoto poznatku se odbor dohledu a kárné agendy začal z úřední povinnosti věcí v rámci výkonu dohledu zabývat. V souvislosti s pravomocí ministra spravedlnosti podat kárný návrh proti soudci v případě, kdy zjistí okolnosti nasvědčující kárnému provinění daného soudce, odbor dohledu a kárné agendy Ministerstva spravedlnosti dopisem ze dne 10. 11. 2022 proto požádal předsedu Městského soudu v Brně Mgr. Jana Sedláčka o vyjádření k postupu Městského soudu v Brně při poskytování informací z trestních řízení spojených s tzv. kauzou Taxis médiím na základě žádostí o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., včetně důvodů, které vedly k poskytnutí informací a také o sdělení, kdo ze soudců (či případně jiných zaměstnanců soudu) předmětné žádosti o informace vyřizoval, kdo ze zaměstnanců soudu udělil souhlas k poskytnutí těchto informací, resp. kdo další se k otázce poskytnutí informací vyjadřoval, kdo ze soudců rozhodoval v dotčených případech rozhodnutí o vazbách. Ministr spravedlnosti byl také na výše uvedené poskytnutí informací dotazován členy vlády, poslanci a širokou odbornou právnickou veřejností, jak je možné, že došlo k takovému poskytnutí informací z neveřejné fáze trestního řízení.

Předseda Městského soudu v Brně ve vyjádření ze dne 16. 11. 2022 mimo jiné sdělil, že zmíněnou žádost o informace vyřídil místopředseda soudu pro trestní úsek JUDr. Aleš Dufek. Odbor dohledu a kárné agendy následně dne 21. 11. 2022 předsedu Městského soudu v Brně požádal o doplnění vyjádření a předložení relevantního spisového materiálu, neboť měl za to, že poskytnuté informace byly neúplné. Dne 23. 11. 2022 předseda Městského soudu v Brně zaslal Ministerstvu spravedlnosti kopie požadovaných spisů.

Na konci ledna 2023 na základě informací z médií odbor dohledu a kárné agendy navrhl ministru spravedlnosti podat žádost o zaslání kopie nesouhlasného stanoviska vrchního státního zástupce v Olomouci Mgr. Radima Daňhela ve věci poskytnutí informací z probíhajícího trestního řízení, které v listopadu zaslal Městskému soudu v Brně, neboť jeho obsah byl shledán relevantním v kontextu probíhajícího řízení o kárné odpovědnosti JUDr. Aleše Dufka, které ministr spravedlnosti na základě vypracovaného návrhu kárné odborem dohledu a kárné agendy dne 29. 12. 2022 u Nejvyššího správního soudu inicioval.

Vzhledem k tomu, že se jednalo informaci potřebnou k plnění úkolů ministerstva – konkrétně odboru dohledu a kárné agendy, ministr spravedlnosti tuto žádost dne 30. 1. 2023 v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zaslal Mgr. Daňhelovi.

Mgr. Daňhel přípisem ze dne 31. 1. 2023 zaslal ministerstvu spravedlnosti požadovaný stejnopis nesouhlasného stanoviska pro předsedu Městského soudu v Brně ze dne 16. 11. 2022.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek tedy od soudu nic nežádal, veškeré podklady a informace jako vždy opatřoval příslušný odbor ministerstva. Směrem ke státnímu zastupitelství ministr Pavel Blažek jako vždy formálně podepisoval odborem ministerstva vyhotovené žádosti o tzv. součinnost, neboť jiný způsob signace zákon o státním zastupitelství neumožňuje.

Shora uvedené pak platí i pro Vaše otázky 2 a 3.

2. Jaké informace a od jakých subjektů si ministerstvo či ministr žádal v souvislosti s takzvanou bytovou kauzou?

Úvodem je nutné zdůraznit, že Ministerstvu spravedlnosti není zřejmé, co nazýváte „tzv. bytovou kauzu". Žádosti ministra spravedlnosti podle § 13 odst. 1 zákona č. 283/1993, o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, se týkaly předně případu zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání 2 osob pro nezákonnost, a to paní Moniky Janoškové a paní Denisy Hlubocké na základě písemné žádosti o prošetření postupu orgánů činných
v trestním řízení doručené na Ministerstvo spravedlnosti dne 26. 1. 2023.  

V souvislosti s právě uvedenou žádostí o prošetření postupu orgánů činných v trestním řízení v její věci, se ministr spravedlnosti v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, na základě žádosti o součinnost připravenu odborem dohledu a kárné agendy přípisem ze dne 10. 2. 2023 obrátil na nejvyššího státního zástupce JUDr. Igora Stříže a vrchního státního zástupce v Olomouci Mgr. Radima Daňhela se žádostí o bližší vyjádření ke skutečnostem namítaným paní Janoškovou včetně jejího tvrzení ke všem zadržením paní Janoškové a paní Denisy Hlubocké. Dále ministr, opět na návrh odboru dohledu a kárné agendy, požádal o sdělení, kdy byly paní Janošková a paní Hlubocká zadrženy, a od kdy do kdy byly tyto osoby ve vazbě. Zároveň ministr požádal o zaslání kopie usnesení Policie ČR o zahájení trestního stíhání, s informací o okamžiku jeho doručení adresátům, rozhodnutí o vazbě a propuštění z vazby paní Janoškové a Hlubocké včetně návrhů státního zastupitelství k vzetí do vazby a souvisejících příkazů k propuštění z vazby. Zároveň ministr požádal, opět na návrh příslušného věcného útvaru, také o zaslání veškerých kárných opatření včetně výtek uložených JUDr. Petře Lastovecké, byla – li jí nějaká uložena.

Jak již bylo řečeno výše Ministerstvo spravedlnosti dohled nad soustavou státního zastupitelství nevykonává a nedisponuje tudíž ani elektronickými systémy, z nichž lze informace ohledně činnosti státních zastupitelství získat. Jediný způsob, jak podklady pro formulování odpovědí na uvedenou stížnost opatřit, byla pouze žádost ministra spravedlnosti (nikoliv ministerstva) podle § 13 odst. 1 ZSZ. Tuto žádost o součinnost pro pana ministra navrhl a připravil odbor dohledu a kárné agendy, což dělá běžně a zcela standardně. Nejedná se o žádný neobvyklý postup, naopak jak již bylo řečeno výše, jde o zákonný, běžný a léty zavedený způsob praxe na ministerstvu spravedlnosti, který fungoval za každého ministra nebo ministryně.  

Vzhledem k pravomocem odboru dohledu a kárné agendy Ministerstva spravedlnosti týkajícím se soudního dohledu požádal odbor dohledu a kárné agendy z úřední povinnosti v souvislosti s uvedeným podáním paní Janoškové přípisem ze dne 10. 2. 2023  předsedu Městského soudu v Brně Mgr. Jana Sedláčka o vyjádření k otázce, zda bylo soudem rozhodnuto o vazbě paní Janoškové a paní Hlubocké, o zaslání rozhodnutí o vazbách a o sdělení případných dalších skutečností, které se týkají působnosti soudu ve vztahu k podání paní Janoškové. V tomto případě šlo o žádosti věcného útvaru, kdy uvedené podání žádosti je v souladu se zákonem a organizačním řádem plně v kompetenci odboru dohledu a kárné agendy. Podání neschvaluje ministr, neboť odchází ze sekretariátu onoho věcného útvaru. 

Městský soud v Brně sdělením ze dne 15. 2. 2023, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci sdělením ze dne 14. 2. 2023 a Nejvyšší státní zastupitelství sdělením ze dne 16. 2. 2023 odpověděli na požadované informace týkající se paní Janoškové a paní Hlubocké.

Taktéž v souvislosti s podáním advokáta Mgr. Jakuba Hanáka (advokátní kancelář LAWYA), zastupujícího některé poškozené v trestním řízení ve věci vedené Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV požádal ministr spravedlnosti přípisem ze dne 10. 2. 2023 nejvyššího státního zástupce a vrchního státního zástupce v Olomouci o vyjádření k obsahu podnětu Mgr. Hanáka, zejména k údajným pochybením orgánů činných v trestním řízení
a nečinnosti ve věci, na což Vrchní státní zastupitelství v Olomouci odpovědělo sdělením ze dne 15. 2. 2023 a Nejvyšší státní zastupitelství sdělením ze dne 20. 2. 2023. I v tomto případě byl jediný způsob, jak podklady pro formulování odpovědí na uvedenou stížnost opatřit, podání žádosti ministra spravedlnosti (nikoliv ministerstva) podle § 13 odst. 1 ZSZ. Tuto žádost o součinnost pro pana ministra navrhl a připravil opět odbor dohledu a kárné agendy, což dělá běžně a zcela standardně. Nejedná se o žádný neobvyklý postup, naopak jak již bylo řečeno výše, jde o zákonný, běžný a léty zavedený způsob praxe na ministerstvu spravedlnosti, který fungoval za každého ministra nebo ministryně. 

V ostatních případech ministr spravedlnosti o informace podle § 13 odst. 1 ZSZ výhradně v souvislosti s vyřizováním interpelací poslanců, a to vrchního státního zástupce v Olomouci a nejvyššího státního zástupce. Ohledně postupu vyřizování interpelací si pak dovolujeme plně odkázat na sdělení č. j. MSP-181/2023-OSV-OSV/3 ze dne 14. 3. 2023.

3. Na základě čeho a z jakého důvodu ministr či ministerstvo o informace k bytové kauze žádalo?

I na tomto místě zdůrazňujeme, že Ministerstvu spravedlnosti není zřejmé, co nazýváte „tzv. bytovou kauzu". Níže uvedená odpověď se pak týká jen věcí uvedených výše.

Odbor dohledu a kárné agendy žádal, resp. panu ministrovi navrhoval žádat o výše uvedené informace za účelem prošetření obdržených podnětů. Postup při vyžadování součinností od státních zastupitelství je přitom součástí léta zavedené praxe a vychází ze zákonného nastavení vztahů v rámci dohledu. Jediný způsob, jak podklady pro formulování odpovědí na podněty týkající se státního zastupitelství opatřit, je pouze žádost ministra spravedlnosti podle § 13 odst. 1 zákona č. 283/1993 ZSZ, a to v každé věci, v níž je dané státní zastupitelství činné, pokud je taková informace potřebná k plnění úkolů ministerstva. Tyto žádosti pro pana ministra ke schválení odbor dohledu a kárné agendy běžně připravuje, jedná se tak o zcela standardní, zákonný a léty aplikovaný postup.

V ostatních případech ministr spravedlnosti žádal o informace podle § 13 odst. 1 ZSZ výhradně v souvislosti s vyřizováním interpelací poslanců, a to vrchního státního zástupce v Olomouci a nejvyššího státního zástupce. Ohledně postupu vyřizování interpelací si pak dovolujeme plně odkázat na sdělení ze dne 14. 3. 2023.

 

Oddělení styku s veřejností Ministerstva spravedlnosti
20. března 2023